18/07/1626

18 - 07 - 1626

1

Presentielijst:

Resoluties:

1 De uiteenzetting van de stalmeester van de prins van Oranje Du Champs is gelezen. Hij heeft een uit verschillende tekens samengesteld geheimschrift bedacht dat correspondeert met het alfabet.

2 De brief ter uitschrijving van de voor 5 augustus vastgestelde vasten- en bededag is gelezen en gearresteerd.

3 Conform de resolutie van gisteren is Doublet gemachtigd tegen een redelijke rente het bedrag van 200.000 gld. te lenen op het Franse subsidie. Bij akte is vastgelegd dat lening en rente zijn verbonden met de Franse gelden en niet op de gemene middelen en imposten van de Generaliteit verhaald mogen worden.
Ook de akte die de Staten van Holland wensen te hebben voor het krediet waarmee zij de lening voor het regiment Candale, de compagnieën van Haulterive en de dertien ruitercompagnieën versterken, is conform het besluit van gisteren vastgesteld.

4 Het stadje Werth, toebehorend aan de graaf van Cuijlenburch, voert in een rekest aan dat talrijke gezinnen vanwege de religie uit Bocholt zijn verjaagd en in Werth neerstrijken. Daardoor is een tekort ontstaan aan zowel levensmiddelen als goederen die de nieuwe ingezetenen, meest ambachtslieden, voor hun bedrijf nodig hebben. Zij vragen de toevoer van de benodigdheden, die door de stad Rees wordt geweigerd, toe te staan.
De RvS wordt om advies gevraagd.

5 Het verzoek van schipper Daem Hendricxz uit Nijmegen om zijn al naar Venlo vervoerde waren te mogen invoeren is ondanks de herhaaldelijk aangevoerde redenen afgewezen.

6 Het vertoog dat namens D'Espesses vandaag is overreikt ten behoeve van de absolutie van Villetard doet HHM niet van hun besluit veranderen.

7 Floris Bockstat, inwoner van Bocholt, vraagt uit naam van de bombazijnwerkers te Bocholt tien tot twintig zakken katoen te mogen aanschaffen in Amsterdam of Emmerik [Emmerich].
De RvS dient te adviseren.

8 Als revisoren voor de WIC zijn genomineerd de raadsheren Kelffken, Van den Honert, Coorn, Couwenburch, Helsdingen, de pensionaris Cats en de secretaris Croock. Hun namen zullen aan de betrokken partijen worden gegeven. Die moeten eventuele bezwaren binnen veertien dagen kenbaar maken.

9 J. Schagen, ontvanger en commies te Steenbergen, schrijft d.d. 15 juli dat er sinds het sluiten van de licenten alleen enkele halve vaten bier zijn betrokken door de dorpelingen, aangezien de inwoners van Steenbergen zichzelf voorzien door middel van de bebouwing van de grond die onder de stad valt. Ook heeft hij uit goede bron vernomen dat de inwoners van Roosendaal hun benodigdheden niet alleen uit Bergen op Zoom betrekken, maar ook via een tweede lijst op Dordrecht.
Om deze fraude te beletten zullen de inwoners van Roosendaal, net als alle andere plattelandsbewoners, hun levensmiddelen uitsluitend uit de dichtsbijzijnde stad, Bergen op Zoom, en tegen een vastgestelde lijst mogen halen. De Rotterdamse Admiraliteit zal worden bericht de licentmeester te Dordrecht op te dragen dat hij zich aan dit besluit moet houden.

10 Naar aanleiding van het antwoord van licentmeester Oostermans op zowel de brief van HHM d.d. 4 juli als het hem 30 juni toegezonden uittreksel van een andere brief en advies, is besloten de heren Antwerpen en Vosbergen te committeren tot een nader onderzoek van deze kwestie. Op grond van hun rapport zal nader worden beslist.

11 Op aanschrijven van de Gedeputeerde Staten van Groningen d.d. 26 juni wordt Dirck Lubbers commissie verleend als raad ter Admiraliteit te Dokkum. De president heeft hem de eed afgenomen.

12 Het stadsbestuur van Steenbergen verzoekt de onder de stad ressorterende plattelandsbewoners zoveel bier te laten halen als zij nodig hebben bij de oogst en zoveel sparren en delen als nodig zijn voor de reparatie van hun schuren, conform de verklaring waarop zij in juni goederen hebben gehaald.
Het verzoek gaat met aangehechte verklaring naar de RvS voor een beslissing.

13 Mathijs Lodewijcxz, voormalig commies en controleur en ook tijdelijk collecteur van de konvooien en licenten in Goch, verzoekt voorschrijven aan de Rotterdamse Admiraliteit om in plaats van de ontslagen Hendrick Jurien te worden benoemd als chercher te Nijmegen.
HHM laten apostilleren dat zijn rekest met de op 17 april door de Admiraliteit verleende akte waarin Lodewijcxz de eerstvolgende opvolging in het chercherambt wordt toegezegd, naar de Admiraliteit gaat voor advies.

14 Adriaen Thomas Roloffsz. en Aulken Adriaensdr. weduwe van Tieleman Jacobsz., allebei uit Sprang in de Langstraat, is op attestatie en tegen cautie en tegen betaling van Bosch' licent naar gewoonte toegestaan elk een stel paarden voor de landbouw te halen.

15 Hendrick Vries, lakenkoper uit Xanten, verzoekt drie pakjes laken van Rees naar Xanten te mogen vervoeren. Hij heeft het laken al in april in Amsterdam gekocht en verlicent. De pasbrieven zijn bijgevoegd.
De RvS dient te adviseren.

16 Van der Veecken verzoekt namens de pauselijke nuntius in Luik een bevestiging van het gegeven dat hij vanwege zijn lastgever en ook vanwege zijn residentie moet worden beschouwd als een neutraal persoon, net als andere ingezetenen in het Land van Luik.
Het rekest gaat naar de RvS voor advies.

17 Het schrijven van het kapittel te Xanten gaat met de bijgevoegde lijst waarop de hoeveelheid verzochte levensmiddelen is opgegeven eveneens voor advies naar de RvS.

18 HHM laten op de specificatie van commies Kien apostilleren dat de RvS ordonnantie depêcheert op de ontvanger-generaal van 2.320 pond tegen 40 groten. Hij heeft dat bedrag nodig voor veertigduizend pond brood inclusief de kosten voor het malen, bakken, dragen, slepen en ook voor de rijkosten van zijn conducteurs.

19 Randwijck, Schagen en Beaumont hebben verslag gedaan van hun gesprek met advocaat Brasser dat over de volgende vier punten ging. Ten eerste, of het oude contract met de Amsterdamse kooplieden Gerrit van Schoonhoven en Joost Brasser nog wordt voortgezet. Ten tweede, of de 150.000 gld. die men nog schuldig is van het door de heren verstrekte voorschot, zo spoedig mogelijk wordt gerestitueerd. Ten derde, of het door hen over de maanden februari en maart verstrekte en lang uitstaande voorschot zal worden gedekt door de eerstvolgende betaling door Venetië. Ten vierde, of hun de rente van de voorgeschoten bedragen naar rato naar de tijd toekomt.
De gecommitteerden is verzocht de punten te voorzien van hun schriftelijk advies. Ook moeten zij proberen Brasser over te halen de 150.000 gld. tegen een redelijke rente nog met een jaar te verlengen.

20 De RvS meent dat het verzoek van Walter Ogelbee om een traktement en een tegemoetkoming in de kosten die hij maakt voor de oude kwartiermeester ongegrond is.
HHM besluiten conform het advies, maar omdat de suppliant dienst doet en een paard moet onderhouden wordt, ook volgens het advies, de oude kwartiermeester Meesterton opgedragen de helft van zijn traktement aan Ogelbee te doen toekomen.

21 De gedeputeerden van Holland verklaren dat hun principalen de heren Noortwijck en Broechoven hebben aangewezen om Z.Exc. te velde bij te staan. Zij zullen elkaar afwisselen.

1 De resoluties van deze zittingsdag zijn door een klerk ingeschreven in S.G. 51.