19/07/1626

19 - 07 - 1626

1

Presentielijst:

Resoluties:

1 Via Magnus Zeestet, kamerjonker van de Deense koning, is een schrijven van Z.M. d.d. Wolffenbüttel 30 juni ontvangen. Hij verzoekt HHM ten behoeve van de prins van Transsylvanië 30.000 rijksdaalder over te maken naar Constantinopel [Istanbul] ter voldoening van zijn aandeel in de 10.000 rijksdaalder per maand die de prins nodig heeft voor de veldtocht in Silezië. Z.M. stuurt de graaf van Mansfeld en de hertog van Weimar met krijgsvolk en paarden die kant op. Het bedrag kan in mindering worden gebracht op drie maanden van het subsidie voor Denemarken. Als het geld dat de Deense koning op grond van de alliantie toekomt al is geleverd, verzoekt hij HHM de 30.000 rijksdaalder voor te schieten op de nog komende maanden.
De zaak wordt in nader beraad genomen.

2 Commies Kien verzoekt naast de veertien conducteurs die hem ter beschikking staan, nog eens acht extra te mogen aannemen. Van de 22 conducteurs zou hij er vier te paard willen uitrusten.
Kien moet zich wenden aan Z.Exc. en de gedeputeerden te velde voor een beslissing over zijn verzoek.

3 Arent van Cruijs, licentmeester te Deventer, schrijft in antwoord op de brief van HHM d.d. 11 juli wat de dorpen in Overijssel aan provisie halen uit de grote steden en op welke lijsten dat gebeurt.
Brief en lijst gaan naar de RvS voor advies.

4 De gedeputeerden te velde hebben akte verzocht voor bode Wijnant Barentsz. die met alle bagage van de gedeputeerden naar het leger reist en van alle gouverneurs, commandanten, kapiteins van oorlogsschepen alle hulp moet krijgen voor geleide- en reispaarden en dergelijke.
De akte zal worden opgemaakt.

5 Agent Mibaise heeft zijn rekening met toebehoren opgestuurd en blijft 376 gld. 14 st. schuldig; hij zegt dat bedrag op rekening te zullen inhouden.
Ook bericht hij dat gedurende zijn verblijf in Parijs het schip van kapitein Antony Jansz. in de haven van Calais is vergaan. Het schip had bijtijds afgevoerd kunnen worden als de gouverneur kapitein Kleutert had toegestaan het met zijn knechten de haven uit te roeien.
De rekening en bijbehorende documenten gaan naar thesaurier De Bie.

6 Culenborch, Noortwijck, Vosbergen, Boetselaer, Walta, Almelo en Broersma zullen afscheid nemen van Z.Exc. die op punt van vertrekken staat.
Vosbergen zal de concepten van de te beantwoorden brieven van de koning van Groot-Brittannië aan Z.Exc. meedelen.

1 De resoluties van deze zittingsdag zijn door een klerk ingeschreven in S.G. 51.