20/07/1626

20 - 07 - 1626

1

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Inzake de liquidatie van de voor de Franse koning uitgeruste schepen in de vloot onder Haultain is gesuggereerd iemand met verstand van zaken op zo gering mogelijke kosten van de Generaliteit naar de Admiraliteiten en naar Frankrijk te sturen.
De heren die tot de liquidatie zijn gecommitteerd zullen daartoe Huijskercken, de secretaris van Langerack, benaderen. Bij gebleken geschiktheid zullen zij zijn missie en het te volgen beleid in deze kwestie nader bepalen.

2 Aan de ambassadeurs in Frankrijk en Engeland zal worden bericht dat Z.Exc. te velde is getrokken opdat zij de koningen op het hart drukken direct opdracht tot betaling van de beloofde gelden te geven. Vooral bij Lodewijk XIII moet worden aangedrongen op de onmiddellijke betaling van niet alleen de al vele maanden verschuldigde 620.000 gld. maar ook de in juni vervallen 500.000 gld. Als betaling van de Franse regimenten uitblijft, zal het krijgsvolk namelijk deserteren.

3 De gisteren door Vosbergen aan Z.Exc. meegedeelde conceptbrieven voor de Engelse koning en Joachimi zijn vastgesteld. Joachimi krijgt een kopie van de brief van Z.M., de door Carleton overhandigde memorie en het antwoord van HHM.

4 Het rekest van de weduwe van Muijs van Holij is voor advies ter hand gesteld van de RvS.

5 HHM besluiten conform het advies van de RvS dat François Virij uit de Gulikse contributies moet worden betaald.

6 Jonas Witsen en Abraham de Velaer c.s. hebben als belanghebbenden in het schip Sint Michiel verzocht voor de derde keer naar de hertog [van Genua] en naar de republiek Venetië te schrijven. De brief van de hertog van 14 februari willen zij onder aanhaling van alle mogelijke argumenten en rechten laten weerspreken. Als Venetië schip en goed niet schadeloos stelt vragen zij HHM daarin op andere wijze in te doen voorzien.
HHM zullen beslissen nadat zij een door de supplianten opgestelde brief - met weglating van het juridisch verweer - hebben gezien.

7 Besloten is het plakkaat op de Munt te laten herdrukken en dat toegevoegd zal worden dat de daarin vermelde eed ook wordt beschouwd als hernieuwd. Over het tijdstip van publicatie en over de vraag of men bij de hernieuwing van de eed nog de clausule zou moeten toevoegen dat overtreders als meinedigen zullen worden gestraft, zal morgen worden beslist.

8 De courtmeester van de Merchant Adventurers te Delft meldt HHM dat de twee onlangs hier aangekomen Oost-Indiëvaarders twee van de rechters van Amboina [Ambon] hebben meegebracht en verzoekt, conform de wens van de Britse koning, hen vast te zetten.
Hem is aangezegd dat ook de memorie van Carleton HHM hierop heeft geattendeerd.

9 De gedeputeerden van Holland hebben voor de besluitvorming ingebracht dat Amsterdam moeilijkheden verwacht met betrekking tot de lening van 200.000 gld. als de akte van HHM niet vastlegt dat de eerste 200.000 gld. die op de Franse wissels binnenkomt naar ontvanger Reael gaat.
De overige provincies voeren bezwaren en tegenwerpingen aan, maar aangezien Holland volhoudt dat het geld anders uitblijft, is voor deze keer en vanwege de omstandigheid dat het krijgsvolk al te velde is, besloten deze toezegging in de akte op te nemen.

1 De resoluties van deze zittingsdag zijn door een klerk ingeschreven in S.G. 51.