22/07/1626

22 - 07 - 1626

Presentielijst:

Resoluties:

1 Rekenmeester Olphert Barents rapporteert ter vergadering mede namens confrater Adriaen Pietersen dat de Rotterdamse ontvanger Vrousen meer dan 200.000 gld. schuldig zal blijven. Zij wilden de rekening niet sluiten zonder HHM hiervan in kennis te hebben gesteld.
HHM besluiten fiscaal Kinschot te committeren tot aanhouding van de ontvanger en inbeslagname van diens papieren totdat er nader over deze zaak zal zijn besloten. Nobel zal naar Rotterdam gaan om de magistraat aldaar te bewegen tot steun aan de fiscaal. De Rotterdamse Admiraliteit zal worden verzocht iemand te suggereren die voorlopig het kantoor van de ontvanger kan beheren.

2 Kapitein Moulert is audiëntie verleend en geeft te kennen dat hij met permissie van de RvS naar zijn garnizoen terugkeert. Hij wil graag vernemen of HHM een opdracht voor hem hebben.
HHM besluiten diens zaak te laten afhandelen door de RvS.

3 De secretaris van Emden compareert en stelt dat de graaf van Oost-Friesland probeert Emden te laten afzien van verdere bemoeienis door de gedeputeerden van HHM en van verdere verdragen en hun naleving.
De gedeputeerden van Holland hebben de schriftelijke memorie over deze kwestie voor nader onderzoek meegenomen.

4 Ambassadeur Georgo Georgi compareert en verzoekt restitutie van parels die door dezerzijds ruiters in beslag zijn genomen in het Land van Namen. De parels behoren toe aan ingezetenen van de republiek Venetië en die is het niet verboden te handelen met de vijand.
HHM zullen zich laten informeren over deze kwestie en vervolgens zal gedaan worden wat billijk is.

5 Ten vervolge op de gisteren genomen resolutie hebben Schagen en Boetzeler verslag gedaan van hun gesprek met Nispen over diens memorie inzake de munt te Huissen.
Beide gecommitteerden is gevraagd nu een instructie op te stellen die een passend besluit mogelijk maakt.

6 Doublet compareert en deelt mee dat hij op grond van de resolutie d.d. 17 juli in Amsterdam geen 200.000 gld. heeft kunnen lenen aangezien ontvanger Reael zijn krediet niet heeft willen verlenen omdat hij daartoe geen opdracht had.
Daarop is de akte van garantie voor Holland door de gedeputeerden van dat gewest gecorrigeerd en vervolgens goedgekeurd. De gedeputeerden is vervolgens verzocht Reael te gelasten de lening mogelijk te maken.

7 Van Aissema is een brief d.d. Hamburg 1 juli met uiteenlopende berichten ontvangen.
Er is nog geen besluit genomen.

8 Door de buskruitmakers wordt geklaagd over de onzuivere kwaliteit van de uit Danzig [Gdansk] aangevoerde salpeter.
Besloten wordt hiertegen een plakkaat te ontwerpen.

9 Pauw voert aan dat Wassenaer ontsteld is over het feit dat HHM hem hebben ontboden en dat hij zich tot de magistraat van Amsterdam heeft gewend. Die heeft hij het drukwerkje getoond waaraan hij zijn tekst over de gebeurtenissen te La Rochelle had ontleend, en dan nog in verzachte vorm. De magistraat heeft daaruit geconcludeerd dat Wassenaer onschuldig is en springt voor hem in de bres.
Met een nadere beslissing wordt gewacht.

10 De gedeputeerden van Holland hebben aangevoerd dat hun principalen Holland meer dan de andere provincies door de verboden rijksdaalders benadeeld acht en daarom nu daartegen maatregelen treffen. In de eerste plaats worden de vier Saksische rijksdaalders absoluut verboden en ook dient men na een te stellen termijn eveneens de overige verboden rijksdaalders niet meer uit te geven of in ontvangst te nemen. De provincie verstrekt de overige gewesten een officiële kennisgeving van deze stap zodat zij elk voor zich of gezamenlijk een voorziening kunnen treffen.
De overige provincies blijven bij de op 20 juli genomen resolutie.

11 Op verzoek van Emanuel van Sulck is Balthasar Bulgaro uit Antwerpen paspoort toegestaan om gedurende twee maanden in de Republiek te zijn, op voorwaarde dat hij met zijn dienstboden via Calais in- en uitreist.

12 Naar aanleiding van een op 19 juli ontvangen brief van de Deense koning zeggen de gedeputeerden van Holland dat zij toestemmen in het overmaken van de 30.000 rijksdaalder op Constantinopel [Istanbul] via Venetië. Het bedrag wordt gekort op hetgeen de Republiek de koning nog per 20 juli schuldig is en Holland wil dat de provincies eerst overeenkomen hoe het geld gevonden kan worden.
Sommigen stellen voor de RvS hiertoe een voorstel te laten indienen, maar de zaak wordt nog in beraad gehouden.

13 De RvS heeft advies uitgebracht op de op 9 april door Brakel, Aalst en Zuilichem ingediende lijst van levensbenodigdheden.
HHM gaan akkoord met de in het advies aangebrachte wijziging van de lijst.

14 Languerack schrijft d.d. Parijs 3 juli.
Behoeft geen resolutie.

15 Van Joachimi zijn twee brieven d.d. 13 en 16 juli ontvangen met diverse berichten. Zo is aanstoot genomen aan de licentbetaling die Amsterdam heeft geëist vanwege vier kisten met schilderijen van de Engelse koning, en ook enkele kisten van de graaf van Arondel.
Besloten wordt dat de kisten vrij mogen passeren als een verzoek tot vrijstelling van rechten wordt ingediend.
Joachimi geeft HHM eveneens in overweging generaal Veer hun respect te betuigen bij de gelegenheid van het huwelijk van diens dochter met de graaf van Clarence.
HHM besluiten hiervan af te zien en stellen de besluitvorming over de andere in de brieven genoemde punten uit. Z.Exc. zal kopie worden gestuurd.

16 Ordonnantie zal worden gedepêcheerd van 128 gld. op de declaratie van Abraham Boom en Willem Sibrantsen Groes vanwege onkosten gemaakt op hun in navolging van de resolutie van 6 juli uitgevoerde reis naar de Admiraliteiten te Amsterdam en in het Noorderkwartier .

17 Huigens compareert en overreikt op bevel van de RvS het advies op de voornemens van Holland inzake de monsterrollen.
De gedeputeerden van Holland is verzocht zich aan het advies te houden. Zij hebben toegezegd morgen hun besluit hierover in te brengen.
Huigens brengt eveneens naar voren dat de RvS niet weet te beschikken op het verzoek van de Engelse officieren om over de periode van hun absentie traktement te ontvangen.
HHM houden vast aan de eerder op dit punt genomen besluiten.