24/07/1626

24 - 07 - 1626

Presentielijst:

Resoluties:

1 Fiscaal Kinschot bericht dat hij uit naam van HHM de ontvanger Vrousen heeft doen aanhouden. Hij wordt bewaakt door twee boden van de Admiraliteit en zijn papieren zijn verzegeld. De Generaliteitsrekenkamer maakt nu met de ontvanger de rekening op.
Zolang onduidelijk is of Vrousen in zijn functie kan worden gehandhaafd zal de Rotterdamse burgemeester Henrick Nobel die waarnemen, tegen cautie.

2 Naar aanleiding van de resolutie van gisteren zal aan ontvanger Reael worden geschreven bij de kooplieden die op Constantinopel [Istanbul] handelen te informeren naar de goedkoopste manier om de 30.000 rijksdaalder over te maken.

3 Van Lijcklama en Haersolte is een brief d.d. Deventer 22 juli ontvangen.
Behoeft geen resolutie.

4 Hendrick van Eck en Schagen zullen met twee leden van de RvS de 22 juli door de Venetiaanse ambassadeur aanhangig gemaakt zaak van de juwelen bespreken en een oplossing bedenken in overeenstemming met de wetten van het land.

5 Walta en Almelo melden dat zij de heer van Hemert hebben gehoord over het verzoek van de schipper Van Mulick. Hemert heeft verklaard dat de kwestie, in tegenstelling tot hetgeen de schipper beweert, doortrokken is van lorrendraaierij.
Besloten wordt de zaak te verwijzen naar de Rotterdamse Admiraliteit en beide partijen te bevelen zich aan de uitspraak van dat College te houden.

6 De Rotterdamse Admiraliteit beantwoordt d.d. 22 juli de apostille van HHM d.d. 6 juni en verklaart dat Derck Boenen c.s. het geld daadwerkelijk hebben betaald en dat niet meer goederen zijn doorgelaten dan al in de paspoorten zijn afgeschreven.
Besloten wordt dat de Admiraliteit Boenen c.s. het geld moet teruggeven voor de goederen die feitelijk zijn gelost en nog opgeslagen zijn.

7 De pauselijke nuntius te Luik verzoekt HHM om akte van neutraliteit zodat hij zich beter kan handhaven tegen overlast van soldaten.
De RvS wordt advies gevraagd.

8 HHM nemen het bericht van de Rotterdamse Admiraliteit d.d. 22 juli, dat zij kapitein Jan Brustens heeft ontslagen, voor kennisgeving aan.

9 De Admiraliteit te Middelburg stuurt d.d. Middelburg 20 juli in antwoord op het schrijven van HHM d.d. 15 juli de lijst van de ambtenaren van konvooien en licenten wier traktement na het sluiten van de licenten verminderd of geschorst is. Te Arnemuiden is in het bijzonder het traktement van Adriaen Beaumont en andere ambtenaren geschorst.
De Generaliteitsrekenkamer zal op de hoogte worden gesteld.

10 De RvS adviseert vanwege de gevolgen niet in te gaan op het door Sara Pekels ingediende verzoek om een pensioen.
HHM schikken zich naar het advies.

11 Famars schrijft d.d. Heusden 18 juli dat de schout van het Peelland, die bij wijze van retorsie naar Heusden is gevoerd, beoogt het wederzijds gevangen zetten in Brussel op te lossen als men hem onder cautie vrijlaat.
De RvS acht dat niet nodig omdat de schout van Broechem al met dat doel is vrijgelaten en naar Brussel is vertrokken. HHM laten het daarbij.

12 Antwerpen en Vosbergen rapporteren dat zij Cornelis Oostermans hebben gehoord en dat hij bevredigend heeft geantwoord op de hem ten laste gelegde punten.
HHM laten het daarbij.

13 De RvS stuurt met een schrijven d.d. 22 juli een kopie mee van het advies dat de Raad eerder heeft verstrekt inzake het appèl van de Hoge Krijgsraad aan de RvS. De RvS verzoekt HHM de daarin genoemde redenen te onderzoeken en een beslissing te nemen.
HHM stellen een definitief besluit nog uit.

14 Op bevel van de RvS overhandigt secretaris Huigens een aan de RvS gerichte brief van de Staten van Holland . In de brief wordt verzocht de monsterrollen van de op Holland gerepartieerde compagnieën te overhandigen. De Raad vraagt HHM hoe hij in deze kwestie moet handelen.
Met een beslissing wordt nog gewacht.

15 De Gedeputeerde Staten van het graafschap Zutphen sturen met een brief d.d. 7/17 juli als antwoord op het schrijven van HHM d.d. 11 juli de lijst mee van goederen die uit Zutphen naar het platteland zijn vervoerd. Zij zetten uiteen dat er geen goederen uit Zutphen naar Groenlo gaan en verzoeken HHM maatregelen te nemen waardoor die van Deventer in hun district blijven.
De RvS wordt advies gevraagd.