27/07/1626

27 - 07 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De gedelegeerde rechters inzake de Rotterdamse Admiraliteit verzoeken 600 gld. voor betaling van de deurwaarder, boden en allerlei onkosten.
De ontvanger-generaal zal het bedrag voorschieten zolang er nog geen generale ordonnantie van deze en andere bedragen is opgesteld.

2 De kapiteins van het naar de Deense koning gestuurde regiment verzoeken afrekening van hun dienst.
De RvS zal het rekest onderzoeken en nagaan of de beweerde betaling van de soldaten ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

3 Schout, burgemeesters en schepenen van Fijnaart verzoeken HHM te verordenen dat op de dijk tussen de Appelaar en de Jonkvrouwenpolder een kwartier wordt gemaakt voor tweehonderd man, in de Juffrouwenpolder een redoute voor ongeveer zestig man en op de boerengors een eenvoudige corps de garde.
De RvS wordt advies gevraagd.

4 Ontvanger Vrousen verzoekt vrije toegang tot zijn papieren onder cautie juratoir of in zijn huis onder door HHM bepaalde bewaking te mogen verblijven.
De Generaliteitsrekenkamer zal de ontvanger de papieren die hij voor het opstellen van zijn rekening nodig heeft, doen toekomen onder inventaris. Op de rest van diens verzoek zal de kamer HHM van advies dienen.

5 Naar aanleiding van het rapport over de uitvinding van stalmeester Du Champs is besloten diens in de Franse taal ontworpen geheimschrift in het Nederlands te doen omzetten en daarna te besluiten over de beloning voor de uitvinder.

6 Naar aanleiding van de klachten over de kwaliteit van de uit Danzig [Gdansk] en Koningsbergen [Kaliningrad] ingevoerde salpeter is besloten een plakkaat uit te vaardigen. Daarin zal worden verordend dat in de steden waar salpeter wordt verhandeld, twee beëdigde keurmeesters van elk vat salpeter vijftig pond zullen smelten en zuiveren. De kopers kunnen vervolgens een passende korting genieten.1

7 Paul de Wilm zal worden geschreven de 11.000 rijksdaalder van het subsidie voor de Deense koning die is geassigneerd op de administrator van Maagdenburg te betalen uit de door hem toegezegde 150.000 gld. Aangezien Aissema van dit bedrag al 3.000 heeft uitgekeerd, dient De Wilm dit met hem te verrekenen.

8 Amelia van der Lip, vrouwe van Vaerst tho Kallenberch in het ambt Wetter van het graafschap Mark, is gedurende een jaar sauvegarde verleend.

9 Ook Jan van Loon tho Loon uit het bisdom Münster is gedurende een jaar sauvegarde verleend.

10 Er valt nog geen beslissing over de vraag of het verblijf van Christiaen Thomassen langer door het land zal worden bekostigd. Tot nu toe zijn de ambassadeurs van de koning van Denemarken gedurende hun volledige verblijf gedefroyeerd en die van HHM zijn op gelijke wijze behandeld in Denemarken.

11 Simeon Partlicius de Spitzbergen is voor de opdracht van zijn boekje Metamorphosis Mundi 2vereerd met 40 gld.

12 Van de gedeputeerden te velde is een brief d.d. Emmerik [Emmerich] 24 juli ontvangen. Behoeft geen resolutie.

13 De Admiraliteit in Noord-Holland stuurt d.d. Hoorn 24 juli in antwoord op het schrijven van HHM d.d. 11 juli een overzicht op van het verbruik van scheepsgoederen en ook een taxatie van de schepen die onder Haultain in dienst zijn geweest van de Franse koning, inclusief de maand- en kostgelden van de matrozen en soldaten.
Ook schrijft de Admiraliteit dat 15 dec. 1625 de heer Manty te Fowey, ongeveer halverwege Falmouth en Plymouth, aan boord is gegaan om uit naam van de koning dank te zeggen voor de trouwe dienst.
De stukken gaan naar Schagen en Vosbergen die conform het besluit van 20 juli met de secretaris van Languerack zullen spreken.

14 Op haar op 13 juli ingediende verzoek is de vrouwe van Spaldorp, conform het advies van de RvS, toegestaan uit Nijmegen, Emmerik [Emmerich] of Schenkenschans ['s-Gravenwaard] voor eigen gebruik naar het huis gelegen tegenover Schenkenschans te vervoeren: twee mud zout, twee okshoofden wijn, een aam Spaanse wijn, twee kinnetjes zeep, een ton haring, een halve ton olie, honderd pond stokvis, tweehonderd pond kaas, een halve samoreus turf en circa zes broden suiker. De aanvoer geschiedt tegen betaling van 's lands rechten, onder waarborg dat de goederen niet naar elders worden vervoerd en dat hun uitvoer op de achterzijde van de oorspronkelijke akte wordt afgetekend. De toestemming voor aanvoer van de turf mag bovendien geen precedent scheppen.

15 In een memorie klaagt Rumen uit naam van de Brandenburgse regering dat ondanks een verbod te Emmerik [Emmerich] processies worden gehouden. Hij verzoekt HHM te assisteren bij de toepassing van het verbod in het geval de geestelijken nieuwe processies willen ondernemen.
De RvS zal advies worden gevraagd.

16 De RvS compareert en overhandigt de conform het besluit van 23 juli opgestelde propositie waarin de provincies wordt verzocht de betaling te verordenen van het maandelijkse subsidie van 50.000 gld. voor de koning van Denemarken. De propositie zal worden uitgebreid met het gegeven dat al 150.000 gld. is uitgekeerd en dat nog 30.000 rijksdaalder moet worden verschaft.

17 De instructie voor Nispen en Brienen teneinde conform de resolutie van 21 juli in Emmerik [Emmerich], Huissen en Amsterdam de muntfraude te kunnen onderzoeken, is met enige correcties goedgekeurd.

1 Opgenomen in: Groot placaet-boek I, kol. 1194.
2 De uitgebreide titel luidt: Metamorphosis mundi, qua omnium in mundi rerum vicissitudines, ... vere & graphice depinguntur. Leiden, 1626.