29/07/1626

29 - 07 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De RvS heeft conform de resolutie van 24 juni nader geadviseerd over het uitdiepen van de IJssel en een nieuw akkoord met dr. Opten Noort is meegestuurd.
Rantwyck, Schagen, Vosbergen, Rode, Walta en Almelo zullen met twee leden van de RvS het akkoord bestuderen.

2 Op aanbeveling van de magistraat van Amsterdam zal aan de agent te Tunis worden geschreven te bevorderen dat Corstiaen Theunissen, uitgevaren met schipper Pieter Isbrants Halffhoorn, buiten kosten van het land wordt vrijgelaten.

3 De RvS mag beslissen over het verzoek van Reinerus van Oosterzee, predikant in het Waal in Utrecht, een traktement als predikant en ziekentrooster in het leger te ontvangen.

4 Het verzoek van Nicolas Malherbe om betaling door het land van 219 pond 4 sch. en 8 groten Vlaams, een som die Winant de Keiser hem nog schuldig is, is afgewezen.

5 Vanaf de kust van Vlaanderen wordt d.d. 24 juli geschreven dat nog niet alle schepen zijn gearriveerd. Van Rotterdam ontbreken nog twee schepen en een jacht, van Zeeland drie schepen (waaronder een schip dat wel zeven weken absent is geweest vanwege konvooidienst) en van Noord-Holland ontbreekt ook een schip.
De betreffende Admiraliteiten zullen worden aangespoord hun schepen naar de kust te sturen. Het Zeeuwse College zal worden gevraagd naar de redenen van de konvooidienst.
De Rotterdamse Admiraliteit bericht d.d. 28 juli dat het vijandelijke fluitschip Nieuwpoort is binnengelopen en dat zij dus de drie schepen niet zal laten kruisen.
HHM bevestigen deze beslissing en manen de Admiraliteit deze schepen naar de kust te sturen.

6 Veerman Ariaen Jaspers, Josyntge Everts, weduwe van Adriaen Leenderts, en schipper Wouter Theunissen verzoeken hun in Duinkerke gevangen gehouden zoons te ruilen tegen enkele van de vijf uit Rotterdam ontsnapte bootsgezellen die zij in Dordrecht hebben achterhaald.
HHM wijzen dit af met het oog op de algehele uitwisseling van gevangenen.

7 De hertogin van La Trémoille is van plan morgen te vertrekken. Noortwyck en Vosbergen zullen haar uitgeleide doen en haar dochter mevrouw Strangh vereren met een juweel ter waarde van 1.600 gld.

8 Noortwijck en Nieupoort zijn gecommitteerd tot een door gezant Christiaen Thomassen gevraagde bespreking van enkele zaken die spelen tussen de onderdanen van de koning van Denemarken en die van HHM.

9 Rantwijck en de andere gecommitteerden inzake Abraham Jennes hebben verslag gedaan van de situatie.
De Admiraliteit in het Noorderkwartier zal worden geschreven gedeputeerden naar 's- Gravenhage te sturen om de zaak bij akkoord af te handelen.

10 Stalmeester Du Champs krijgt voor zijn uitvinding van een geheimschrift een gouden keten ter waarde van 600 gld.

11 De gedeputeerden te velde schrijven d.d. Emmerik [Emmerich] 27 juli met het verzoek om een betalingsopdracht voor de 26 nieuw Engelse compagnieën. Zij hebben al 6.000 gld. uitbetaald aan Z.Exc., door hem onder die compagnieën te verdelen. Ook verzoeken zij de provincies te manen tot het opbrengen van hun legerlasten.
Het schrijven gaat naar de RvS voor advies.
Met dit schrijven zijn twee rekesten meegestuurd van respectievelijk edelman Adolph van Reedtraeth, wonend tussen Kleef en Griethausen op Schmithausen en Arnolt Hendrich van Nivenhem, wonend tussen Goch en Gennep. Zij willen graag levensbenodigdheden uit de Republiek halen.
De RvS wordt ook hierover advies gevraagd.

12 Het advies over de op 18 juli besproken vier punten inzake het Venetiaanse subsidie is gezien.
Omdat de contractanten al over een getekend contract beschikken, vinden HHM een nieuw contract niet nodig. Uit de laatste, per september te verschijnen termijn van het Franse subsidie zal 50.000 gld. worden betaald en wat de resterende 100.000 gld. aangaat wordt de contractanten nog een half jaar verlenging verzocht. De twee maanden die de contractanten hebben verstrekt op grond van het Venetiaanse subsidie zullen worden terugbetaald uit het eerste geld dat Venetië levert. De terugbetaling zal geschieden inclusief de verschenen rente van deze en van de eerder voorgeschoten maanden.

13 Er wordt nog niet besloten over het verzoek van de Rotterdamse Admiraliteit om conform haar instructie gegadigden te nomineren voor de vacerende ambten van ontvanger-generaal en ontvanger-particulier.

14 De RvS adviseert, naar aanleiding van de gisteren genomen resolutie, de redoutes te bekostigen uit het geld dat de provincies nog schuldig zijn voor de fortificaties.
Een besluit wordt nog in beraad gehouden.

15 De heren van Zeeland hebben naar voren gebracht dat uit Prinsenland, Roosendaal, De Heen, Nieuw-Vossemeer en andere plaatsen veel koren naar Antwerpen wordt gebracht onder voorwendsel dat het hier eigen gewas betreft.
De Rotterdamse Admiraliteit moet de ambtenaren van de konvooien en licenten bij de grenzen schrijven erop toe te zien dat dit niet gebeurt.