30/07/1626

30 - 07 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Van Z.Exc. is een brief d.d. Emmerik [Emmerich] 26 juli ontvangen met berichten over de toestand van het leger. Hij schrijft nog meer wagens uit Utrecht te hebben moeten ontbieden en ook, dat de schepen die bestemd zijn voor de Engelse vloot, naar de kust moeten worden gestuurd. In een schrijven van de gedeputeerden te velde wordt daarnaast aangedrongen op de betaalbaarstelling van de nieuwe Engelse troepen. Ook lezen HHM een kopie van het schrijven van Utrecht aan Z.Exc. over de gedwongen krijgsdienst van de wagens. Verzocht wordt de betaling te regelen van zowel de ordinaris daggelden als de extra bedragen.
De brieven gaan naar de RvS voor advies. Tevens zal admiraal Reael worden ontboden voor een gesprek over de naar Engeland te sturen schepen.

2 Na beraad over het plakkaat van de Munt en na lezing van de door de heren van Holland gewenste toevoeging over het gedogen van sommige rijksdaalders, is geconstateerd dat het een met het ander strijdt.
De zaak wordt nog een paar dagen uitgesteld om te bezien of er een schikking mogelijk is.

3 De gedeputeerden van Holland voeren aan dat hun principalen toestemmen in de verpachting van het kwart van de konvooien en licenten op de eerdere ordonnantie, mits een einde wordt gemaakt aan de boventallige commissie van Berent Tapkens als generaal. Die is hem verstrekt buiten de instructie van de Admiraliteiten om en zonder dat de provincies vooraf zijn aangeschreven. Ook willen de heren in de ordonnantie duidelijker gesteld hebben dat de pachters de handelaars geen buitensporige overlast mogen bezorgen en ten onrechte berokkende schade herstellen.
De overige provincies willen hun mening nog niet geven.

4 De kwestie van de verdediging van de Maas en de Waal wordt hervat. Conform het advies van de RvS zullen zijn gedeputeerden per direct de vier redoutes in de Maasdijk aanbesteden. De huizen en kerken van Gorinchem tot Nijmegen worden voor legering geschikt gemaakt en waar dat onmogelijk is worden enkele redoutes of wachthuizen aangelegd. Van Nijmegen tot IJsseloord worden acht redoutes geplaatst, in overleg met de ambtlieden en deskundigen ter plaatse. De kosten mogen niet meer dan 36.000 gld. bedragen, te betalen uit de fortificatiegelden en er moet worden toegezien op het zeker stellen van de werklieden. De gedeputeerden van Overijssel hebben voorts bedongen dat de kwestie van de uitdieping van de IJssel ook wordt afgehandeld.

5 Wilhelmus Baudartius, predikant te Zutphen, verzoekt betaling van het vervoer van zijn meubels naar Leiden alwaar hij werkt aan de bijbelvertaling. Ook vraagt hij achttien dagen vacatiegeld omdat zijn thuisreis door winterse omstandigheden werd uitgesteld.
Hem wordt in totaal 200 gld. toegekend.

6 Op nader aandringen van Sara Pekels, dochter van kapitein Pekel en weduwe van luitenant Blair, wordt haar eenmalig 150 gld. toegekend.

7 De RvS compareert en adviseert de nieuwe Engelse compagnieën toch te betalen om te voorkomen dat zij wegtrekken of gaan muiten.
Besloten wordt de gedeputeerden te velde te schrijven dat zij Z.Exc. nogmaals een week soldij mogen verstrekken, door hem te verdelen onder de Engelsen. Ook dienen zij te berichten of Calandrini inmiddels opdracht tot betaling van die compagnieën heeft gegeven. De gedeputeerden te velde zullen Z.Exc. meedelen dat admiraal Reael ontboden is om hem op te dragen naar de kust van Vlaanderen te vertrekken. Hij zal daar de aanschrijving van de Engelse admiraal afwachten. Voorts zal Joachimi worden bericht dat het uitblijven van financiële steun grote problemen veroorzaakt en dat hij moet blijven aandringen op een remedie.

8 De hertogin van La Trémoille wordt tegemoetgekomen met 2.000 gld. rente die is geassigneerd op de beden van Brabant. Omdat ontvanger Swerius afwezig is, zal Doublet worden gelast dit bedrag voor te schieten en op Swerius te verhalen.

9 Doublet zal Nispen 300 gld. voorschieten voor zijn reizen naar Emmerik [Emmerich] en elders vanwege de muntfraude te Huissen.

10 De RvS wordt advies gevraagd over het schrijven van Pieter Juris van Memnich, chercher op fort Nassau. Hij bericht dat Jan Victors, commies van de konvooien en licenten aldaar, levensbenodigdheden heeft willen laten gaan naar het onder de Meierij van 's-Hertogenbosch gelegen "'t Hepelen".

11 De RvS moet adviseren over het verzoek van de ingezetenen van Lith om wat kaas te mogen halen uit fort Nassau.

12 Op aanbeveling van het stadsbestuur van Amsterdam wordt op verzoek van Hendrick Hendrixen van Meppen aan de magistraat van de stad Borken geschreven diens klachten weg te nemen.

13 Tijdens het beraad over het verzoek van Hans Loon verklaren de gedeputeerden van Holland dat hun principalen niet zien hoe men bevoegd kan zijn tot het aanhalen of buit maken van schepen die onder jurisdictie van Hamburg vallen. Daarom moet in deze zaak met de grote omzichtigheid te werk worden geaan.
Aan de Amsterdamse Admiraliteit zal worden geschreven in deze zaak recht en justitie toe te passen op degenen die verboden goederen naar de vijand trachten te brengen.