31/07/1626

31 - 07 - 1626

1

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De RvS moet adviseren over het verzoek van olieslager Jacob Claes, afkomstig uit Terheijden bij Breda, maar verhuisd naar Zevenbergen nadat zijn oliemolen in het beleg was verbrand. Hij wil de raapolie en raapkoeken die hij nu in Zevenbergen maakt naar plaatsen brengen waar hij die voor zijn eigen profijt kan slijten.

2 De RvS moet ook advies uitbrengen over het verzoek van het stadsbestuur van Maaseik.

3 De jood Gabriel de Costa krijgt zijn afscheid en wordt vereerd met 100 gld. voor hetgeen hij HHM heeft geopenbaard.

4 Van David Pallache is een aan griffier Goch gerichte brief d.d. Brussel 22 juli gelezen.
Met een beslissing wordt nog gewacht.

5 Het ontwerp van de brief die aan de Amsterdamse Admiraliteit zal worden geschreven in de zaak van Hans Loon is door alle provincies behalve Holland gearresteerd. De gedeputeerden van Holland zeggen in de brief van 4 april aan die Admiraliteit geen enkel argument voor confiscatie te kunnen ontwaren.
Met de brief zullen worden meegestuurd een kopie van de laatste brief aan die van Hamburg over dit onderwerp, een kopie van het aan de gezanten Vincent Muller en Amsinck bij hun afscheid gegeven antwoord en een duplicaat van deze resolutie.

6 Gillis Bartram, burger van Nijmegen en Maasschipper, verzoekt met zijn met goederen geladen schip naar Boxmeer te mogen varen.
HHM wijzen dit om redenen af.

7 Pensionaris Duijck geeft namens de provincie Holland te kennen dat de RvS weigert vijftig monsterrollen aan de gedeputeerden van Holland te overhandigen. Hij verzoekt de RvS te gelasten de rollen, gesloten of ongesloten, met toebehoren alsnog te overhandigen opdat de compagnieën niet onbetaald blijven.
Om de betaling van de compagnieën te bespoedigen wordt dit bij wijze van tijdelijke maatregel toegestaan en zal bij de eerstvolgende vergadering van Holland hierover nader worden beslist. De rollen moeten daarna aan de RvS worden teruggegeven.

8 De RvS dient te adviseren over de remonstrantie van de ambtlieden van de Overbetuwe en de Tielerwaard waarin wordt aangedrongen op toevoeging van twee majoors .

9 De gedeputeerden van Holland en Zeeland hebben een kopie gevraagd van de kennisgeving van de commiezen-generaal van de konvooien en licenten.
Aan de Admiraliteitscolleges zal worden geschreven een staat op te sturen van de opbrengst van de verpachting over het vorige jaar.

10 Jacob van der Dussen, majoor te Woudrichem, heeft aangetoond dat bij de verkoop en uitvoer van paarden het plakkaat van retorsie regelmatig wordt overtreden.
De RvS dient hier een oplossing voor te vinden. HHM zullen de Admiraliteiten schrijven op korte termijn de waarborg te laten zuiveren van degenen die op akte paarden hebben mogen uitvoeren. Ook is besloten dat voortaan uitsluitend merries uitgevoerd mogen worden.

11 De Rotterdamse Admiraliteit schrijft d.d. 30 juli over het affront en molest dat Hendrick Snijders, licentmeester te Maaseik, heeft moeten ondergaan.
De RvS zal de licentmeester van het nodige voorzien en hem zo veel mogelijk vergoeden.

12 HHM besluiten conform het advies van de RvS d.d. 30 juli predikant Reinerus Oosterzee naar de gedeputeerden te velde te zenden, om bij gelegenheid dienst te doen.

13 Het advies van de RvS inzake het verzoek van de dorpen bij Breda over de verkoop van hun gewas, is nog in beraad gehouden.

14 De memories van Rumen waarin wordt verzocht om kalk voor het herstel van de kanselarij te Kleef en om turf, sparren en andere behoeften voor de colleges en kamers van de keurvorst te Emmerik [Emmerich], gaan naar de RvS voor advies.

15 Hetgeen Noortwyck, Vosbergen en Boetzeler hebben meegedeeld over de aanleg van de dijk bij Zaltbommel is in beraad gehouden.

16 De door Mortaigne ingediende declaraties voor het defroyement van de ambassadeurs van Venetië gaan voor onderzoek naar de RvS.

17 Het verzoek van Barbara Butler, weduwe van Leveston, gaat ook naar de RvS voor advies.

18 Naar aanleiding van het verzoek van die van Fijnaart besluiten HHM, conform zijn advies van 31 juli, de RvS te machtigen de nodige voorzieningen te treffen voor de verdediging van Fijnaart.

1 De resoluties van deze zittingsdag zijn door een klerk ingeschreven in S.G. 51.