03/08/1626

03 - 08 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Catharina van Camphuisen, weduwe van Willem Janssen, voormalig ruiter in de compagnie van kolonel Cecil, verrzoekt voorschrijven aan die van Coesfeld ter voldoening van haar vorderingen en inmiddels gemaakte kosten.
Het verzoek gaat naar de RvS voor een beslissing.

2 Bicker, Ter Cuilen en Gruis zijn teruggekeerd uit het leger en doen in aanwezigheid van de RvS verslag van hun beraadslagingen met Z.Exc. en de gedeputeerden te velde over Emden. Z.Exc. meent dat men het antwoord van Emden op het aan de stad gerichte schrijven uit juli moet afwachten. Indien dat antwoord uitblijft of te slap is, zouden enkele gedeputeerden gezonden moeten worden om de gevreesde rampen te helpen voorkomen en met de opdracht de uitspraak van de gecommitteerden van HHM d.d. 14 feb. te doen uitvoeren. Zij zouden ook maatregelen moeten treffen op het punt van de middelen.
Op advies van de RvS is besloten de raad van Z.Exc. te volgen en het antwoord uit Emden af te wachten.
Dezelfde heren rapporteren ook dat Z.Exc. en de gedeputeerden te velde aanbevelen de vier nieuwe Engelse regimenten, zowel die al te velde zijn als die nog in garnizoen liggen, te betalen. De provincies zouden de legerlasten moeten opbrengen.
Besloten wordt met de betaling voort te gaan conform de resolutie van donderdag 30 juli. Zodra de gecommitteerden in het leger om verdere maatregelen vragen zullen HHM dit antwoorden. De RvS zal met Calandrini spreken om het geld voor het onderhoud van de nog in garnizoen liggende troepen te lenen. De RvS wordt ook verzocht de provincies die hun legerlasten nog niet hebben opgebracht ernstig te manen.

3 Rantwijck en de anderen heren die op 29 juli zijn gecommitteerd tot de zaak van de IJssel, hebben hun bevindingen aangaande het nieuwe akkoord met dr. Opten Noort gerapporteerd.
De RvS mag volgens de nieuwe voorwaarden met Opten Noort een akkoord sluiten. Het artikel waarin wordt gesteld dat hij niet verplicht kan worden tot het optrekken van particuliere kribben, moet echter uit het akkoord worden gehaald omdat het overbodig is. Hij dient binnen drie jaar vanaf de Schenkenschans ['s-Gravenwaard] tot aan de schans bij Cothen een diepte van vijf voet op de laagste punten van de IJssel te realiseren en een breedte van minimaal dertig roeden. Hij dient op zijn kosten gedurende twee jaar die breedte en diepte te onderhouden waardoor de IJssel voor alle schepen bevaarbaar is en schepen elkaar zonder probleem kunnen passeren. Hij ontvangt 160.000 gld. vrij geld, te betalen in gedeelten en onder cautie van restitutie, mocht hij de voorwaarden niet kunnen nakomen.

4 De keurvorst van Brandenburg verzoekt d.d. Cölln a/d Spree [Berlijn ]1 juli te willen negeren hetgeen door Spierinck namens de hertog van Palts-Neuburg zal worden voorgelegd inzake het in 1624 te Düsseldorf gesloten traktaat tussen de hertog en Schwarzenberg over de executie van Gulik [Jülich]. Georg Wilhelm laat zijn brief vergezeld gaan van een uiteenzetting van de bezwaren tegen het traktaat en de daarop genomen resolutie en verzoekt HHM hem daadwerkelijk te helpen bij de executie van de contributies.
HHM bewaren de documenten tot er later passend gebruik van kan worden gemaakt.

5 De RvS dient te adviseren over de door die van Werth ingeleverde lijst met levensbenodigdheden.

6 De RvS heeft geadviseerd het op 31 juli ingediende rekest van olieslager Jacob Claessen af te wijzen.
HHM besluiten conform het advies.

7 Alida Hugen, dochter van Hugo Geenen, verzoekt de Bewindhebbers van de VOC te Amsterdam op te dragen haar als universeel erfgename de goederen van haar broer Geen Hugen Schapenham, vice-admiraal en later admiraal op de vloot van Jacob L'Eremite, te doen toekomen. De Bewindhebbers zouden die hebben verduisterd.
Het rekest gaat naar de Bewindhebbers voor een reactie.

8 Bicker, Ter Cuilen en Gruis laten weten dat Diderich Halewijn verzoekt de steden te schrijven de schippers uitsluitend te betalen indien zij zijn attestatie meebrengen.
De ordonnantie voor de commissaris-generaal van de schepen zal worden gedrukt en gaat dan naar de provincies, zodat de steden zich in de betaling daaraan kunnen houden.