04/08/1626

04 - 08 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De ambassadeur van Venetië heeft toegezegd zijn republiek te bewegen tot de betaling van de 30.000 rijksdaalder voor de prins van Transsylvanië.
Berck zal worden geschreven ook moeite te doen voor deze betaling die Venetië kan aftrekken van hetgeen HHM toekomt. Brasser zal worden gevraagd of hij het geld eventueel wil overmaken in het geval de Venetiaanse republiek bezwaar mocht maken.

2 De gedeputeerden te velde Lyclama en Haersolte schrijven d.d. Deventer 2 aug. over de toestand van Oldenzaal.
Behoeft geen resolutie.

3 Asperen, Van der Houve en Gans, raden ter Admiraliteit te Rotterdam, hebben conform de resolutie van 1 aug. HHM geïnformeerd over hun redenen in dit College het ambt van Rotterdams konvooimeester te scheiden van het ambt van ontvanger-generaal. Het laatste ambt eist een mens volledig op; ook Vrouse heeft het konvooimeesterschap nooit zelf bediend en paspoorten altijd door iemand anders laten tekenen. Nobel, die tijdelijk beide functies waarneemt, meldt desgevraagd dat zij sinds 1597 zijn gecombineerd en dat de ontvanger-generaal is belast met het lenen en het dagelijks uitkeren van geld waartoe hij absoluut moet kunnen beschikken over de inkomsten van het Rotterdamse kantoor. Ook rekenmeesters Olphert Barents en Adriaen Pieterssen zijn in hun advies van mening dat beide ambten gecombineerd moeten blijven.
HHM besluiten dat beide ambten gecombineerd blijven in één persoon en dat de Admiraliteit twee geschikte personen mag nomineren, waarvan Nobel er één is.
Het stadsbestuur van Rotterdam verzoekt d.d. Rotterdam 2 aug. het ontvangerschap van het Admiraliteitscollege aldaar aan niemand anders dan aan Nobel toe te wijzen omdat dit ambt nog nooit aan iemand van buiten de stad is toegewezen.
HHM achten de argumentatie ongegrond.

4 Olphert Barents, Adriaen Pieterssen en Gans rapporteren ter vergadering over hun werkzaamheden in Rotterdam. Zij leveren een staat in van het kantoor van Vrousen die aantoont dat hij nog 192.074 gld. 6 st. 8 p. zuiver schuldig is. Ook leveren zij een staat in van het Rotterdamse Admiraliteitscollege waaruit blijkt dat dit een tekort heeft van 1.604.252 gld. 18 st. 1 p. Zij adviseren de Admiraliteit te subsidiëren met 600.000 gld. ter betaling van de onbetaalde lasten en voorts te voorzien van passende middelen voor het opbrengen van de ordinaris lasten. Die bedragen tegenwoordig meer dan 1.100.000 terwijl de inkomsten door het sluiten van de licenten niet meer dan circa 200.000 gld. bedragen.
Met een besluit wordt nog gewacht.
Gans heeft ook een staat ingeleverd van de ontvangen konvooien en licenten van de Rotterdamse Admiraliteit vanaf januari 1624 tot en met juni 1626.

5 Mibassen schrijft d.d. Calais 28 juli dat wekelijks pinken uit Vlaanderen in Calais levensbenodigdheden komen halen en dat de vijand grote schade toebrengt met zijn fregatten.
De Admiraliteiten wordt geschreven hun fregatten en jachten zo spoedig mogelijk naar de kust te sturen.

6 Jan van Asperen en Vueren, heer van Vueren, is toegestaan met zijn familie en meubelen domicilie in Bokhoven te kiezen op voorwaarde dat voor de uitgaande meubelen 's lands rechten worden betaald.

7 Ordonnantie wordt gedepêcheerd van 332 gld. 10 st. voor de door Bicker, Ter Cuilen en Gruis gemaakte reis- en verblijfkosten vanwege hun bezoek aan Z.Exc. inzake Emden.

8 De Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de gedeputeerden van Overijssel geschreven dat de licentmeester te Zutphen wordt beschuldigd van het laten passeren van goederen die in Deventer niet worden doorgelaten.
Op verzoek van Eck zal aan die van Zutphen een kopie van deze brief worden gestuurd. Ook de Admiraliteit waaronder beide plaatsen ressorteren zal een kopie worden gestuurd van zowel deze brief als die van de Gedeputeerde Staten van het graafschap Zutphen . Zij moet zich over deze kwestie laten informeren en doen wat nodig is.

9 HHM zullen op het verzoek van de pauselijke nuntius [te Luik] laten apostilleren dat hij een dienaar is van een neutraal vorst en woont in een neutrale stad en dus in het verrichten van zijn zaken moet worden beschouwd als een neutraal persoon.

10 Aissema schrijft d.d. Hamburg 15 juli over hetgeen zich aldaar afspeelt. Hij beveelt aan de administrator van Maagdenburg te voorzien van de 11.000 rijksdaalder en hem de twee kanonnen te lenen tegen akte van restitutie.
Hem zal worden geantwoord wat in deze zaak is gedaan en hem is aangeschreven.

11 In een schrijven d.d. 19 juli nomineert de Admiraliteit te Dokkum voor het vacerende fiscaalschap van het College dr. Epeus Oosterzee, tevens raad ter Admiraliteit te Dokkum, en dr. Johannes Renneman, assessor van de Krijgsraad te Groningen. Van de Gedeputeerde Staten van Groningen is een brief ontvangen waarin Renneman sterk wordt aanbevolen.
Aangezien enkele heren uit de provincie Groningen audiëntie hebben verzocht om over deze zaak te worden gehoord, wordt die uitgesteld tot een volgende vergadering.