07/08/1626

07 - 08 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De op 30 jan. ingeleverde declaratie van de door Joachimi naar Engeland gemaakte reis beloopt 2.516 gld. 2 st. 8 p. en wordt zoals zij voorligt geaccepteerd op voorwaarde dat de in het laatste artikel genoemde posten niet tot verdere vorderingen leiden.

2 De ambassadeur van Frankrijk mag ten behoeve van de Franse koning dertig rij- en twintig koetspaarden voor driekwart vrij uitvoeren.

3 De op Loevestein gevangenzittende predikant Petrus Cupus verzoekt in verband met zijn gezondheid op de slotwallen te mogen wandelen. De magistraat van Rotterdam ondersteunt dit verzoek.
HHM staan het verzoek niet toe.

4 De RvS adviseert op het rekest van Lazarus Baijart, voormalig predikant van de Franse kerk te Breda, diens traktement met een jaar te verlengen gezien zijn lange en goede staat van dienst.
HHM sluiten zich aan bij het advies mits de betaling geschiedt op dezelfde wijze als voorheen.

5 Naar aanleiding van hetgeen 1 aug. is besloten over de memorie van de Deense ambassadeur is nagezien wat op 24 feb. aan de rechters is geschreven in de zaak tussen Jan Braem en de Noordse Compagnie . HHM zullen nogmaals schrijven dat het noch hun bedoeling, noch die van de koning is dat in het proces soevereiniteit en jurisdictie over Spitsbergen ter discussie komen en dat zij zich uitsluitend met hetgeen de belangen van beide partijen aangaat moeten bezighouden. Niettemin zal aan de Compagnie ook worden geschreven na te gaan of de zaak niet via een akkoord kan worden afgehandeld.

6 HHM verkiezen Jan Gabbes tot controleur in Bellingwolde. Hij heeft de eed afgelegd.

7 Rantwyck voert aan dat Joost Brasser op bepaalde voorwaarden de 30.000 rijksdaalder voor Bethlen wel naar Constantinopel [Istanbul] wil overmaken.
Hem wordt verzocht met Brasser over de kosten te spreken.

8 Carl van Cracou, commies in de Sont, schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 23 juli.
Behoeft geen resolutie.

9 Conform de resolutie van gisteren hebben Kelffken en de overige gecommitteerden de pachters gehoord en hen hun punten doen inleveren. De zeventien punten zijn gelezen en van gewicht bevonden. De provincies hebben een kopie laten maken en zullen hun mening inbrengen na nader onderzoek van de punten.
Kelffken c.s. rapporteren tevens dat de pachters klagen over Agge Floris, chercher in Het Vlie, die ambtsbrieven verstrekt waardoor veel schepen ongevisiteerd uitzeilen. Ook hiervan nemen de provincies kopie voor nader onderzoek.

10 De RvS adviseert d.d. 3 aug. over het op 31 juli ingediende verzoek van Jacob van der Dussen de huislieden van het Land van Altena en omgeving die paarden hebben verkocht te verplichten bewijs te leveren dat die niet het land worden of zijn uitgevoerd. Als zij in gebreke blijven, overtreden zij de plakkaten en mag de majoor hen hier aangeven.
HHM besluiten conform het advies en machtigen Van der Dussen tot het hier aangeven van dergelijke overtreders. Hij mag niet schikken.

11 Van de gedeputeerden te velde is een schrijven d.d. Isselburg 4 aug. ontvangen waarin zij om geld vragen.
Na consultatie van Doublet is de heren van Holland verzocht de ontvanger-generaal van een bedrag te voorzien dat hij daarnaartoe kan sturen.

12 Ambassadeur Giorgio Giorgi compareert en feliciteert HHM met de inname van Oldenzaal. Tevens meldt hij op hun door Vosbergen overgebrachte verzoek aan zowel zijn republiek als enige particulieren te hebben geschreven de 30.000 rijksdaalder voor Bethlen naar Constantinopel [Istanbul] over te maken. Het hem door Hendrick van Eck verstrekte antwoord [inzake de buitgemaakte parels] zal hij doorzenden naar Venetië. Ook meldt hij nog dat de keizer probeert de nabij de Oostzee gelegen steden te overmeesteren om zo de handel van de Republiek te belemmeren, maar dat de hertog van Beieren erop aandringt het leger niet zo ver weg te laten trekken.
HHM bedanken de ambassadeur en antwoorden hem dat in het geval de eigenaars van de parels onderdanen van de republiek Venetië blijken te zijn, zij dezelfde rechten genieten als de ingezetenen van de Republiek.
Bij zijn vertrek overhandigt de ambassadeur nog een brief van de Venetiaanse republiek d.d. 16 juli. Zij blijkt een verontschuldiging voor het uitblijven van de financiële steun te bevatten.

13 Christoffel Pistorius verzoekt te mogen worden betaald uit het geld dat Jacob Albrecht van Sonnenborch toekomt.
HHM laten appointeren dat hij zich moet wenden tot de justitie.

14 De behandeling van het advies van de RvS op het plakkaat van retorsie, eerder besproken op 28 juli, wordt hervat. Conform het advies besluiten HHM dat neutrale dorpen die gelegen zijn nabij neutrale steden voorzien van een garnizoen van HHM, zoals Emmerik [Emmerich] en Rees, op dezelfde wijze zullen worden behandeld als de dorpen die onder dezerzijds steden vallen of onder contributie staan. Zij mogen hun provisie uit de naastgelegen steden halen, wekelijks, op een lijst en tegen Bosch' licent. Het mogen alleen de steden zijn waar zij dagelijks ter markt komen. Echter, het is niet de bedoeling de dorpen die aan deze laatste voorwaarde niet voldoen, te beletten hun gewas naar de voor hen geschiktst gelegen neutrale steden te brengen.
Voor Goch, Kalkar, Kleef, Xanten en in het algemeen alle neutrale steden die rekesten bij HHM hebben ingediend, blijft de toevoer uit deze landen en uitvoer naar vijandelijke landen vooralsnog verboden. Dit om betere handhaving van het plakkaat te bevorderen en bedrog te voorkomen, hoewel enkele provincies hebben voorgesteld beperkte toevoer van levensmiddelen op een lijst toe te staan. Inzake Kleef, Griet en Griethausen, nagenoeg enclaves binnen de Republiek, dient de RvS te adviseren of niet toevoer op een lijst kan worden toegestaan.
Hoewel de RvS geadviseerd heeft het licent op Calais en op het vervoer tot aan de Seine te verhogen en de provincies daarmee instemmen, hebben de heren van Holland de zaak in nader beraad gehouden.
Wat de doorvoer van vrijwijnen aangaat is besloten die onder geen beding toe te staan zolang het plakkaat van kracht is.
Na het vertrek van het leger zullen schepen niet noordelijker mogen varen dan Nijmegen of IJsseloord. Als zij willen lossen te Schenkenschans ['s-Gravenwaard], Emmerik of Rees dan mag dat, op voorwaarde dat zij aldaar onmiddellijk lossen en niet blijven liggen.
De jurisdictie over de op heterdaad achterhaalde, in strijd met het plakkaat uitgevoerde goederen berust bij de Admiraliteiten indien er paspoorten worden aangetroffen. In andere gevallen berust zij bij de krijgsraad en indien een soldaat of iemand anders zich door een vonnis benadeeld acht, kan hij beroep aantekenen bij de RvS. Conform het besluit van 20 juli zal men iemand die wordt beschuldigd van overtreding van het plakkaat zonder op heterdaad betrapt te zijn wel mogen aangeven, waarna HHM of de RvS daarin van 's landswege in zullen voorzien. In een dergelijk geval mag men de beschuldigde niet gevangen zetten, kwellen of afpersen.

15 Hendrick Verburch, eerste klerk van de griffie, krijgt ordonnantie van 180 gld. vanwege het schrijven van het rapport van de heer van Sommelsdyck over zijn gezantschap naar Frankrijk.