08/08/1626

08 - 08 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De Venetiaanse ambassadeur laat in een memorie weten dat de parels die door ruiters uit Geertruidenberg zijn buitgemaakt in het Land van Namen nu in handen zijn van raadsheer Hessels en verkocht dreigen te worden.
De memorie gaat naar de RvS die, totdat een nadere beslissing is genomen, moet voorkomen dat de parels verspreid raken of worden verkocht.

2 Het stadsbestuur van Schiedam schrijft d.d. 7 aug. ten gunste van de reders van Pieter Govertsen.
De brief gaat naar Joachimi die Govertsen moet bijstaan in het terugkrijgen van schip en goederen van de Engelsen.

3 De adviezen van de RvS op de verzoeken van Ravenstein en andere plaatsen om levensbenodigdheden te mogen halen, luiden dat niets gedaan kan worden zolang HHM geen besluit hebben genomen over het plakkaat van retorsie. Nu dat gisteren is gevallen, gaan de rekesten weer terug naar de RvS voor nader advies.

4 Het traktement van Vijt Janssen van Hensberch, adelborst van kapitein Van der Meulen, wordt verhoogd van 8 naar 12 gld. per 42 dagen. Hij was gids tijdens het beleg van Breda en is door de vijand gemarteld.

5 De RvS heeft geadviseerd het rekest van de ingezetenen van Uedem in het Land van Ravenstein af te wijzen. Zij wilden hun wol ruilen tegen laken van de plaatselijke lakenkopers.
HHM besluiten conform het advies.

6 Dr. Pynacker heeft een wissel van 3.330 realen van achten getrokken tegen vijftig procent.
Alvorens de wissel te accepteren zal nagezien worden hoeveel hij tot nu toe heeft getrokken.

7 Z.Exc. bericht d.d. Isselburg 5 aug. over hetgeen zich heeft afgespeeld.
Behoeft geen resolutie.

8 De heren van Holland melden dat de RvS weliswaar de monsterrollen heeft overhandigd, maar zonder toebehoren.
Van der Haer is ontboden en gelast ook het toebehoren te leveren. Na gebruik zal alles worden teruggegeven. De commies heeft geantwoord dit aan de RvS te zullen melden.

9 Thysgen Hendrix, moeder van Hendrick Janssen, geeft te kennen dat haar zoon door dr. Pynacker is geruild tegen een schipper uit Rotterdam en in Tunis is achtergelaten in slavernij met nog vijftig andere Nederlanders. Pynacker zou daarvoor 300 realen van achten hebben ontvangen.
Aan de agent aldaar zal worden geschreven HHM te informeren over de situatie en tevens te bewerken dat Janssen vrijgelaten wordt, maar zonder kosten voor het land.

10 Cracou schrijft d.d Elseneur [Helsingør] 16 juli.
Vereist geen resolutie.

11 Van de gedeputeerden te velde bij Ernst Casimir is een schrijven ontvangen waarin zij berichten over het uitblijven van betalingen zodat zij zelf aan elk van vier Engelse compagnieën een weekgeld van 150 gld. hebben moeten voorschieten. Voor vier Franse compagnieën staat hetzelfde te gebeuren.
De ontvanger-generaal, ter vergadering ontboden, is gelast zorg te dragen voor de Franse en ruitercompagnieën. Hij heeft toegezegd daarover met de solliciteurs te spreken. De gedeputeerden te velde zal worden geantwoord dat zij Ernst Casimir een tweede en desnoods een derde week mogen laten uitbetalen.

12 Op aanhouden van Carleton is toegestaan dat de op 2 aug. goedgekeurde uitvoer van wapenen voor driekwart vrij mag geschieden.

13 Jan van Vosselen vraagt in tweede instantie de uitvoer van de wapens voor de koning van Zweden vrij van licent te maken. Hij voert aan op grond van een in september 1625 verleende akte nog driehonderd corseletten en driehonderd helmen vrij te mogen uitvoeren.
HHM staan hem toe de oude wapens licentvrij uit te voeren maar blijven bij hun eerdere resolutie wat de nieuwe wapens aangaat.

14 De controleur te Heusden laat weten dat de dorpen aan de overzijde van de Oude Maas denken dat zij geen licent hoeven te betalen over hun bier.
Op de remonstrantie wordt geappointeerd dat zij verplicht zijn licent te betalen.

15 De baljuw van Sluis bericht dat het tijd is voor de wetsverandering in Vlaanderen. De heren Huissen, Lodestein en Johan van Vosbergen zijn gecommitteerd tot de verandering van wet in het Vrije van Sluis, Aardenburg en Oostburg.

16 De RvS laat in zijn advies weten dat Emmerik [Emmerich] vorige jaar tien samoureuzen met turf voor de wachtposten is toegestaan.
De stad mag voor hetzelfde doel eenzelfde hoeveelheid opnieuw, vrij van licent, invoeren.
HHM besluiten ook conform het advies van de RvS dat Emmerik uit Amsterdam vijftig last rogge mag halen, tegen licent en onder de waarborg dat de rogge niet naar elders wordt vervoerd.

17 Naar aanleiding van het verslag van Rantwyck, Antwerpen, Walta en Ter Cuilen is besloten met Joost Brasser in zee te gaan voor het overmaken van de 30.000 rijksdaalder naar Constantinopel [Istanbul] voor de prins van Transsylvanië. Berck, Haga en Aisma zullen op de hoogte worden gesteld. In het door Van Goch en Brasser ondertekende akkoord1 beloven HHM aan de Amsterdamse koopman Joost Brasser het bedrag van 75.000 gld. in banco uit te keren in 17.647 Hongaarse dukaten tegen 4 gld. 5 st. per dukaat. Bovendien krijgt hij vooraf 10.500 gld. of veertien procent voor de verwachte kosten en moeilijkheden. Tezamen vormt dat een bedrag van 85.500 gld. waarvan een derde nu, het volgende over twee maanden en het laatste deel over vier maanden wordt uitgekeerd tegen een rente van 6¼ procent. In ruil daarvoor zal Brasser aan Haga te Constantinopel 17.647 Hongaarse dukaten uitbetalen binnen drie maanden nadat het eerste deel van de 85.500 door HHM in banco is uitbetaald.

18 Het verzoek van burger Henrick de Vryes laken van Rees naar zijn woonplaats Xanten te mogen brengen, is afgewezen.

19 HHM beschikken nog niet op het verzoek van het stadsbestuur van Aken [Aachen] om ondanks het plakkaat van retorsie toch vrij handel te mogen drijven.

20 De boeken van Borre2 zullen niet door de provincies worden aanvaard. Wel zullen HHM het aan de vergadering overhandigde exemplaar houden en betalen met 16 gld. 10 st.

21 Muntmeester-generaal Beveren heeft een vervalste goudgulden ingeleverd. De munt lijkt op de nieuwe Kamper goudgulden, maar is niet meer dan 15 st. waard.
Besloten wordt de goudgulden af te drukken en met de Batenburgse schelling te verbieden. De provincies zullen inmiddels worden gewaarschuwd.

22 HHM hervatten het 20 juni besproken advies van de RvS inzake het verzoek van de weduwe van La Case om een traktement, maar besluiten er niet op in te gaan.

23 De RvS acht HHM beter dan de Raad in staat om met gezag en effect iets te doen aan hetgeen is bericht over licentmeester Sniders te Maaseik.
HHM zullen indringend aan de drost en magistraat van Maaseik schrijven maatregelen te nemen die resulteren in een passende straf en het gebeurde in de toekomst doen voorkomen.

1 Geïnsereerd in S.G. 3185.
2 Het betreft waarschijnlijk de te Leiden verschenen uitgave in zes delen van Pieter Bor's Nederlantsche Oorloghen, beroerten, ende Borgerlijcke oneenicheyden, beginnende mette Opdrachte der selver Landen, gedaen by Keyser Karel de V. aen zijnen zoon Philippus van Spangien, tot de droevige doot van Willem Prince van Orangien.