10/08/1626

10 - 08 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De Staten van Zeeland schrijven d.d. 4 aug. dat Philibert van Tuil van Serooskercken, heer van Tienhoven, als gecommitteerde raad van Zeeland in hun handen de eed heeft afgelegd. Zij verzoeken HHM hem commissie te verlenen als raad ter Admiraliteit te Middelburg met volmacht op de overige raden om hem de eed af te nemen.
Van de commissie zal ordonnantie worden gedepêcheerd, maar de eed zal door HHM worden afgenomen.

21 Vosbergen rapporteert dat de Franse ambassadeur geen antwoord uit Frankrijk heeft gekregen op het verzoek van de ambassadeur van Perzië en dat de beschuldigde in deze kwestie, de hertog van Guise, momenteel op zee is zodat er geen beslissing kan worden genomen.
Vosbergen is gevraagd dit aan de Perzische ambassadeur over te brengen.
Mortaigne heeft te kennen gegeven dat hij niet uitkomt met 50 gld. per dag omdat de Perzische ambassadeur dagelijks gasten uitnodigt.
Zijn rekest gaat naar de Bewindhebbers van de VOC voor een beslissing.

3 Vosbergen meldt dat de Franse ambassadeur afraadt in het openbaar te klagen over de begunstiging die de Duinkerkers in Calais en Boulogne-sur-Mer ondervinden volgens het schrijven van Dorp. De ambassadeur zal een persoonlijk briefje aan de gouverneur schrijven. Ook lijkt het hem goed Mortaigne bij diens aldaar verblijvende zwager te laten informeren naar de situatie.
Mortaigne wordt gelast zijn zwager te schrijven en voor het overige laten HHM het erbij.

4 Rogier Langfort heeft samen met zijn Engelse kameraden meegeholpen het Spaanse schip te veroveren dat Joris Martenssen te Hoorn heeft opgebracht. Hij verzoekt restitutie van door de kapitein afgenomen goederen.
Het rekest gaat naar de Admiraliteit in het Noorderkwartier voor het horen van de partijen en toepassing van recht en justitie.

5 Zevenbergen verzoekt in het vervolg de vis te mogen verlicenten bij schans Blaak of bij commies Abraham Schagen op fort Noordam. Tot nu toe dient dit met groot ongemak te gebeuren in Dordrecht.
De Rotterdamse Admiraliteit dient te adviseren.

6 In het beraad over de Munt is door de heren van Zeeland aangevoerd dat het onverenigbaar is met het plakkaat van 1622 nu nog meer soorten rijksdaalders toe te laten. Dat plakkaat kondigde toen al een lagere koers aan voor de daarin nog gedoogde rijksdaalders.
Desalniettemin zal het plakkaat uit naam van de Generaliteit worden gepubliceerd onder toevoeging van de nieuwe beeldenaar. Aan de RvS en de Admiraliteitscolleges zal worden geschreven hun ambtenaren op alle kantoren het plakkaat strikt te doen toepassen en de eed daarop te laten afleggen. Wat de overige personen aangaat wordt de eed als hernieuwd beschouwd.

7 Francois Hol uit 's-Hertogenbosch krijgt paspoort om zich in de Republiek te vestigen.

8 Cracou schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 31 juli.
Vereist geen resolutie.

9 De gedeputeerden te velde sturen een rekest van de burgemeesters van Goch door, berichten over de aankomst van predikant Oosterzee en verzoeken te worden voorzien van geld.
Het schrijven gaat naar de RvS voor advies op de diverse punten. Wel zal geantwoord worden dat zij van de gedeputeerden die bij Ernst Casimir zijn alvast wat geld kunnen krijgen. Deze heren zal dienaangaande worden geschreven.
De ontvanger-generaal heeft gerapporteerd dat de solliciteurs hebben verklaard de nieuwe ruiters en het regiment Candale volledig te hebben betaald.
De gedeputeerden in beide legers zullen hiervan op de hoogte worden gesteld.

10 De graaf van Waldeck antwoordt d.d. 6 juli op de aanbeveling voor Abraham Boenen, juwelier te Amsterdam, dat de onmondige graaf van den Broeck niet bij machte is de crediteuren te betalen, maar wel aanbiedt de juwelen terug te geven en de rest in termijnen af te wikkelen.
De magistraat van Amsterdam krijgt een kopie van dit schrijven, dient de juwelier daarover te horen en HHM te informeren over de situatie.

11 De RvS zal adviseren over de door de dorpen van Ravenstein ingeleverde lijst.

12 Aangevoerd wordt dat de twee zoons van de heer van Aelst bij het halen van enkele paarden zijn aangevallen door soldaten uit Heusden en dat een van de twee daarbij is omgekomen. De soldaten hebben ongeveer achttien paarden naar Heusden gebracht.
De RvS zal zich over deze kwestie afdoende laten informeren en bij gebleken juistheid van het aangevoerde tegen de medeplichtigen conform het plakkaat stappen ondernemen.

13 Willem Hessels van Borculo, kwartiermeester van ritmeester Botbergen, krijgt akte van abolitie en mag zich vrij vestigen op het platteland van Overijssel op voorwaarde dat hij de eed van trouw aflegt ten overstaan van de Gecommitteerde Raden van Overijssel .

14 Van der Haer is ontboden en gelast onmiddellijk de ordonnanties van de wagendiensten over 1625 klaar te maken. De commies heeft geantwoord dat hij door de RvS is vrijgesteld van de dagelijkse bezigheden om deze taak uit te voeren.
Ten aanzien van de hem aangezegde resolutie van 8 aug. over de monsterrollen meldt hij desgevraagd dat de RvS op dit punt nog geen besluit heeft genomen.

15 Naar aanleiding van de resolutie van 8 aug. brengt Huigens naar voren dat de parels niet in beslag genomen konden worden. Raadsheer Hessels heeft tegenover de RvS verklaard dat een juwelier met de parels naar Amsterdam is gegaan om die aldaar te verkopen.
De RvS zal de juwelier schriftelijk manen met de parels terug te keren.

16 Rumen vraagt opnieuw wijnen voor Schwarzenberg te mogen doorvoeren.
Het verzoek wordt afgewezen conform de resolutie van 8 augustus.

17 Jan Jacobs Bruin is door de magistraat van Reval [Tallinn] verboden handel te drijven en de stad uitgezet.
De magistraat zal worden gevraagd af te zien van dit verbod en ook zullen HHM de koning van Zweden schrijven met het verzoek erop toe te zien dat Bruin gelijk voorheen zijn handel kan drijven en weer toegelaten wordt in de stad.

18 In een brief van de vorstelijke raden in Münster d.d. Münster 23 juli worden ernstige klachten geuit tegen de ingelegerde staatse soldaten. Men verzoekt daartegen maatregelen te nemen bij de hernieuwing van de plakkaten en anderszins.
De brief gaat met de bijgevoegde stukken naar de RvS voor advies.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perzië I, 702.