11/08/1626

11 - 08 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Michiel Sprangers verzoekt bij het Rotterdamse Admiraliteitscollege aanbevolen te worden voor een post als kapitein op de binnenwateren.
HHM laten appointeren dat hij zich tot de Admiraliteit moet wenden.

2 Het verzoek van de heer van Spangen om voor zichzelf twee paarden naar Brecht te mogen vervoeren is afgewezen.

3 Duick meldt dat ritmeester Rijhoven, gouverneur van Bergen op Zoom, hem per brief heeft laten weten in opdracht van Z.Exc. tot nu toe de brieven van de ambassadeurs van Frankrijk en Venetië in Antwerpen te laten bezorgen. Hij vraagt of hij daarmee moet doorgaan.
Duick zal hem antwoorden hiermee tot nader order voort te gaan.

4 Hendrick Vries, burger van Xanten, verzoekt het hem door de Amsterdamse Admiraliteit verstrekte paspoort voor uitvoer van laken naar Xanten terug te mogen hebben.
Het paspoort zal worden gerestitueerd mits op de achterkant is aangetekend dat daarop geen uitvoer mogelijk is.

5 In zijn advies d.d. 8 aug. op de nadere resolutie van 6 aug. stelt de RvS dat Jan van Brouchorst, wachtmeester in de Overbetuwe, bij akte op het Kwartier van Nijmegen gedurende de zomer 60 gld. en gedurende de winter 70 gld. geniet per maand van 32 dagen. Cornelis Janssen Mulder, wachtmeester in de Nederbetuwe, en Herman Glummer, wachtmeester in de Tielerwaard en de Bommelerwaard, genieten voor hun kwartieren elk 40 gld. per maand van 32 dagen. Voortaan zou men zes wachtmeesters moeten aanstellen tegen 40 gld. per 32 dagen, maar op voorwaarde dat de knecht van Brouchorst wordt ontslagen.
HHM besluiten vijf wachtmeesters aan te stellen, twee voor de Overbetuwe, een voor de Nederbetuwe en twee voor de Tielerwaard. De RvS zal geschikte personen aannemen.

6 De RvS adviseert d.d. 6 aug. naar aanleiding van de hem op 30 juli ter hand gestelde brieven van de Gedeputeerde Staten van Utrecht aan zowel Z.Exc. als de Utrechtse gedeputeerden in 's- Gravenhage, het meerdere aan daggelden voor de wagens niet te compenseren vanwege de verstrekkende gevolgen voor de overige provincies.
HHM nemen het advies over.

7 De RvS moet advies uitbrengen over het verzoek van kapitein William Bruncarts om een tegemoetkoming voor de zes maanden die hij absent is geweest.

8 HHM staan toe dat Holland Leonora van Bossu, de weduwe van de heer van Marquette, de helft betaalt van diens pensioen à 1.000 gld. per jaar.

9 Het verzoek van Cornelis van Hastenburch in de Republiek honderdvijftig man te mogen aannemen voor de koning van Denemarken is afgewezen.

10 Naar aanleiding van de namens Haga overhandigde memorie zal aan de Amsterdamse Admiraliteit worden geschreven diens vervallen traktement te betalen.

11 Gedurende en na het beleg van Breda zouden enkele personen van de Admiraliteit te Rotterdam aan de kapitein bij schans Blaak hebben geschreven bepaalde schepen niet te doorzoeken.
Aan de Admiraliteit zal worden geschreven HHM over deze kwestie te informeren en eventueel de naam van de betrokken kapitein door te geven.

12 Ter vergadering is een kopie overhandigd van een brief d.d. 8 aug. waarin de Infanta aan de gouverneur van 's-Hertogenbosch schrijft de gevangenen die vanwege Twente zijn gehaald, vrij te laten.
De brief gaat naar de RvS die de door de Republiek gehaalde gevangenen, met name degenen die te Groenlo vastzitten, zal doen vrijlaten.

13 Naar aanleiding van het verslag van Schagen en Vosbergen is besloten Heuskercken, de secretaris van Languerack, naar de verschillende Admiraliteiten te sturen om nadere en volledige instructie en bewijs te ontvangen inzake de liquidatie van de schepen die onder Haultain in dienst van de koning van Frankrijk zijn geweest.

141 De gecommitteerden hebben verslag gedaan van hun bestudering van de met Gerard van Schoonhoven en Joost Brasser onderhandelde contracten inzake het Venetiaanse subsidie.
Afgesproken wordt dat Van Schoonhoven en Brasser het geld van Venetië dienen te ontvangen op het moment dat de wissel van Amsterdam op Venetië zal zijn gestegen tot 106¾ groot per dukaat. Indien de Signoria de betaling gedurende enige tijd opschort, zullen de contractanten de eerstvolgende uitkering op het reeds voorgeschoten bedrag mogen korten. Dientengevolge mogen zij ook van het eerste geld dat Venetië nu zal uitkeren hun over februari en maart al verstrekte voorschotten aftrekken. Verdere vertraging in de betaling aldaar mogen zij compenseren met een latere uitkering alhier of zij betalen hier stipt elke 19de van de maand en trekken de rente die van de latere uitkering door Venetië het gevolg is, af van hun volgende betaling. Zij zijn niet verplicht de derde maand voor te schieten voordat er bericht uit Ventië is gekomen dat daar de eerste maand is betaald.
Wat de aflossing van de 150.000 gld. aangaat zullen HHM de contractanten nu een assignatie op Van Beeck verstrekken voor 100.000 gld. die moeten worden betaald uit het eerste geld dat binnenkomt op de tweede wisselbrief van Charlot aan Van Beeck. Van Beeck krijgt de opdracht deze assignatie te accepteren. Als dit bedrag niet binnen drie maanden, gerekend vanaf 16 juli, binnenkomt zullen HHM op andere wijze voorzien in de restitutie van de 100.000 inclusief drie maanden rente. De lening van de resterende 50.000 gld. wordt, met toestemming van de contractanten en zonder verdere wijziging in de bestaande verbintenissen die HHM en de provincie Holland met hen zijn aangegaan, verlengd met zes maanden en zal op 16 jan. 1627 inclusief rente worden gerestitueerd. Van 6.113 gld. 17 st. aan per 16 juli verschenen rente wordt nu ordonnantie verstrekt op de ontvanger-generaal.

152 Men heeft vernomen dat de markies van Courtomée van plan is een duel aan te gaan met luitenant-kolonel Du Thiaux omdat deze laatstelijk in een duel zijn zoon heeft doodgestoken.
HHM kunnen deze goddeloze praktijk op geen enkele manier dulden en laten de markies het duelleren uitdrukkelijk verbieden. Om de tweegevechten te bestrijden is Du Thiaux vanwege het doden van de zoon van de markies bij deze uit al zijn ambten ontslagen en wordt hij gevangengezet op de Voorpoort. De RvS zal tegen hem procederen. Ook de secondanten die aan weerszijden bij het duel hebben geassisteerd zijn bij deze uit hun eventuele ambten ontslagen.

163 Broechoven is teruggekeerd uit het leger, overhandigt een brief van Z.Exc. d.d. 9 aug. en verklaart in aanwezigheid van de RvS de redenen van zijn komst. De vier nieuwe Engelse regimenten hebben namelijk sinds enige tijd geen betaling uit Engeland ontvangen en hun officiers hebben Z.Exc. gevraagd of hun dienst na 1 september wordt voortgezet. Z.Exc. en de gedeputeerden te velde zouden op dit punt graag de resolutie van HHM vernemen.
Niettegenstaande de grote problemen die er zijn met het opbrengen van de ordinaris lasten en met de betaling van de op de gewesten gerepartieerde troepen zijn HHM van mening dat het afdanken van meerdere compagnieën op dit moment te schadelijk zou zijn. Met advies van de RvS is dan ook besloten de regimenten nog gedurende twee lange maanden aan te houden. Z.Exc. zal de officiers aanzeggen dat hun door de Engelse koning bezoldigde dienst niet afloopt op 31 augustus, maar zes maanden na de opzegging van 4 mei, dus dat zij nog twee maanden na 1 sept. hebben te dienen. Z.Exc. zal hun de betaling van die twee maanden garanderen, ook als de koning het geld daartoe niet beschikbaar stelt. De gedeputeerden te velde moeten hun uitbetalingen van weekgelden voortzetten, de betaling van de volgende twee maanden zal nog nader bepaald worden.
Joachimi zal met spoed op de hoogte worden gesteld en dient bij de koning nog eens aan te dringen op verlenging van de vier regimenten met een jaar, zodat hij de troepen hieromtrent in een ander seizoen en bij gelegenheid kan gebruiken. In elk geval moet Joachimi vasthouden aan de Engelse bezoldiging van de regimenten tot 4 november.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 51.
2 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 51.
3 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 51.