12/08/1626

12 - 08 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Lyclama schrijft d.d. Deventer 31 juli o.s. dat men de afbraak van enige werken bij Oldenzaal heeft moeten aanbesteden en dat de Fransen nog niet zijn betaald.
Bij gelegenheid zal worden geantwoord dat de ontvangstbewijzen van de verstrekte voorschotten aan de ontvanger moeten worden gestuurd opdat ze van de volgende maanden afgetrokken kunnen worden.

2 De Rotterdamse Admiraliteit adviseert de ingezetenen van Zevenbergen toe te staan hun verse vis bij schans Blaak te verlicenten. Zij mogen echter met de vis niet voorbij Dinteloord en de Brabantse zijde van de Dintel varen, maar moeten die door de Roodevaart, langs de oorlogsschepen, naar het kantoor aan de Blaak brengen. Daar wordt licent geheven en vervolgens zal bij het fort Noordam nog een laatste controle plaatsvinden.
HHM besluiten conform dit advies, maar op voorwaarde dat de Admiraliteit strikte maatregelen neemt teneinde fraude te voorkomen.

3 Het verzoek van Pieter Hasis, koopman uit Hoorn, rondhout voor masten en dergelijke naar Livorno te mogen uitvoeren is afgewezen.

4 Jan Tielmans van der Block, in dienst van de graaf van Mansfeld, is in Amsterdam gearresteerd en vraagt te worden verwezen naar de Krijgsraad .
HHM laten op zijn rekest appointeren dat hij zich dient te behelpen met de ordinaris justitie.

5 Het rekest van Christiaen Gillis, Marie, weduwe Crouw, en Frans Pacque, is afgewezen. Deze schippers uit het Land van Luik wilden met twee met ijzer geladen paatschepen de Republiek binnenvaren.

6 Het plakkaat inzake de Munt is gelezen en gearresteerd.1

7 Conform het advies van de RvS staan HHM die van Weert per maand en tegen Bosch' licent toe: zes loop zout, driehonderd pond stokvis, driehonderd pond zeep, vijfhonderd pond kaas, één ton gezouten kabeljauw, twee tonnen haring, een vat traan, een vat olie, een vat teer, een aam Franse wijn en een halve baal katoen.

8 De besluitvorming inzake de vier nieuwe Engelse regimenten is hervat. Brouchoven verzoekt ten spoedigste geld naar het leger te sturen.
De RvS zal bij de provincies die nog steeds hun aandeel in de legerlasten niet hebben opgebracht, aandringen hun betaling niet langer uit te stellen.

9 De pachters van het kwart van de konvooien en licenten hebben verzocht het bedrag dat de Admiraliteiten hun nog schuldig zijn van de onkostenvergoeding van 40.000 gld. af te trekken van de subsidies voor deze Colleges.
Aan de Admiraliteiten zal worden geschreven dat dit inderdaad zal gebeuren als zij de betaling nog langer weigeren.

10 Geconstateerd wordt dat Wassenaer niet is verschenen om HHM opheldering te verschaffen over hetgeen hij over de heer van Haultain heeft geschreven in zijn historie.
Aangezien HHM tevreden zijn met het door Haultain gevoerde bevel over de schepen zal aan het stadsbestuur van Amsterdam worden geschreven Wassenaer over zijn geschrift - dat bovendien tegen de plakkaten in niet eerst is gecontroleerd - scherp te berispen. Hem moet in het vervolg elke publicatie worden verboden die niet eerst is geïnspecteerd en van octrooi voorzien.

11 Het verzoek van Frederick Pithaen zijn verschenen traktement te mogen ontvangen is afgewezen.

12 Haga schrijft d.d. Constantinopel [Istanbul] 15 juni.
Er valt nog geen besluit.

13 Admiraal Reael verzoekt te vernemen wanneer hij zee moet kiezen in verband met de bevoorrading van de schepen.
Hierover zal morgen worden besloten. Hendrick van Eck zal spreken met de Venetiaanse ambassadeur. Die zou namelijk vernomen hebben dat de Engelse schepen dit seizoen niet meer kunnen uitvaren.

14 De Admiraliteit in Noord-Holland stuurt d.d. 30 juli de rollen en de staat van de onder L'Eremite uitgevaren schepen Eendracht, Griffioen en Koning David op. Zij verzoekt van geld te worden voorzien om de matrozen te kunnen betalen.
De stukken zullen nader worden bestudeerd.
Ook over de betalingsverzoeken van kapitein Willem van Brederode en anderen die op deze vloot hebben gediend, is de beslissing uitgesteld.

1 Opgenomen in: Groot placaet-boek I, kol. 2814.