14/08/1626

14 - 08 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Op nominatie van de Staten van Holland wordt commissie gedepêcheerd voor Marten Janssen Groot om zitting te nemen in de Admiraliteit van het Noorderkwartier . Hij heeft de eed afgelegd.

2 De Zeeuwse Admiraliteit heeft de lijst met inkomsten van de konvooien en licenten vanaf september 1625 opgestuurd. De totale ontvangst bedraagt 35.175 pond 4 sch. 10 d.
De lijst wordt toegevoegd aan de overige lijsten.

3 De Zeeuwse Admiraliteit antwoordt ook op de brief van HHM d.d. 29 juli met een bericht over de stand van zaken inzake haar oorlogsschepen.
Zowel aan deze als de andere Admiraliteiten zal worden geschreven hun voor dit doel uitgeruste schepen nu naar de kust van Vlaanderen te sturen.

4 De Amsterdamse Admiraliteit schrijft d.d. 11 aug. dat gezien de grote schade die de vijand tussen Boulogne-sur-Mer en Etaples dezerzijds schepen berokkent, de kruisers die kant opgestuurd zouden moeten worden.
Geantwoord zal worden dat juist om dit te voorkomen de Admiraliteit haar fregatten naar de kust moet sturen.

5 De Amsterdamse Admiraliteit stuurt d.d. 11 aug. ook een kopie op van de brief d.d. 5 aug. die het College van Z.Exc. heeft ontvangen. Daarin zegt deze geen bezwaar te hebben tegen de particuliere uitwisseling van een kapitein van Duinkerke tegen kapitein Pieter van Vianen.
HHM zullen antwoorden dat zij deze ruil niet toestaan.

6 Margareta Nicolaesdr. verzoekt commies Schas op te dragen de 200 gld. aan te nemen die kapitein Van der Elst haar nog schuldig is. De commies dreigt haar namelijk voor een schuld te executeren.
Met een beslissing wordt nog gewacht, maar wel zal Schas de executie acht dagen opschorten.

7 Het advies van de RvS d.d. 10 juni inzake het rekest van Jonas van Padborch is opnieuw besproken.
Vanwege de ernstige verwondingen die Padborch in dienst van het land heeft opgelopen mag de RvS hem als appointé bij een compagnie onderbrengen.

8 HHM blijven inzake Christiaen Gilles, ondanks diens herhaald verzoek, bij hun resolutie van 12 augustus.

9 Joost Minne verzoekt als man en voogd van Sara van Godtshoven ter voorkoming van zijn ondergang 1.200 gld. op rente te verstrekken.
Met een beslissing wordt nog gewacht.

10 De abdis van het Clarissenklooster Sint Clara te Hoogstraten klaagt dat de rentmeester van Dordrecht weigert een rente van 3 pond Vlaams op de geestelijke goederen te Dordrecht te betalen omdat het Bestand is afgelopen.
Het stadsbestuur van Dordrecht wordt advies gevraagd.

11 Z.Exc. schrijft d.d. nabij Isselburg 10 augustus.
Vereist geen resolutie.

12 Van de koning van Groot-Brittannië is een brief d.d. Westminster 6 juli ontvangen met het verzoek ridder Rich nog voor enige tijd in Engeland te laten met behoud van zijn gage.
Er valt geen besluit aangezien men heeft vernomen dat Rich al hier is.

13 In een memorie vraagt agent Carleton een besluit te nemen over het verzoek van de koning om de officiers die hij in Engeland houdt, met name generaal Veer en kolonel Bourlace, en ook degenen die dienst hebben gedaan op de vloot, te betalen.
De RvS wordt advies gevraagd.

14 Aangevoerd wordt dat er een besluit moet vallen over de aanleg van de dijk bij Zaltbommel. De heren van Holland hebben verklaard dat zij de situatie door afgevaardigden hebben doen inspecteren. Het zou goed zijn als ook HHM daartoe gedeputeerden zouden sturen.
Holland is verzocht om een verslag van de inspectie, daarna zal worden beslist over het vervolg.

15 Van commies Cracou is een brief d.d. Elseneur [Helsingør] 31 juli ontvangen.
Behoeft geen resolutie.

16 Berckel uit Rotterdam brengt een brief over van Jan Janssen Coenen, die in Brussel bij de uitwisseling van de gevangenen is betrokken.
De griffier zal opnieuw Pallache schrijven onmiddellijk terug te keren als hij binnen vier dagen na ontvangst van deze brief nog geen paspoort voor fiscaal Slachmulder en Berckel heeft verkregen. Om de zaak zo goed mogelijk te dienen en in veiligheid van Breda naar Brussel te kunnen reizen, wordt Coenen gratis paspoort verstrekt.

171 Aangezien de Perzische ambassadeur van de VOC heeft vernomen dat hij aan het eind van deze maand kan vertrekken, verzoekt hij antwoord op zijn proposities.
Antwerpen en Vosbergen zullen de retroacta nazien en de punten verzamelen waarop een antwoord dient te worden opgesteld.

18 Conform de resolutie van gisteren is de brief aan de republiek Venetië opgesteld, gelezen en goedgekeurd. Hendrick van Eck en Vosbergen zullen de Venetiaanse ambassadeur verzoeken het schrijven met zijn goede diensten te ondersteunen.

19 Kapitein Brederode, enkele officieren en soldaten die onder L'Eremite hebben gevaren en ook de matrozen die op het schip Eendracht zijn binnengelopen, houden aan om de betaling van hun diensten.
Hendrick van Eck, Schagen, Vosbergen, Rode, Walta en Almelo zullen onderzoeken hoe deze kwestie kan worden opgelost.

20 Conform het advies van de RvS is aan de dorpen van het Land van Ravenstein toegestaan volgens de ingeleverde lijst onder waarborg en tegen Bosch' licent hun levensbenodigdheden uit Grave en Ravenstein te halen.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perzië I, 702.