15/08/1626

15 - 08 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Het traktement van mr. Jan Goswinus, voormalig controleur van de licenten te Breda, wordt op diens verzoek met nog een jaar verlengd. De Rotterdamse Admiraliteit zal de 350 gld. betalen.

2 Op advies van de RvS krijgt Elisabet Butler, weduwe van Thomas Butler, opnieuw de haar bij ordonnantie van 25 sept. 1625 voor dat jaar toegekende 100 gld.

3 Kapitein Dorp schrijft d.d. de Braeck 10 aug. dat aan het eind van de maand achttien schepen vanwege bevoorrading moeten binnenlopen en verzoekt daarom de nodige levensmiddelen te Vlissingen te leveren.
De Admiraliteiten te Rotterdam , Amsterdam en in het Noorderkwartier zal worden geschreven de benodigdheden die voor hun rekening komen zo spoedig mogelijk naar Vlissingen te sturen.

4 Maria Wiems, weduwe van kapitein Steven Brunsfielt, verzoekt betaling van de kosten voor twee door haar man overgebrachte rekruten of de toekenning van een jaarlijks traktement.
De RvS wordt advies gevraagd.

5 Het verzoek om financiële ondersteuning van Sophia van Isenach is afgewezen. Haar man Hendrick Pender was luitenant van haar vader, kapitein Isenach, en is in Bahia de Todos os Santos gestorven.

6 Pieter Theunis, voormalig pachter van het dennezout in het Zuiderkwartier, verzoekt uitstel van betaling met zes jaar voor de per 31 maart 1625 afgelopen pachttermijn.
Het verzoek is afgewezen.

7 Het verzoek van Cornelis Buijsen om twee landbouwpaarden naar zijn woonplaats Oosterhout te mogen brengen, is afgewezen.

8 Voor Johan Danckart zal aan de VOC te Middelburg worden geschreven hem conform de resolutie van de Heren Zeventien de door zijn broer uit Oost-Indië gezonden goederen te doen toekomen.

9 Jan Rycken verzoekt een traktement voor zichzelf en zijn zoon totdat hij vanwege zijn goede diensten bij de verovering van Goch zal worden bevorderd.
HHM laten appointeren dat zij hem bij gelegenheid aanbevolen zullen houden.

10 De ontvanger-generaal zal generaalmeester Beveren 800 gld. uitbetalen, af te trekken van zijn declaratie.

11 Gedeputeerden en administratoren van ridderschap, steden en stenden van het graafschap Oost-Friesland committeren d.d. 22 juli hoofdeling Arent Tido van Diepenbroeck tot Middelstewehr, administrator Uco Sparinga en secretaris van het College van Administratoren Cyriacus Hisken met het verzoek deze heren audiëntie te verlenen. Sparinga en Hisken zijn vervolgens tot de vergadering toegelaten en hebben hun propositie gedaan en die op schrift, ondertekend, ingeleverd.1Na de door de deputaties overgebrachte resolutie van HHM d.d. 20 mei is in Oost-Friesland zowel mondeling als schriftelijk gepoogd de diverse geschillen met de graaf bij te leggen. Niettemin heeft de graaf bepaalde punten uitdrukkelijk afgewezen en is hij aan andere voorbijgegaan. Daardoor is het de principalen van de gecommitteerden onmogelijk gebleken op de in de resolutie d.d. 20 mei afgesproken datum [1 juli] te verschijnen en is de situatie als ter tijd van Hiskens laatste afvaardiging. De inning van de gemene middelen is niet ten uitvoer gebracht en dus kunnen de daarvan afhangende betalingen niet worden gedaan. De ondergang van Oost-Friesland is nabij indien niet wordt ingegrepen en daarom zijn de gecommitteerden opnieuw gestuurd om HHM de nabuurlijke diensten van hun principalen aan te bieden en zich te verontschuldigen voor het niet verschijnen op de afgesproken datum op grond van de aangevoerde redenen. Zij verzoeken HHM nogmaals een besluit te nemen over elk van de door Hisken op 5 mei ingebrachte punten.
HHM stellen de besluitvorming uit tot de volgende vergadering.

12 De gedeputeerden te velde schrijven d.d. Isselburg 12 aug. dat Z.Exc. het uit Emden gelichte volk weer heeft teruggezonden. Ook gaat hij akkoord met het sturen van enkele afgevaardigden naar die stad zoals verzocht in de propositie van de secretaris van Emden d.d. 9 aug.
Ook over dit punt zal in de eerstvolgende vergadering worden beslist.

13 Na beraad over het gebruik van de schepen voor de tweede Engelse vloot is afgesproken tien schepen naar Engeland te sturen om te vernemen of de vloot daar gereed is. Als dat het geval is zal men zich erbij voegen en zo niet, dan zal men naar de kust van Spanje varen om te bezien hoe de vijand aldaar schade kan worden toegebracht. Dit besluit zal door aan admiraal Reael mee te geven brieven aan Z.Exc. worden meegedeeld, met het verzoek bij instemming met het besluit de admiraal te voorzien van de nodige depêches.

14 In een namens Schöppingen ingediend rekest is verzocht luitenant-generaal Stakenbroeck op te dragen alle akten van obligaties en cauties terug te geven en de goede lieden van hun verplichtingen te ontslaan.
De RvS zal beslissen en in het bijzonder verordenen dat de obligaties worden teruggegeven.

15 De keurvorst van Keulen verzoekt d.d. Brühl 27 juli degenen die in Schöppingen hebben huisgehouden exemplarisch te straffen, de afgenomen goederen te restitueren en de nabestaanden van de gedode mannen genoegdoening te geven. Ook vraagt hij het door HHM te hernieuwen plakkaat tegen de misbruiken voor alle gebieden van de keurvorst te laten gelden.
De RvS zal hierover beschikken.

16 De Zeeuwse Admiraliteit stuurt een brief door van de gouverneur van Calais aan commandeur Dorp. Daarin wordt gevraagd om restitutie van een door burgers van Calais te Duinkerke gekocht schip dat bij het uitvaren vervolgens door staatse oorlogsschepen is afgenomen.
Met een besluit wordt nog gewacht. Ondertussen zal naar de precieze omstandigheden worden geïnformeerd.
In het schrijven van de Admiraliteit wordt ook gewag gemaakt van de achttien à negentien schepen die eind deze maand de kust van Vlaanderen moeten verlaten om zich te bevoorraden.
HHM blijven wat dit punt aangaat bij hun op het schrijven van Dorp genomen besluit.

17 Joachimi schrijft d.d. Londen 24 juli op verzoek van de Raad van de koning met een aanbeveling de Londense kooplieden Clement Herbij en George Rockes de door de Rotterdamse Admiraliteit geconfisqueerde goederen terug te geven. Omdat ook twee brieven van de hertog van Buckingham zijn overhandigd, zal alvorens te beslissen eerst worden afgewacht wat agent Carleton hierover naar voren brengt.

18 Door Jan Claessen Engelen en de Munt is een memorie inzake de rijksdaalders overhandigd met het verzoek om maatregelen. Afgesproken is nog toe te voegen dat men geen daalders in ontvangst moet nemen die van recenter datum zijn dan in de beeldenaar gesteld.

19 Gedeputeerde Staten van Groningen schrijven d.d. 1 aug. dat zij net als de overige provincies consenteren in de betaling van het door Paul de Wilm opgenomen bedrag voor de Deense koning. Conform de overige provincies zal Groningen verordenen de verder te verschijnen subsidies te betalen na ontvangst van de décharges.

1 Geïnsereerd in S.G. 3185.