17/08/1626

17 - 08 - 1626

Presentielijst:

Resoluties:

1 Van Languerack zijn d.d. Parijs 1 en 2 aug. twee brieven ontvangen die geen resolutie vereisen.

2 Van de Admiraliteit in Noord-Holland is nog steeds niemand verschenen om de zaak van Abraham Jennes toe te lichten.
Het College zal nogmaals worden opgeroepen.

3 Jan Webster, koopman te Amsterdam, beklaagt zich over de Rotterdamse Admiraliteit die zijn factoor heeft veroordeeld tot een geldboete van 3.000 gld. Hij had geen rechten betaald over een hoeveelheid geloste karsaaien, maar deze stoffen wel aangegeven.
De Admiraliteit wordt om een reactie gevraagd.

4 Warnart 'tHuijs, inwoner van Roermond, verzoekt zich op het platteland te mogen vestigen.
De RvS wordt advies gevraagd.

5 De RvS dient te adviseren over het verzoek van Jan Bierens, agent van de prins van Polen, van Antwerpen naar het platteland te reizen en daarbij in dezerzijds steden vier kisten met schilderijen en portretten te bezorgen.

6 Berck schrijft d.d. Venetië 31 juli dat men op zijn aandringen het subsidie voort te zetten heeft geantwoord een reactie aan Georgi te hebben gezonden.
Er valt geen resolutie.

7 Van zowel Ernst Casimir als de gedeputeerden te velde is een schrijven d.d. Oldenzaal 12 aug. ontvangen waarin wordt bericht over de ontmanteling van de wallen en poorten van de stad, alsmede over de verbranding van het Huis te Lage [in Bentheim].
Er valt geen resolutie.

8 Catz heeft zich geëxcuseerd als revisor in de zaak van de Bewindhebbers van de WIC te Middelburg versus kapitein Jacob Bert van het jacht De Brack omdat hij hoofdparticipant is van de WIC te Dordrecht.
Raadsheer Wijngarden is in zijn plaats gecommitteerd.

9 De Rotterdamse Admiraliteit schrijft d.d. 15 aug. dat zij de borgen van ontvanger Vroesen aan HHM hebben gerenvoyeerd voor een beslissing over hun verzoek de papieren van de ontvanger te mogen hebben om zijn rekening te kunnen opstellen. Het College meent overigens dat de borgen de papieren met dit doel wel zouden mogen inzien.
HHM zullen er rekening mee houden als de borgen hun verzoek indienen.

101 Naar aanleiding van het verslag van Antwerpen en Vosbergen is besloten de Heren Zeventien te verzoeken iemand af te vaardigen voor overleg over de beste aanpak voor wegzending van de Perzische ambassadeur.

11 Op verzoek van Homme Lollis zal aan Haga worden geschreven de vrijlating van diens te Negroponte gevangen gehouden zoon Lolle Hommes te bevorderen. Hij moet wel eerst cautie stellen voor de betaling van de kosten en aangeven waar Haga dat geld kan opnemen.

12 Pieter Hoeffyser, ontvanger van de konvooien en licenten te Amsterdam, laat weten dat op 31 aug. de achterstallige rente, de rente-op-rente en de makelaardijkosten van de 248.000 gld. die hij voor de keurvorst van Brandenburg heeft geleend, zullen vervallen. Het totale bedrag - onder aftrek van 4.000 gld. die hij 24 mei heeft ontvangen van Lubbert van Renssen, de ontvanger van de Gulikse contributies - komt op 166.991 gld. 3 st. Hij verzoekt opdracht tot betaling en aflossing van dit bedrag.
Besloten wordt Hoeffyser te machtigen deze som te lenen op krediet van het land ten laste van de contributies van het Land van Gulik en de helft van het aandeel dat de keurvorst heeft in de domeinen van Gulik [Jülich], Berg en Ravensberg. Hij mag de lening ook per 1 sept. met een half jaar verlengen.

13 De magistraat van Zaltbommel verzoekt een definitief besluit over de aanleg van de dijk tegenover de stad.
HHM zullen het rapport afwachten van de heren van Holland die ter plekke inspectie hebben verricht.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perzië I, 702.