22/08/1626

22 - 08 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 In een van Aissema ontvangen brief d.d. Hamburg 19/29 juli vraagt deze aandacht voor een door een Engels oorlogsschip op de Elbe genomen schip afkomstig van Terschelling1.
Met een besluit wordt gewacht totdat de eigenaars hun beklag doen.
In een brief d.d. 2/12 aug. schrijft Aissema dat hij de twee stukken geschut weer naar Hoorn heeft gezonden en dat de attelage aan de koning is gekomen.
Hem zal geantwoord worden een akte van restitutie te verkrijgen. De akte die Hoorn vanwege de lening van het geschut is verstrekt wordt ook teruggevorderd.
Noortwyck en Rode rapporteren over de declaratie van traktement en onkosten die Aissema over de periode 5 juli 1624 tot 5 juli 1625 heeft ingediend.
De declaratie is goedgekeurd. Een post van 700 gld., die hij pro memorie had toegevoegd, en een bedrag van 1.000 gld., uitgegeven voor de administrator van Maagdenburg, zijn geschrapt. Vanwege zijn bijzondere kosten en moeiten wordt Aissema wel eenmalig 1.000 gld. toegekend zodat de declaratie in totaal 7.118 gld. 16 st. beloopt.

2 Conform het advies van de RvS over haar op 15 aug. ingediende verzoek wordt Maria Wiems vanwege haar grote armoede 200 gld. uitgekeerd.

3 De RvS wordt om advies gevraagd inzake het verzoek van Rolant Servaessen van Weert om elke maand een okshoofd wijn en een half okshoofd brandewijn met twintig stopen Spaanse wijn uit de Republiek te mogen halen, om per maat te verkopen.

4 Conform het advies van de Generaliteitsrekenkamer d.d. 19 aug. over het op 18 aug. ingediende rekest van Henrick van Heuvel en advocaat Herman Cincq wordt deze borgen van de voormalige ontvanger Vroesen toegestaan de boeken en papieren in te zien. Dit zal geschieden in aanwezigheid van secretaris Ruisch die daartoe alles onder inventaris wordt toevertrouwd. De borgen moeten zweren niets bekend te maken dat het land zou kunnen benadelen. Om een en ander zo goed mogelijk te doen verlopen zullen boeken en papieren in 's- Gravenhage onder Ruisch worden gedeponeerd.

5 De aartsbisschop van Mechelen krijgt geen paspoort om ten plattelande te reizen.

6 Brederode schrijft d.d. Bazel 7 aug.
Behoeft geen resolutie.

7 In reactie op het schrijven van Hendrick van Eck d.d. 18 aug. meent de RvS dat kapitein Moulert door twee karren met goederen naar Nieuwklooster te laten gaan en inspectie door cherchers te Gennep te verbieden, tegen het gezag van het land heeft gehandeld.
HHM machtigen de RvS Moulert te horen en te doen wat noodzakelijk is voor de handhaving van 's lands gezag.

8 Het stadsbestuur van Heusden klaagt d.d. 19 aug. over hetgeen Castricom, auditeur van de plaatselijke krijgsraad, de arme boeren in strijd met de resoluties van HHM afperst.
De RvS zal hierover beslissen conform de eerdere resoluties en aanschrijvingen van HHM.

9 Op verzoek van Caspar van Eyck, drost van stad en land van Heusden, is vastgesteld dat het zowel politieke als militaire ambtsdragers vrij staat ontduiking van het plakkaat van retorsie aan de kaak te stellen. Indien daarover onderlinge onenigheid ontstaat, zal de RvS beslissen.

10 HHM besluiten conform het advies van de RvS het via de gedeputeerden te velde ontvangen verzoek van die van Goch om zeep en weedas als in strijd met het plakkaat van retorsie af te wijzen en de zaak van predikant Oosterzee ter discretie van de gedeputeerden te velde te laten.

11 De gecommitteerden die gisteren bij de verpachting van het kwart van de konvooien en licenten waren betrokken rapporteren dat de schepenen van 's- Gravenhage en de gedeputeerden van de Admiraliteitscolleges Herman Hendrixen Block de premie op het hoogste bod gunnen. Hij heeft het bod in het openbaar ingeleverd, waarna de pacht opnieuw is opgehangen. Dat heeft geleid tot een bod van 406.000 en na afslag is de pacht naar de oude pachters gegaan voor een bedrag van 406.625 gld.
HHM laten de zaak hierbij en bedanken de gecommitteerden voor hun bemoeienis.

12 In reactie op de door de heer van Rumen op 31 juli ingeleverde memorie stelt de RvS dat de vrije uitvoer van planken en turf niet zou moten worden toegestaan.
HHM blijven bij hun eerdere besluit [van 2 juli].

13 Alexandre Rault en Girault Cocheteur, kooplieden uit Calais, hebben restitutie verzocht van hun in Duinkerke gekocht en door staatse oorlogsschepen genomen schip.
De Admiraliteit die het betreft zal worden geschreven recht en justitie toe te passen.

14 Barent Tapkens heeft laten weten dat Meinert van Huissen is overleden en verzoekt hem te mogen opvolgen als commies-generaal van de konvooien en licenten.
De heren van Holland hebben verklaard dit nog niet te kunnen toestaan en die van Zeeland willen de zaak in beraad houden. Vervolgens is het verzochte ambt bij meerderheid van stemmen door de overige provincies aan Tapkens toegewezen.

15 Conform het advies van de RvS wordt het verzoek van kapitein Bruncarts d.d. 11 aug. afgewezen als in strijd met hun resolutie.

16 Carl van Gelder komt binnen en brengt naar voren dat de Heren Zeventien zodra zij bijeen zijn zullen beslissen over het vertek van de Perzische ambassadeur. Hij heeft opdracht bij HHM na te gaan of zij de twee rechters die uit Amboina [Ambon] zijn gekomen willen horen.
Besloten wordt de rechters naar 's- Gravenhage te laten komen en te horen op de punten die aan Laurens Marschalck zijn voorgelegd en met dat doel hierheen te laten komen. Rantwijck en de andere gecommitteerden is verzocht de uit Oost-Indië gekomen brieven te onderzoeken en verslag uit te brengen.

17 Aangezien het leger geen vast verblijf heeft, wil de ambassadeur van Perzië naar Amsterdam gaan ter afhandeling van zijn zaken om, met goedvinden van HHM, daarna Z.Exc. op te zoeken. Hij verzoekt de beloofde brieven voor Venetië te mogen hebben om die te laten bezorgen.
HHM hebben geantwoord dat de ambassadeur zijn reis naar eigen discretie kan inrichten en dat zij de aan ambassadeur Berck te schrijven brief zelf zullen doen bezorgen.

18 De gedeputeerden van de Admiraliteit te Amsterdam en die in het Noorderkwartier hebben aangedrongen op afhandeling van hetgeen zij 20 aug. inzake de in beslag genomen goederen hebben verzocht.
De aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteit te Dokkum en de pachters zullen hierover worden gehoord. Naar aanleiding van de door de Amsterdamse Admiraliteit verzochte subsidie zal de ontvanger worden gevraagd welke provincies in gebreke blijven.

1 In S.G. 51 is 'Amelander' doorgehaald en vervangen door 'Schellinger'.