24/08/1626

24 - 08 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Voor Jan Torn Buijs, Adriaen Germerts en consorten, schippers van het eiland Terschelling, zal aan Joachimi worden geschreven te bevorderen dat hun op de Elbe door Engelsen genomen schip wordt teruggegeven.

2 Elisabet van der Maden, weduwe van Dingenhoven, verzoekt uitstel van betaling van haar crediteurs.
Is afgewezen.

3 De RvS wordt advies gevraagd inzake het verzoek van de ingezetenen van Standdaarbuiten gedurende een maand wekelijks achttien tonnen bier en voor een jaar vijfhonderd tonnen turf te mogen halen.

4 De RvS dient te adviseren over het verzoek van drost Caspar van Eijck de plattelandsbewoners van Heusden de invoer van enkele paarden uit de Republiek toe te staan. Ook vraagt de drost of zij nog gedurende zes weken na afloop van de lopende concessie bier mogen halen.

5 Nicolaes Lindenius, chirurgijn te Utrecht, verzoekt met zijn dochtertje gedurende vijf dagen zijn zieke broer Paulus Lindenius op Loevestein te mogen bezoeken.
HHM staan dit toe mits de commandant ter plaatse erop let dat het land niet wordt geschaad.

6 Van de gedeputeerden te velde bij Z.Exc. is een brief d.d. 20 aug. ontvangen.
Geantwoord zal worden dat maatregelen in de zaak D'Estiou1aldaar kunnen worden voortgezet en dat aan de steden in Mark al een akte van neutraliteit is gegeven. Tevens dient de RvS op het eveneens in de brief aangeroerde punt van het geld voor het leger, de vier Engelse regimenten en de compagnieën van Durfort Hautiege, zo spoedig mogelijk advies uit te brengen.
Van dezelfden is een schrijven d.d. 15 aug. ontvangen waarin staat dat ritmeester D'Ome zich beklaagt over het arrest inzake de parels.
Het schrijven gaat naar de RvS om, mochten de parels worden teruggegeven, erop toe te zien dat de soldaten het geld dat zij opbrengen zullen ontvangen.

7 Jeremias, kloosterling op de berg Sinaï, verzoekt een aalmoes voor de religieuzen die te midden van Arabische rovers op die berg wonen.
Hem is 50 gld. toegekend.

8 Agent Lambert Verhaer verzoekt d.d. Tunis 5 juli betaling van 260 realen van achten. Ook vraagt hij hem het zegel van de Generaliteit te doen toekomen.
De Directeurs van de Levantse Handel wordt advies gevraagd.

92 Naar voren wordt gebracht dat de Perzische ambassadeur wagens en schepen verzoekt om morgen naar Amsterdam te vertrekken.
Mortaigne zal dit regelen en de ambassadeur tevens vergezellen, alles op kosten van de VOC .

10 Culenborch, Walta en Broersema zijn gecommitteerd tot het rouwbeklag bij mevrouw van Nassau vanwege de dood van haar moeder, de hertogin van Brunswijk.

11 Joost Willemsen Nieukercken krijgt voorschrijven aan de magistraat van Danzig [Gdansk] teneinde de aldaar voor het land gekochte salpeter te verkrijgen. Aan de koning van Zweden zal worden gevraagd dit niet te belemmeren.

12 D'Espaisses compareert en overhandigt de brief van de koning d.d. 2 aug. waarin deze hem opdraagt met behulp van HHM het geschil tussen zijn onderdanen en die van de koning van Denemarken te schikken.
HHM antwoorden met dankzegging voor de door beide majesteiten betoonde eer. Beide ambassadeurs zullen worden aangespoord een akte van submissie op te stellen opdat HHM enkelen tot de arbitrage kunnen afvaardigen. Culenborch en Vosbergen zullen dit de Deense ambassadeur Christiaen Thomassen aanzeggen.

13 De Franse ambassadeur heeft ook paspoorten gevraagd voor de heren Hardij, Plastrier en Du Bois om via Brabant of vijandelijk gebied naar Frankrijk te kunnen reizen, ieder met een knecht.
De paspoorten zullen gratis worden uitgevaardigd.
De ambassadeur heeft eveneens een rekest aangeboden van een zekere Malherbe die betaling verzoekt van hetgeen Wijnant de Keiser hem nog schuldig is. Hij heeft het rekest weer ingenomen op het bericht dat Malherbe zijn aanspraken op hetgeen Keiser vanwege het land toekomt al gelijkelijk met andere schuldeisers heeft doen gelden.

14 Joost Brasser heeft verzocht conform het op 8 aug. gesloten contract te laten weten wanneer HHM denken het derde deel van de 30.000 rijksdaalder inclusief opgeld uit te keren.
Aangezien de RvS 27 juli bij propositie heeft verzocht om betaling van de 50.000 per maand voor de Deense koning, is besloten Doublet op het consent van dit subsidie het derde deel met opgeld te laten lenen tegen de penning zestien. Het geleende bedrag zal worden afgelost uit de consenten.

15 Van het stadsbestuur van Enkhuizen is een brief d.d. 21 aug. ontvangen waarin Jacob Alberts Coman, Floris Everts Korff en Cornelis van Berestein worden aanbevolen voor de opvolging van de overleden Meinert van Huessen als commies-generaal van de konvooien en licenten in het Noorderkwartier. In een door afgevaardigden van Enkhuizen overhandigd rekest wordt gesteld dat de 22 aug. benoemde Tapkens niet uit de provincie afkomstig is en daarom daar niet aanvaardbaar is.
Een beslissing wordt uitgesteld.

16 Aissema verzoekt per memorie de assignatie van 11.000 rijksdaalder aan de administrator van Maagdenburg te betalen. Hij heeft zelf daarvan al 3.100 rijksdaalder betaald.
Aangezien de Deense koning al tot in augustus is betaald, zal van het van deze maand nog overblijvende bedrag Aissema worden terugbetaald.

17 HHM hebben het advies van de RvS d.d. 20 aug. over de op 10 aug. ingediende klachten van Münster gelezen. In de eerste plaats is de eerdere resolutie van HHM om het plakkaat tegen de misbruiken te hernieuwen aan de fiscaal van de Generaliteit gestuurd. Zijn advies en dat van Z.Exc. zullen vervolgens schriftelijk worden meegedeeld. Ten tweede is ook de zaak van Schöppingen aan de fiscaal voorgelegd. Hij zou gemaand kunnen worden de kwestie verder te brengen. Ten derde is het neutralen niet toegestaan zelf recht te spreken over het onbehoorlijk optreden van dezerzijds soldaten. Zij dienen die voor bestraffing volgens het plakkaat naar de naastgelegen garnizoenen te brengen.
HHM gaan akkoord en dragen de RvS de uitvoering van het advies op.

18 Deurwaarder Jan van Hardersum [krijgt ordonnantie van] 267 gld. 2 st. voor hetgeen door hem op last van HHM is voorgeschoten en gedeclareerd vanaf 30 juni tot en met vandaag.

1 In S.G. 51 stond eerst 'Du Thiaux'.
2 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perzië I, 702-03.