25/08/1626

25 - 08 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De op 9 juli aan Maiken Heine bij provisie toegekende 100 gld. (eenmalig) en 150 gld. (levenslang) zullen voor deze keer worden betaald.

2 De Admiraliteit te Rotterdam schrijft dat de controleur te Maaseik door soldaten een schip heeft laten overmeesteren dat voor ongeveer 200.000 gld. aan goederen, vier jezuïeten (waaronder een provinciaal) en andere personen vervoerde. Afgevaardigden van de Admiraliteit trachten goederen en gevangenen onder haar judicieel gezag te brengen. Het College verzoekt HHM dit met brieven te ondersteunen.
Een afschrift van dit schrijven gaat naar de gedeputeerden te velde om met Z.Exc. te bespreken en erop toe te zien dat de buit toekomt aan de meest rechthebbenden. De jezuïeten dienen zij voor een redelijk bedrag van de soldaten los te kopen opdat zij gebruikt kunnen worden in de algemene uitwisseling van de gevangenen te water.

3 David Pallache overhandigt ter vergadering het paspoort voor fiscaal Slachmulder en de Rotterdamse vroedschap Gerart van Berckel teneinde op 10 sept. te Middelburg in Vlaanderen de uitwisseling van de gevangenen te water met Kesseler te bespreken. Hij brengt ook een brief van markies Spinola aan Z.Exc. mee, die na opening van dezelfde strekking blijkt te zijn.
Z.Exc. zal worden verzocht het paspoort voor Kesseler te hernieuwen en Slachmulder en Berkel zullen worden opgeroepen hun instructie te komen halen.

4 De RvS heeft twee staten gestuurd van de bezoldiging van de compagnieën die in dienst zijn geweest van de Deense koning, één conform de Nederlandse rekenwijze en ook één volgens de manier waarop dat in Denemarken is gedaan. De laatste staat komt uit op een lager bedrag aangezien in Denemarken is gekort op de gages in evenredigheid met de sterkte van de compagnieën.
De RvS zal de compagnieën doen uitbetalen volgens de regeling die het minst kost.

5 Naar aanleiding van het schrijven d.d. 19 aug. van de Admiraliteit te Middelburg over fregatten van de vijand in Calais en Boulogne-sur-Mer is besloten nog eens met de Franse ambassadeur te spreken.

6 Burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis verzoeken HHM in een schrijven d.d. 22 aug. niet te beschikken op de klachten van dr. Hendrick Vos van Kellendonck.
In het antwoord zal worden verzocht dan zelf recht en justitie toe te passen, om de zaak niet blijvend in staat van beschuldiging te houden.

7 De RvS adviseert d.d. 17 aug. gezien hun nabije ligging Kleef, Griet, Griethausen en enkele huizen in hetzelfde district op een sobere lijst de invoer van benodigde goederen toe te staan.
HHM gaan hiermee akkoord op voorwaarde dat Bosch' licent wordt betaald.

8 Het ontwerp van het plakkaat tegen de Huissense munten en de vervalste Kamper goudgulden is gelezen en vervolgens goedgekeurd onder toevoeging van de Batenburgse schelling.1

9 Op verzoek van de ontvanger-generaal in Brabant Jacob Suerius zal aan de particuliere ontvangers worden geschreven rekening te doen van de dertiende penning van de contributies ten overstaan van zowel de ontvanger-generaal als de superintendenten van de Brabantse middelen. Zij zullen dat doen over de sinds het Bestand vervallen jaren en dit voortaan per jaar voortzetten. Zij dienen zich voor de inning van het geld in te spannen en het ten kantore van de ontvanger-generaal te storten. Zij dienen desgevraagd altijd een staat van hun kantoren te leveren en te handelen conform de praktijk van de vijfde penning ten tijde van het Bestand.

10 Paul de Wilm heeft twee kwitanties van de Deense koning ingeleverd, elk 50.000 gld. bedragend. Zij gaan vergezeld van een brief met de mededeling dat de derde kwitantie overzee is gezonden. De Wilm verzoekt toekenning van de rente over de aan de koning verstrekte 150.000 gld. vanaf de dagtekening van de kwitanties.
Hij zal conform het besluit van 27 juni rente ontvangen vanaf 27 juni voor 50.000 gld. en voor het resterende bedrag zal de rente vanaf 13/23 juli gaan tellen, mits de derde kwitantie is ontvangen.

112 De ambassadeur van Perzië heeft vanwege zijn reis naar Amsterdam afscheid genomen.
HHM hebben hem een goede reis gewenst.

12 Omdat te Middelburg een galei is ingebracht, zal de Admiraliteit aldaar worden geschreven te berichten wat nodig is om dit schip in zee te brengen.

13 De gecommitteerden tot het onderzoek van de op 21 aug. ingediende propositie van Quaet rapporteren dat de vorst van Transsylvanië daarin voorstelt de alliantie tegen de vijand te versterken met alle christelijke machthebbers en ook de Ottomaanse heerser. Hijzelf wil tegen betaling van 40.000 rijksdaalder per maand een groot leger in het veld brengen.
Hierop wordt een antwoord geformuleerd dat morgen zal worden geresumeerd.

14 De Kleefse raden excuseren de levering aan het magazijn te Ravenstein.
De RvS wordt om een reactie gevraagd.
Inzake de door dezelfde raden geschreven brief over de munt te Huissen wordt de komst van Nispen afgewacht.

1 Opgenomen in: Groot placaet-boek I, kol. 2954.
2 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perzië I, 703.