27/08/1626

27 - 08 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM lezen het ontwerp van de instructie voor de gecommitteerden tot de conferentie over de uitwisseling van gevangenen, maar concluderen nog niet.

2 In een van Langerack ontvangen brief d.d. Parijs 17 aug. wordt in plaats van luitenant-kolonel D'Estiou de markies van Clermont aanbevolen.
Aan de gedeputeerden te velde zal worden geschreven Z.Exc. mee te delen de posten in het regiment Candale niet te vergeven zolang er nog wordt beraadslaagd over de verlenging van dat regiment.

3 Doublet zal Laurens van Theilingen 800 gld. op rekening uitkeren. Het bedrag zal worden gekort op de generale ordonnantie van de generaalmeesters van de Munt .

4 De ambassadeurs van Frankrijk en Denemarken hebben conform hun volmachten d.d. 5 mei en 2 aug. de akte van compromis overhandigd waarin HHM door middel van schikking of definitieve uitspraak wordt verzocht het geschil tussen de onderdanen van beide koningen te beëindigen. In de akte1 komen D'Espesses en Thomesen overeen, niettegenstaande de afwezigheid van Frederik Hendrik, HHM om arbitrage te vragen.
HHM hebben besloten de akte te aanvaarden, met dien verstande dat zij enkele heren zullen committeren tot het horen van partijen en te bezien of zij die uit naam van HHM tot elkaar kunnen brengen. In het geval dat mislukt zullen HHM, na het rapport van de gecommitteerden te hebben gehoord, in de zaak bemiddelen en uit hun naam het uiteindelijke akkoord doen opstellen. Gecommitteerd zijn Culenborch, Noortwyck, Vosbergen en Walta.

5 HHM sturen een schrijven d.d. 25 aug van het stadsbestuur van Amsterdam door naar Joachimi om te bevorderen dat David Franco, Portugees koopman te Amsterdam, wordt vrijgelaten. Franco was naar Londen gestuurd om namens Diego Nunes Belmonte en Francisco Vas de teruggave van hun goederen - die met het uit Salé komende schip van schipper Aert Adriaenssen in beslag waren genomen - te bewerken en is aldaar, omdat hij een jood zou zijn, gevangengezet.

6 Commies Casenbroot heeft op de vraag of de RvS garandeert dat in Denemarken de gage van kapiteins wordt gekort in overeenstemming met de sterkte van hun compagnieën, geantwoord dat de RvS een dergelijke korting tot nu toe heeft toegepast op Duitse kapiteins.
Niettemin stellen HHM een beslissing voor de compagnieën in Deense dienst nog uit.

7 Arent Gerrits, burger van Amsterdam, verzoekt de Bewindhebbers van de WIC op te dragen hem zijn verdiende loon te betalen. Hij heeft Bahia de Todos os Santos helpen veroveren en deelgenomen aan de Geheime Raad aldaar. De WIC stelt dat hij zich in die kwaliteit niet heeft ingespannen voor het overzenden van de prijzen.
Het rekest gaat naar de RvS die moet nagaan of er over Gerrits iets te vinden is in de van de uit Bahia gekomen officiers verkregen informatie.

8 De Rotterdamse Admiraliteit heeft op het schrijven van HHM d.d. 19 aug. geantwoord dat Pieter van Goutswaert wel commissie wil ontvangen voor de bediening van het ambt van adjunct-commies-generaal van de konvooien en licenten. Hij verzoekt echter Van der Houve tot nader order in die functie, die hij goed vervult, te handhaven.
Besloten wordt Van der Houve om HHM moverende redenen voorlopig als adjunct-commies-generaal te handhaven.

9 De RvS heeft geadviseerd de ingezetenen van Isselburg vanwege de geleden grote schade toe te staan op een lijst koren uit Emmerik [Emmerich] of Rees te halen.
HHM gaan akkoord.

10 De gedeputeerden te velde Essen en Beaumont schrijven d.d. Dordrecht 26 aug. over het naderen van de legers.
Behoeft geen resolutie.

11 Hendrick van Eck verhaalt van de gebeurtenissen in het graafschap Zutphen na afloop van het Bestand. Dit gebied is sterk verarmd door en heeft geleden onder achtereenvolgens de zich terugtrekkende troepen van wijlen Christian van Brunswijk, de doortocht van de graaf van Mansfeld, de inkwartiering van het volk van respectievelijk Marquette en luitenant-generaal Van Stakenbroeck, de veldtocht van graaf Hendrik van den Bergh naar de Veluwe en de brandschattingen van beide zijden. Eck deelt nu mee dat in een aan hem geschreven brief d.d. 14/24 aug. de Gedeputeerden van het Kwartier van Zutphen zich beklagen over de inkwartiering van de uit Oldenzaal afkomstige troepen. De hierdoor geleden schade is zo groot dat de consenten niet langer kunnen worden opgebracht en dus worden zij opgezegd.
De RvS zal advies worden gevraagd.

12 In zijn advies d.d. 22 aug. op het 1 aug. ingediende verzoek van kapitein Francois de Vrij stelt de RvS niet anders te kunnen antwoorden dan in het advies inzake kapitein Kniphausen. Ook De Vrij zal uit de contributies van Gulik [Jülich] moeten worden voldaan, aangezien het nog nimmer is vertoond dat men een obligatie verstrekt op de behartiging van de dienst van het land.
Met een beslissing wordt nog gewacht.

13 Op het rekest van Standdaarbuiten d.d. 24 aug. adviseert de RvS de ingezetenen gedurende een maand wekelijks achttien tonnen bier en voor de periode van een jaar vijfhonderd tonnen turf in een keer uit Dordrecht te laten halen tegen Bosch' licent. Deze toewijzing zou dan de bij akte van de RvS d.d. 22 mei toegestane negen tonnen bier gedurende de oogst en de vijftien tonnen turf per week moeten vervangen.
HHM gaan akkoord.

14 Noortwijck en Vosbergen hebben conform de resolutie van 25 aug. gesproken met de ambassadeur van Frankrijk over de vijandelijke schepen in Calais en Boulogne-sur-Mer. Hij heeft toegezegd de koning over deze kwestie te schrijven.
Besloten wordt ook Languerack te schrijven met de opdracht er bij de koning op aan te dringen de schepen van de vijand niet in zijn havens te tolereren omdat van daaruit uitvallen kunnen worden gedaan tegen de schepen van de Republiek. Ook zou hij van die schepen het geschut kunnen afnemen, zoals met de in Calais in bewaring gehouden kanonnen van de Republiek is gebeurd. Languerack moet ook aandringen op betaling dan wel restitutie van die stukken geschut.

15 De secretaris van de stad Emden heeft in audiëntie opnieuw aangedrongen op een besluit over de herhaaldelijk door hem ingediende verzoeken. In de door Witfelt, Sparringa en Hisken ondertekende instantie 2 wordt nogmaals aangedrongen op de uitvoering van de door de deputatie van HHM gedane uitspraak d.d. 3/13 feb. en de resolutie van HHM d.d. 10/20 mei.
Het stuk wordt toegevoegd aan de overige stukken [in deze zaak] die de RvS gisteren ter hand zijn gesteld.

16 De RvS compareert en brengt naar voren dat HHM weliswaar hun goedkeuring hebben gegeven aan het lenen van geld voor het onderhoud van de nieuwe Engelse compagnieën, maar dat Calandrini elk verder voorschot excuseert waar het de zestien in de steden gelegerde compagnieën betreft. De RvS verzoekt HHM maatregelen te nemen, in het bijzonder vanwege de zes in Bergen op Zoom en de vier in Heusden ondergebrachte compagnieën die sterk aandringen op betaling.
De ontboden ontvanger-generaal heeft toegezegd voor dit doel op een door de RvS te geven opdracht 12.000 gld. te zullen leveren.

17 Van de RvS zijn enige overwegingen ontvangen ten aanzien van de aanspraken van officieren en soldaten die op de vloot van admiraal L'Eremite zijn geweest, met het verzoek om opheldering.
De RvS is het met de VOC gesloten akkoord over de uitrusting van deze vloot ter hand gesteld en ook de rekening die commies Van der Haer daarvan heeft bijgehouden. Over de andere punten zal nog nader beraad volgen.

18 De RvS heeft laten weten dat in de kwestie Emden de Hoge Raad op het punt van de tol geraadpleegd dient te worden. Duidelijk moet worden of de Raad zich in zijn vonnis heeft uitgelaten over de nieuwe of oude wijn- en bieraccijns.
Aangezien enkele leden van de Hoge Raad afwezig zijn en de zaak op dit punt ook niet aankomt, menen HHM dat de RvS zijn advies niet hoeft uit te stellen.

19 Aangezien 10 sept. het hernieuwde plakkaat van de Munt gepubliceerd zal worden en de provincies al exemplaren zijn toegezonden, is besloten dat twee leden van de RvS de munten die bij Doublet en Van der Haer in kas zijn zullen opnemen. Zij zullen van de inhoud een precies overzicht verstrekken, in het bijzonder van de in het hernieuwde plakkaat afgebeelde, niet meer toegestane munten. Bovendien mogen zij voortaan uitsluitend de toegelaten munten in ontvangst nemen. De RvS zal voor de onder hem vallende kantoren soortgelijke maatregelen nemen.

20 Bruningh Hendrixen en Baltasar Cornelissen uit Arnhem is gedurende tien jaar octrooi gegeven op de uitvinding van een molen die door één man bediend kan worden en per uur ongeveer vijfhonderd tonnen water kan verplaatsen op zes voet hoogte. Zij moeten wel eerst een model inleveren en de uitvinding dient nieuw te zijn.

1 De in het Frans gestelde akte is geïnsereerd in S.G. 3185.
2 Geïnsereerd in S.G. 3185.