28/08/1626

28 - 08 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Kapitein Jan van Dalen die met een wachtschip voor het Stoutersgat [Stampersgat] ligt, verzoekt matrozen en soldaten op gelijke wijze te behandelen. Van een aangehouden schip zouden dan de goederen die niet zijn voorzien van een paspoort, tot buit dienen te worden verklaard.
Z.Exc. zal advies worden gevraagd.

2 Brouchoven brengt naar voren dat er maatregelen genomen moeten worden voor de betaling van de nieuwe Engelse compagnieƫn en voor de doorlopende bekostiging van de dagelijkse lasten van het leger (wagens, trekpaarden, schepen).
Inzake het eerste punt zal men zolang er uit Engeland geen geld komt dat van tijd tot tijd lenen. Wat het tweede punt aangaat zal de RvS de provincies aansporen het toegezegde geld voor de legerlasten op te brengen.

3 Kapitein Dorp schrijft d.d. de Braeck 22 aug. in antwoord op het schrijven van HHM d.d. 7 aug. dat hij de levensbenodigdheden van enkele schepen heeft doen overladen. Tevens verzoekt hij zijn instructie te handhaven, ook al heeft de Amsterdamse Admiraliteit haar schepen opdracht gegeven voor de bevoorrading naar het Goereese Gat in plaats van naar Vlissingen te varen. Daarmee is het land niet gediend omdat de schepen in het Goereese Gat niet schoongemaakt kunnen worden en daartoe dus een extra reis moeten maken.
HHM zullen de Admiraliteit schrijven een tegenbevel te geven opdat de schepen in Vlissingen provianderen.

4 De pachters van de konvooien en licenten hebben in een memorie te kennen gegeven dat zij iemand hebben betrapt die zijn goederen op Dover had verlicent maar daarmee naar Calais is gevaren. De Zeeuwse Admiraliteit heeft de fraudeur echter veroordeeld tot slechts de betaling van het meerdere licent voor Calais. Zij verzoeken bij plakkaat te publiceren dat voortaan degenen die hun waren op Londen, Ierland of daaromtrent verkonvooien, maar daarmee naar Calais gaan, schip en goederen zullen verbeuren.
De Admiraliteitscolleges zal worden geschreven voortaan dergelijk bedrog te bestraffen volgens de plakkaten. Aan Mibaise zal worden geschreven dat hij van de in Calais arriverende schepen de licentbrieven opvraagt en die elke maand opstuurt, zijn ervaringen meedeelt en de namen van onwillige schippers noemt.

5 De pachters van de konvooien en licenten hebben betaling verzocht van het bij de verpachting verdiende strijkgeld van 1.000 gld.
Doublet zal zowel de pachters als Herman Henricxen Block 1.000 gld. aan strijkgeld ten goede doen komen.
De pachters krijgen dezelfde hoeveelheid ordonnanties en lijsten als vorig jaar is toegestaan.

6 Kapitein Rijsbergen, die met zijn wachtschip voor schans Blaak ligt, zal met de majoor ter plaatse worden ontboden om antwoord te geven op de vraag of iemand van het Rotterdamse Admiraliteitscollege de opdracht heeft gegeven bepaalde schepen niet te inspecteren.

7 Het stadsbestuur van Dortmund verzoekt d.d. 19 aug. de gouverneur van Emmerik op te dragen Jan Waltrop te arresteren dan wel ervoor te zorgen dat hij de stad geen schade berokkent.
De RvS zal hierover beslissen.

8 Op verzoek van de weduwe en erfgenamen van mr. Johan Beunen zal het stadsbestuur van Dortmund worden geschreven snel recht te verschaffen.

9 De RvS wordt advies gevraagd over een namens de Kleefse raden overhandigde memorie.

10 Sas doet verslag van het onderzoek dat hij samen met Langen en ingenieur Jan van den Bosch heeft gedaan naar de aanleg van de dijk bij Zaltbommel. Hij concludeert dat deze aanleg de fortificaties van het land sterk zal benadelen vanwege de verzanding die hij veroorzaakt. De oude dijk valt te behouden, maar de heer van Loenen heeft sinds 1619 geen reparaties uitgevoerd.
Men wacht met een besluit tot morgen.

11 Z.Exc. schrijft d.d. De Hille 26 aug. dat hij, onder advies van graaf Ernst en de gedeputeerden te velde, met het leger naar Vlaanderen trekt om daar Hulst te belegeren.
Er valt geen resolutie.

12 Schagen en Vosbergen rapporteren dat Heuskercken, de secretaris van Languerack, is teruggekeerd van zijn bezoek aan enkele Admiraliteiten. Zij hebben hem de instructie meegegeven voor de afrekening van de schepen die onder Haultain in dienst van de Franse koning zijn geweest. Languerack zal worden geschreven met behulp van zijn secretaris de liquidatie nu aan te vatten. Ter bevordering van de zaak zal hij credentiebrieven ontvangen voor de koning, de koningin-moeder en de belangsrijkste heren.
Naar aanleiding van de door Heuskercken ingeleverde memorie wordt besloten alle memories en verklaringen in het Frans te doen vertalen ten overstaan van notarissen en getuigen. De liquidatie moet worden uitgevoerd en kan niet worden afgekocht voor een zeker bedrag noch deels worden kwijtgescholden. De betaling van de geliquideerde som kan niet worden uitgesteld. Tevens zal de koning worden aangemoedigd de declaraties van de kapiteins te accepteren en niet te rigide te zijn in de toekenning van 5.000 gld. per maand voor elk schip omdat dit bedrag kan variƫren.

13 De RvS compareert en meent inzake Oost-Friesland dat de graaf met zijn verwijl niet anders beoogt dan de situatie in Emden naar zijn hand te zetten om te voorkomen dat HHM de akkoorden handhaven. De RvS adviseert daarom opnieuw afgevaardigden te sturen met de opdracht de uitspraak van 3 feb. te bekrachtigen en te doen uitvoeren. Omdat de graaf heeft laten verluiden uitsluitend onenigheid te hebben over de accijns op wijn en bier en over de 50.000 gld., zou op deze twee punten een uitzondering moeten worden gemaakt.
HHM besluiten conform dit advies. De uitspraak is met uitzondering van de twee genoemde punten geapprobeerd en zal door gedeputeerden worden uitgevoerd tegelijk met de op 20 mei afgesproken bezetting van Oost-Friesland. De RvS is verzocht de nodige instructies op te stellen.

14 Naar aanleiding van de gisteren door de RvS ingeleverde memorie over de betaling van het volk op de vloot van L'Eremite is besloten dat Brunincx en Van der Haer nadere uitleg over de door de RvS aangegeven punten zullen verstrekken. Als de RvS een staat heeft gemaakt van de uit te keren soldij zal hij voor dat bedrag een petitie doen bij de provincies. Voor de al gearriveerde soldaten zal Van der Haer bij wijze van tijdelijke maatregel 6.000 gld. of daaromtrent doen lenen in overeenstemming met hetgeen hierover op 21 aug. is besloten. Dit bedrag zullen de provincies dan weer mogen aftrekken van hun consenten op de petitie.

151 De vijand verstrekt sauvegarde voor vestiging op het platteland als men van godsdienst verandert en de eed van trouw aan de koning van Spanje aflegt. De RvS adviseert [de goederen van] degenen die een dergelijk sauvegarde ontvangen bij plakkaat verbeurd te verklaren. Zij die op het gebied van de vijand gaan wonen zou men een dergelijke eed wel kunnen toestaan, maar degenen die onder HHM komen te vallen zouden dan trouw aan HHM moeten zweren.
Conform zijn advies zal de RvS een plakkaat ontwerpen dat dan na te zijn bestudeerd zal worden vastgesteld.
Ook is vernomen dat sauvegardes worden verstrekt aan personen, gemeenschappen en kloosters die zich ten plattelande willen vestigen zonder dat daarin is opgenomen dat men zich voor de schikking van de buitengewone contributies tot de RvS moet wenden. Daarnaast worden geschreven in plaats van gedrukte paspoorten uitgereikt voor een jaar in plaats van een half jaar. Deze handelingen doen de inkomsten van het land teruglopen. De RvS wordt dan ook gemachtigd te bevorderen dat de rechten op sauvegardes en paspoorten worden betaald en dat de laatsten alleen worden erkend als zij gedrukt zijn. Voor hoogstaande personen, reizend met een gevolg of geleide, zou een uitzondering kunnen worden gemaakt.
Tevens moet worden voorkomen dat sauvegardes worden verstrekt voor gebieden van de vijand waar geen contributie wordt geheven. Dat zou de soldaten die in deze streken buit willen maken en daartoe hun leven riskeren maar ontmoedigen.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 51.