29/08/1626

29 - 08 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Thomas Munson is van plan naar Denemarken te gaan en krijgt daartoe 12 gld. Hij heeft als soldaat gediend onder kapitein Tubbe en is bij de schans van Terheijden verminkt geraakt.

2 Margareta Russijn, de vrouw van Marten Arnouts uit 's-Gravenhage, mag tegen betaling van Bosch' licent en onder waarborg dat zij naar de graaf van Mansfeld gaan, veertien paar pistolen, negen geweren, stangen en sporen uitvoeren naar Hamburg.

3 Paul de Willem heeft de derde kwitantie van de Deense koning ingeleverd.
Conform het besluit van 25 aug. zal op de achterkant worden aangetekend dat de rente van 100.000 gld. per 23 juli ingaat.

4 Op verzoek van jonker Adam van Duijn, heer van 's-Gravenmoer, zal aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland worden geschreven hem van zijn borgtocht te ontslaan aangezien hem een paspoort was verstrekt waarop hij de Republiek kon uit- en inreizen. Hij had dus niet bij zijn terugkeer bij Antwerpen aangehouden mogen worden.

5 Op verzoek van jonker Floris van Mevert van den Ven uit Kalkar zal aan de keurvorst van Brandenburg worden geschreven hem het waldgraafschap te willen laten bedienen. De vorst van Neuburg die dat bezit, heeft hem dit namelijk toegestaan.

6 De RvS stelt in zijn reactie d.d. 25 aug. op de op 24 aug. ontvangen brief van de gedeputeerden te velde dat de ontvanger-generaal zo veel geld als mogelijk was naar het leger heeft gestuurd en dat de RvS de provincies ernstig heeft gemaand hun bijdrage zo snel mogelijk te leveren.
HHM zullen eveneens de provincies met brieven daartoe aansporen.

7 De keurvorst van Brandenburg krijgt duplicaten van de brieven [inzake de neutraliteit van Goch] die hem op 27 maart zijn gezonden, maar volgens de heer van Rumen niet zijn aangekomen.

8 De afgevaardigden van Oost-Friesland verzoeken alsnog te mogen worden ontslagen van het oordje opgeld dat de ontvanger-generaal verlangt over de ten dele ontvangen 50.000 rijksdaalder. Zij voeren aan dat zij niet zijn geholpen met de resolutie van [20] mei aangezien het hun om het even is of zij rijksdaalders of ander bankgeld moeten betalen.
De ontvanger-generaal zal nader worden gehoord.

9 Clement Harbye, koopman uit Londen, verzoekt restitutie van 3.717 gld. die zijn factoor heeft moeten betalen aan de Rotterdamse Admiraliteit . De door Joachimi gestuurde aanbevelingsbrieven over deze kwestie zijn al op 15 aug. gelezen.
De Rotterdamse Admiraliteit wordt naar haar mening gevraagd.

10 Ordonnantie zal worden gedepêcheerd van 314 gld. 2 st. 8 p. gedeclareerd door Olfert Barents en Adriaen Pietersen vanwege hun werkzaamheden in Rotterdam inzake de Admiraliteit aldaar. Dit bedrag komt bovenop de 100 gld. die secretaris Ruisch is toegekend voor zijn buitengewone inspanningen.

11 Kapitein Francois de Virij zal niet anders dan kapitein Kniphausen worden behandeld. De RvS zal hem door Doublet een obligatie voor het achterstallige bedrag doen toekomen met dezelfde clausule als bij Kniphausen, namelijk dat die niet binnen een jaar mag worden opgezegd. Het bedrag zal worden vereffend met hetgeen de contributies van Gulik [Jülich] opleveren.

12 Jan Janssen Spierinck mag twee merries voor de landbouw naar Muilkerk aan de Dussen brengen tegen betaling van Bosch' licent en tegen waarborg dat zij niet elders belanden.

13 Joachimi zal worden geschreven Frederick Gerritsen Wit c.s. te helpen bij het terugkrijgen van hun schip en en goederen.

14 Aangezien de RvS heeft gesteld dat het verzoek van Rolant Servaes ingaat tegen het plakkaat van retorsie, is het door HHM afgewezen.

15 Conform het advies van de RvS staan HHM de heer van Groesbeeck per maand toe wat hem 9 juni eenmalig op een lijst is toegestaan. Voorwaarde is dat hij te Groesbeek verblijft en Bosch' licent betaalt.

16 Ter vergadering verschijnen afgevaardigden van de magistraat van Enkhuizen die om audiëntie hebben verzocht. Zij verzoeken HHM voor de post van generaal van de konvooien en licenten iemand te kiezen uit het door de magistraat voorgestelde drietal. Ook Willem Harxen Schagen uit Alkmaar heeft om benoeming in deze functie verzocht.
Hoewel de post op 22 aug. door HHM aan Barent Tapkens is gegeven, hebben de meeste provincies verklaard de heren van Holland wel tegemoet te willen komen. Eerst dient echter Tapkens te worden bevorderd naar een andere functie. Men wacht met deze zaak tot de volgende vergadering.

17 In aanwezigheid van de RvS is de zaak van de aanleg van een dijk bij Zaltbommel hervat. De raden brengen naar voren dat de heer van Loenen op zijn dijkrechten blijft staan en volhoudt dat niets ten nadele van hem mag worden ondernomen.
Het Hof van Gelderland zal worden geschreven de aanleg van de dijk te belemmeren en de belanghebbenden op te roepen om te bezien of zij niet over te halen zijn de [bestaande] dijk voor nog een jaar gemeenschappelijk te onderhouden.

18 De gedeputeerden te velde bij graaf Ernst schrijven d.d. Emmerik [Emmerich] 17/27 aug. over het optrekken van graaf Van den Bergh en zijn aankomst in de buurt van Ringenberg en Bocholt.
Z.Exc. krijgt een kopie. De gedeputeerden zal worden geantwoord dergelijke belangrijke berichten in het vervolg ook rechtstreeks aan Z.Exc. te zenden.