01/09/1626

01 - 09 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Kapitein Risbergen en majoor tevens licentmeester Sem, allebei van schans Blaak, zijn ter vergadering door HHM ondervraagd over het ondanks het uitvoerverbod laten passeren van goederen in opdracht van iemand van het Rotterdamse Admiraliteitscollege . Zij hebben geantwoord dat dit niet is gebeurd, maar dat zij wel enkele paspoorten van de Admiraliteit hebben gekregen.
Zij dienen de paspoorten op te sturen en de luitenant van Rysbergen wordt gelast ook naar 's- Gravenhage te komen.

2 De RvS dient te adviseren over het verzoek van Rondolphus van Holsaet met een kar van Luik naar enkele neutrale steden in het Land van Kleef te mogen reizen.

3 De RvS dient ook advies uit te brengen over het verzoek van de ingezetenen van Viersen in het Land van Gulik [Jülich] de neutrale steden en ook Roermond en Venlo te mogen bezoeken.

4 Joseph Hermans uit Woensel, onder Cranendonck, verzoekt uit vijandelijke steden vlas te mogen halen en linnen stoffen aldaar te mogen verkopen.

51 Mortaigne maakt bezwaar tegen de vergoeding van slechts één maand van de door hem bij de Bewindhebbers van de VOC ingediende declaratie inzake de Perzische ambassadeur.
De VOC zal worden geschreven te regelen dat Mortaigne aan zijn voorschot of het afgesproken bedrag komt.

6 De pastoors van de in het kwartier van Antwerpen gelegen dorpen Kontich, Merksem en Schoten verzoeken de mis weer te mogen lezen. Dat is hun bij retorsie verboden omdat die van Oldenzaal Sibelius, de predikant te Diepenheim, het preken hadden verboden. Nu Oldenzaal is veroverd zou de reden voor het verbod zijn weggevallen.
De RvS wordt advies gevraagd.

7 Jan van Groll uit Leiden krijgt voorschrijven aan Joachimi teneinde Robert Scherleij 4.895 stukken van achten, hem in 1612 geleend, te doen terugbetalen.

8 Het stadsbestuur van Alkmaar recommandeert per brief d.d. 30 aug. Willem Schagen te benoemen tot commies-generaal van de konvooien en licenten in het Noorderkwartier.
Met een besluit wordt nog gewacht.

9 Francois Poor, dienaar van de geweldige van het Hof te 's-Gravenhage, heeft laten weten in Amsterdam iets te hebben waargenomen waarvan 's lands middelen sterk kunnen profiteren.
Schagen en Almelo zullen hem horen.

10 Reimont Muijs verzoekt te worden benoemd in de functie van wijlen Meinert van Huissen.
HHM stellen de beslissing uit.

11 Van de graaf van Oost-Friesland is een brief d.d. 26 aug. ontvangen waarin hij vraagt geen gedeputeerden naar Emden te sturen, maar liever een nieuwe dag te bepalen waarop de zaken in 's- Gravenhage kunnen worden afgedaan.
Het schrijven gaat ter bestudering naar de RvS.

12 Otto Maximiliaen van Brismont dient zich voor de door hem verzochte aanbevelingsbrieven te wenden tot de hier verblijvende ambassadeur van de Deense koning.

13 De Admiraliteit te Amsterdam verzoekt te mogen beschikken over haar quote in de voor dit jaar toegezegde subsidies.
De provincies die hun aandeel nog verschuldigd zijn, zal per brief dringend worden verzocht dit op te brengen.

14 Naar aanleiding van het op 20 juli ingediende verzoek van de weduwe Muis adviseert de RvS de daarin vermelde, op last van de Generaliteit gekochte paalschepen door het land te doen betalen.
De Rotterdamse Admiraliteit zal worden geschreven licentmeester Repelaer te Dordrecht het bedrag voor de door hem op last van Muis aangeschafte vaartuigen te vergoeden. Hij dient de weduwe daarover niet meer lastig te vallen.

15 Naar aanleiding van het op 22 mei ingediende verzoek van de kerkmeesters te Groede het inkomen van 31 gemeten nog ondergelopen land te mogen genieten besluiten HHM conform het advies van de RvS d.d. 20 aug. dit en uit overig kerkelijk bezit toegevallen inkomen door de RvS in handen te laten stellen van ontvanger Van der Burcht zonder dat het land daarvan op enigerlei wijze profiteert. HHM hopen dat hiermee het herstel van de kerk van Groede en dat van andere kerken kan worden bekostigd. Voorts zal de RvS de ambtenaren van de confiscaties in Vlaanderen opdragen een precies overzicht van dergelijke landerijen op te sturen opdat het land zijn deel kan eisen.

16 Enkele bewindhebbers van de VOC compareren om te horen wat HHM van plan zijn inzake het afscheid van de Perzische ambassadeur. Tevens verzoekt de Compagnie jaarlijks en niet, zoals bij de verlenging van het octrooi is afgesproken, om de tien jaar de rekening te mogen opmaken.
Eck, Antwerpen, Vosbergen, Rode, Walta, Varver en Broersema zullen het eerste punt met de bewindhebbers spreken.

17 De heren van Holland hebben gemaand tot maatregelen ten behoeve van de betaling van de nieuwe Engelse regimenten door de provincies.
De op dit punt genomen resolutie van 28 aug. is nogmaals bezien en gehandhaafd.

18 HHM blijven bij hun besluit van gisteren inzake het verzoek van Pallache 400 gld. zonder voorbehoud te mogen ontvangen.

19 Schagen rapporteert dat de gisteren ontvangen brief van Verhaer vergezeld gaat van het in Tunis gesloten akkoord en dat de agent weinig vertrouwen heeft in de naleving daarvan. Ook verzoekt Verhaer een voorschot op zijn traktement van een half jaar.
De Directeurs van de Levantse Handel wordt advies gevraagd.

20 HHM lezen de reactie van de RvS d.d. 4 aug. op het punt van de scheepsvrachten. De RvS stelt bij zijn eerdere advies2 te blijven.
Met uitzondering van Zeeland hebben de provincies dit advies opnieuw overgenomen. Zeeland zal worden gevraagd zich te schikken en een lijst van scheepsvrachten op te sturen waaruit blijkt hoeveel daarvoor in die provincie moet worden betaald. Nadat die lijst is bestudeerd zal dan een algemeen geldende norm voor alle schippers worden vastgesteld.

21 Het stadsbestuur van Appingedam verzoekt tussenkomst van HHM in een zaak contra het bakkersgilde van de stad. Dat heeft namelijk schipper Jan Symonssen uit Jisp vier tonnen en een korf beschuit afgenomen terwijl hij die op een vrije marktdag aanbood. HHM hebben op 3 juli 1615 afgekondigd dat het de stad is toegestaan jaar- en weekmarkten te houden en die uitspraak wil men graag gehandhaafd zien.
HHM verbieden bij akte een ieder op arbitrale wijze met de uitspraak van 1615 om te gaan en dragen de bakkers in Appingedam op Symonssens beschuit te restitueren of te vergoeden.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perzië I, 703.
2 Dit eerdere advies is op 13 juni 1626 mondeling uitgebracht en vervolgens op schrift gesteld. In S.G. 51 wordt 15 juni 1626 als datum van het op schrift gestelde advies gegeven. In S.G. 3185 is het eerdere advies abusievelijk op 15 augustus 1626 gedateerd.