03/09/1626

03 - 09 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Elisabet van Schagen, vrouwe van Geisteren, Oerle, Oostrum etc. verzoekt een akte voor haar rentmeester waarop eigen gewas uit het Land van Cuijk en het Land van Kessel naar het huis te Geijsteren kan worden gebracht. Ook vraagt zij het eventuele overschot naar de dichtstbijzijnde markt aan weerszijden te mogen brengen.
De RvS wordt advies gevraagd.

2 De gedeputeerden van Zeeland brengen naar voren dat de Admiraliteit te Middelburg momenteel beschikt over niet meer inkomen dan 3.000 pond Vlaams per maand terwijl zij 10.000 pond nodig heeft.
De RvS zal de decharges verzenden van het nog resterende bedrag dat dit jaar ter uitrusting te water is verzocht. De ontvanger-generaal zal door middel van zijn commiezen de provincies tot de betaling van de decharges aansporen.

3 De afgevaardigden van de magistraat te Enkhuizen hebben aangegeven dat het lastgeld op de buizen ontoereikend is voor het bekostigen van de drie schepen ter beveiliging van de haringvisserij. HHM zouden gedurende ongeveer zeven weken moeten voorzien in de huur van de schepen, het onderhoud en de maandgelden van de matrozen.
Het Admiraliteitscollege in Noord-Holland wordt advies gevraagd.

4 De gecommitteerden hebben de door hen voorbereide instructie op de uitwisseling van de gevangenen ingebracht.
De instructie is vastgesteld en zal naar Z.Exc. en de gedeputeerden te velde gaan. Hun reactie zal de gecommitteerden tot de uitwisseling worden nagestuurd. Tevens is besloten dat deze gecommitteerden naar behoefte gebruik kunnen maken van Jan Janssen Coenen uit 's-Hertogenbosch.
Ook is besloten de Amsterdamse Kamer van de WIC schriftelijk mee te delen dat zij op het afgesproken tijdstip van de conferentie ook afgevaardigden naar Sluis stuurt om toe te zien op de rechten van de Compagnie en advies te geven. Men vindt het onverstandig en onhaalbaar dat de WIC aandringt op rantsoen voor zowel bewindhebbers als personeel van de Kamer. Ook kunnen niet alle gevangenen in de uitwisseling worden opgenomen en dus zal de brief van Schiedam inzake Claes Leenderts de gecommitteerden ter hand gesteld worden om te bevorderen dat het over hem gesloten akkoord wordt uitgevoerd.

5 Jan van Euskercken heeft 85 gld. 10 st. gedeclareerd vanwege zijn reis naar Amsterdam en Noord-Holland inzake de liquidatie van de schepen die Lodewijk XIII hebben gediend.
Ordonnantie zal worden gedepêcheerd van dit bedrag en van nog eens 500 gld. voor door hem in deze zaak nog te maken overige kosten.

6 Van graaf Ernst en de gedeputeerden te velde is een brief d.d. 's-Gravenwaard 30 aug. ontvangen.
Behoeft geen resolutie.

7 Berck schrijft d.d. Venetië 7 aug. met het verzoek tegen het voorjaar terug te mogen keren.
HHM houden dit in beraad. De gedeputeerden van Holland hebben om een afschrift van de brief verzocht.
Andere brieven van Berck d.d. 7 en 14 aug. bevatten berichten die geen resolutie vereisen. Wel heeft men vernomen dat de republiek [ Venetië] haar krijgsvolk begint af te danken. Berck zal daarom worden geschreven nu opnieuw aan te dringen op hervatting van het subsidie.

8 Aan Languerack zal worden geschreven zich nogmaals in te spannen ter verkrijging van de wisselbrieven op de in juni verschenen termijn van het subsidie en ter levering van het geld op de opgestuurde wissels.

9 Kelffken, Antwerpen, Vosbergen, Rode, Walta, Varver en Broersema zullen met Quade spreken. Zij zullen een tekst ontwerpen die het mogelijk moet maken de prins van Transsylvanië in de alliantie op te nemen.

10 Otto Maximiliaen van Brismont krijgt 12 gld. reisgeld.

11 Op verzoek van Anthoni Backer zullen de genomineerde revisoren worden aangespoord de door de [Zeeuwse] Admiraliteit vast te stellen dag te benutten.

12 Op aanhouden van de heer van Rumen is de op 2 juli toegestane uitvoer van turf en planken voor de Kleefse raden voor driekwart vrij van konvooigeld gesteld.

13 Bedijkers en ingelanden van de polder Westenrijk hebben laten weten dat zij uit kracht van een mandement van appèl d.d. 16 juni de partijen ( Goesschepolder, Koudepolder, Lovenpolder en Willemskerkepolder) voor vandaag hebben doen dagvaarden.
Daar niemand is verschenen is verstek vastgesteld en een tweede dagvaarding toegestaan .