04/09/1626

04 - 09 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Laurens Reael overhandigt ter vergadering brieven van Z.Exc. waarin deze goedkeurt dat de admiraal spoedig zee kiest. Hem zijn twee commissies meegegeven, één voor aansluiting bij de Engelse vloot en één om richting de kust van Spanje te varen in het geval de Engelse vloot nog niet klaar is. HHM wordt verzocht een passende instructie op te stellen.
Schagen, Vosbergen en Aelberts zullen een nieuwe instructie formuleren op basis van die voor Willem van Nassau. Reael zal met een open akte naar de Admiraliteiten gestuurd worden om zo spoedig mogelijk met tien schepen, bevoorraad en anderszins uitgerust, zee te kunnen kiezen.

2 De gedeputeerden van Holland hebben een van de polder Bloemendaal ontvangen stuk overhandigd. Daarin wordt geklaagd over het feit dat de vijand wil weten over hoeveel morgen land Bloemendaal en de nabijgelegen polders beschikken en hoeveel zij HHM betalen aan hoorn-, morgen- en slachtgeld.
De RvS zal worden gevraagd hoe hierin te handelen.

3 Schagen, Vosbergen en Alberts zullen advies uitbrengen over de vier punten inzake het consulaat te Aleppo waarover Witsen een uitspraak van HHM heeft verzocht.

4 Pieter Geerinck van Denremonde en François Castel van Iperen, voormalige slaven op het te Vlissingen opgebrachte galeischip van de vijand, krijgen elk 12 gld.

5 Voor het corps de garde te Gennep mag voor driekwart vrij duizend gangen Schotse kolen worden aangevoerd.

6 De RvS adviseert d.d. 22 aug. over het op 16 juli ingediende verzoek van graaf Wilem van Nassau hem vanwege de lasten van zijn functie te Emmerik [Emmerich] nog 100 gld. per maand uit de contributies toe te kennen bovenop zijn gewone traktement.
Er valt nog geen besluit.

7 Conform het advies van de RvS wordt het verzoek van de pastoors te Kontich, Merksem en Schoten ingewilligd in het geval zij duidelijk zullen hebben aangetoond dat predikant Sibelius niet meer door de vijand in zijn werk wordt belemmerd.

8 Na lezing van de door de RvS gewijzigde lijst van levensbenodigdheden voor de stad Kleef staan HHM toe dat deze goederen tegen Bosch' licent per maand mogen worden gehaald mits de uitvoer op de akte wordt aangetekend. Als de akte vol is dient zij te worden vernieuwd.

9 Slachmulder en Gerardt Berckel hebben ter vergadering hun commissie, instructie, paspoort en lijsten met gevangenen ten behoeve van de uitwisseling in ontvangst genomen en zijn daarmee vertrokken.

10 Agent Carleton compareert en brengt naar voren dat de koning hem heeft opgedragen drie kwesties voor te leggen. In de eerste plaats vraagt hij de schepen zo spoedig mogelijk zee te laten kiezen, ten tweede verzoekt hij, onder overlegging van een door HHM gevraagde lijst, een besluit over de absente Engelse officieren en, ten slotte, vraagt hij de vier Engelse regimenten te onderhouden tot in november. Z.M. verontschuldigt zich voor de trage betalingen.
Over het eerste punt is vandaag een besluit genomen naar aanleiding van hetgeen Reael heeft aangevoerd. Wat het tweede punt aangaat zal Z.Exc. en de RvS advies worden gevraagd. De gedeputeerden te velde moeten op het laatste punt reageren.

11 Van Gedeputeerde Staten van Friesland is een brief d.d. 19 aug. ontvangen waarin zij voorstellen een schikking te treffen met de Gedeputeerde Staten van Groningen inzake het fiscaalschap van de Admiraliteit te Dokkum .
Nadat door Walta en Broersema achtereenvolgens het belang van Friesland respectievelijk Groningen in dezen is bepleit, hebben HHM uit de op 4 aug. door de Friese Admiraliteit opgestuurde nominatie dr. Johannes Renneman gekozen.

12 Vosbergen en Almelo rapporteren uit hun gesprek met de Franse ambassadeur en met de heer Foulaine niets anders te kunnen opmaken dan dat een bestraffing niet mag uitblijven omdat de koning het vergrijp van de kapiteins jegens de knecht van D'Espesses opneemt als zou het hem zelf betreffen.
Zij delen ook mee dat de ambassadeur hen heeft bedankt voor de gelukwensen met het huwelijk van de broer van Z.M.

13 Van Ernst Casimir en de gedeputeerden te velde is een brief d.d. 's-Gravenwaard 2 sept. ontvangen.
Vereist geen resolutie.

14 Joachimi schrijft d.d. Londen 26 aug. over onder meer het onderhoud van de vier Engelse regimenten en het kwartier maken op zee.
Hij zal vrijelijk mogen verklaren dat de toestand van deze staat de financiering van de regimenten niet toelaat en dat zij zullen worden afgedankt zodra Z.M. zijn betalingen stopt. Joachimi wordt bedankt voor zijn inspanningen om het voornemen kwartier ter zee te geven tegen te gaan.
De wissel van 1.188 gld. die Joachimi heeft getrokken op Doublet ter betaling van de aan kapitein Cornelis Dirxen Luitien geleende 100 pond sterling zal worden geaccepteerd. Doublet zal het bedrag aftrekken van het subsidie voor de Admiraliteit in het Noorderkwartier onder inlevering van het ontvangstbewijs van de kapitein.