05/09/1626

05 - 09 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De Rotterdamse oud-burgemeester Harman van Wielich en consorten vragen restitutie van hun schip. Duinkerkers hadden het genomen, maar die werd het vaartuig echter binnen 24 uur al weer door twee kapiteins ontnomen. Laatstgenoemden hebben het naar Zeeland gestuurd en beschouwen het nu als rechtmatige buit.
HHM zullen de Zeeuwse Admiraliteit schrijven welwillend te beschikken op het verzoek van Wielich c.s.

2 De schriftelijke versie van hetgeen Carleton gisteren heeft aangevoerd is gelezen.
De memorie zal voor advies op het tweede punt naar de gedeputeerden te velde en de RvS worden gestuurd.

3 De RvS dient te adviseren over het verzoek van Egbert Alers, burger te Meurs, waren uit de Republiek naar Meurs te mogen brengen.

4 De Bewindhebbers van de WIC verzoeken zelf afgevaardigden naar de onderhandelingen over de uitwisseling van gevangenen te mogen sturen teneinde hun eigen recht te handhaven.
Kelffken, Noortwyck, Vosbergen, Rode, Walta, Almelo en Broersema zullen dit met de Bewindhebbers bespreken.

5 Van Abraham van Tongerlo is een memorie gelezen waarin hij beweert enkele voorstellen ten dienste van het land te hebben gedaan.
Hij wordt met zijn verzoek verwezen naar de verschillende provincies.

6 Het verzoek van Fenneken Arents iets te mogen ontvangen is afgewezen.

7 De RvS dient te adviseren over het verzoek van de Hooge Zwaluwe en de Lage Zwaluwe in afwijking van hetgeen bij akte van 10 nov. 1625 is toegestaan, dagelijks zes in plaats van twee tonnen bier te mogen halen en maandelijks twee tonnen zeep in plaats van één.

8 Conform de reactie van de Rotterdamse Admiraliteit d.d. 28 aug. op het verzoek van de Amsterdamse koopman Jan Webster besluiten HHM hem voor revisie te verwijzen naar de justitie.

9 In zijn advies van 29 aug. over de aan de gedeputeerden te velde overhandigde memorie van de Kleefse raden stelt de RvS dat, ten eerste, het halen van levensbenodigdheden uit de steden voor de plattelandsbewoners in strijd is met het plakkaat; ten tweede, de aanvoer van levensmiddelen naar Lünen niet noodzakelijk wordt geacht omdat daar voldoende voorraad is; ten derde, dat over de wijn voor Emmerik [Emmerich] al een beslissing is genomen en, ten vierde, dat wel besloten is de toevoer van neutrale naar vijandelijke gebieden te belemmeren, maar dat niet de in Mark gelegerde soldaten van de keurvorst daartoe dienen, maar de aldaar aanwezige soldaten van HHM.

10 Schagen, Rode en Walta zullen met Nispen diens schriftelijke rapport over de munt te Huissen bespreken.

11 De luitenant van kapitein Risenborch heeft ter vergadering verklaard nimmer een schrijven te hebben ontvangen van iemand van de Rotterdamse Admiraliteit om bepaalde schepen niet te visiteren. Wel toont hij enkele akten van de Admiraliteitsraden waarin hem wordt opgedragen bepaalde goederen te laten uitgaan.
Besloten wordt Broechoven te schrijven de naam te verstrekken van de persoon die hem van deze praktijk op de hoogte heeft gesteld opdat die nadere inlichtingen kan verschaffen.

12 Op verzoek van Roosendaal wordt de lijst waarop de ingezetenen levensbenodigdheden halen veranderd. Voortaan mag naar keuze uit Dordrecht of Bergen op Zoom worden gehaald, op voorwaarde dat telkens op de achterzijde van de lijst wordt aangetekend wat is meegenomen.

13 De RvS meent dat het op 3 sept. ingediende verzoek van de vrouwe van Geisteren kan worden toegestaan, mits het haar eigen gewas betreft.
HHM nemen het advies over.

14 Volgens de RvS dienen de ingezetenen van Viersen zich net als alle anderen die onder de vijand ressorteren te voegen naar het plakkaat van retorsie.
Dit zal worden aangetekend op hun verzoek dat op 1 sept. is behandeld.

15 Mibassen schrijft d.d. Calais 27 aug. dat op 25 aug. een Duinkerker schip richting Noordzee is uitgevaren.
De Amsterdamse Admiraliteit zal worden gewaarschuwd.

16 Van Carel van Cracou zijn twee brieven d.d. 9 en 19 aug. met uiteenlopende berichten ontvangen. Er schijnen schepen de Sont te passeren die verboden waren smokkelen naar Spanje.
De Amsterdamse Admiraliteit zal worden gevraagd of het niet verstandig is de commies te machtigen de oorlogsschepen op te dragen de richting Spanje varende schepen zodra zij Skagen zijn gepasseerd aan te vallen en hiernaartoe te brengen.

17 Noortwyck en Ter Cuilen zullen proberen in de kwestie van de parels tot een vergelijk te komen dat Venetië enigszins tevreden stelt.

18 Naar aanleiding van hetgeen HHM 26 juni hebben verordend in de zaak tussen hem en Johan van Twickelo, verzoekt Nicolaes Smelsingh, president van de Hoge Krijgsraad, HHM nu een besluit te nemen over de vraag of men na de Hoge Krijgsraad mag appelleren aan de RvS.
Hierover wordt nog niet beslist.

19 De RvS dient te adviseren over het verzoek van kapitein Sir Walter Devorax vanaf 11 mei 1625 te worden betaald aangezien hij wegens ziekte in Engeland verbleef.

20 De RvS dient te adviseren over de met brieven van Z.Exc. ondersteunde verzoeken om betaling van de graaf van Essex (vanaf 7 dec. 1625) en diens luitenant de baron Riche (vanaf 3 aug. 1625).