08/09/1626

08 - 09 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De RvS compareert en heeft conform de resolutie van gisteren het concept van het antwoord voor de Franse koning meegebracht.
Het ontwerp is na lezing goedgekeurd en geapprobeerd. Een kopie gaat naar Z.Exc. en de brief zelf zal morgen aan de Franse ambassadeur worden overhandigd.

2 Op verzoek van de Franse ambassadeur is zijn echtgenote met haar gezelschap en bagage paspoort verstrekt om door vijandelijk gebied naar Frankrijk te reizen.
De la Follaine, hiernaartoe gekomen met brieven van Z.M., krijgt eveneens een paspoort voor een reis met dienaar en bagage door Brabant naar Frankrijk.

3 Naar aanleiding van wat in de gisteren ontvangen brief van Languerack is bericht over het uitblijven van het Franse subsidie is besloten de ontvanger-generaal bij deze te machtigen Pieter van Beeck op Charlot een zo groot mogelijk bedrag te doen trekken, in aftrek van hetgeen moet worden betaald op de opgestuurde wisselbrieven.

4 De RvS dient te adviseren op het verzoek van de ingezetenen van Heusden en omgeving licentvrij zoveel brandstof en bouwmaterialen te mogen halen als nodig is voor het drogen van hun hop en het opbouwen van hun behuizingen.

5 Maria Exalto, weduwe van Cornelis Tack, verzoekt haar oudste zoon te appointeren bij de compagnie waarin haar man vaandrig was van kapitein Aelbout.
Zij krijgt eens en voor altijd 50 gld.

6 Het verzoek van Jan van Renesse een traktement te mogen ontvangen, is afgewezen.

7 In afwachting van een algemene verordening ten behoeve van alle teruggekeerde slaven is Jan Touars, Jan Potier, Gillis Cordier, Jacques Balteau, Andries Flipou, Sacharie Le Not, Jan Boulangier en Matthieu Du Bois, voormalige slaven op een galei van de vijand, elk 12 gld., uit te betalen door commies Schas, toegekend.

8 In een brief van de keurvorst van Brandenburg d.d. 30 juli is verzocht om uitlevering van muntmeester Claes Meinerts en om teruggave van hetgeen in beslag is genomen.
De heren die zich met het rapport van Nispen bezighouden, zullen ook deze brief behandelen.

9 HHM besluiten conform het advies van de RvS het op 1 sept. ingediende verzoek van Rudolph van Holsaet af te wijzen als zijnde in strijd met het plakkaat van retorsie.

10 Schagen en Ter Cuilen zullen de namens Winant de Keiser ingeleverde declaratie onderzoeken.

11 Generaal van de konvooien en licenten Hendrick van Eck heeft met zijn brief de commies1 te Gennep meegestuurd om gehoord te worden over de met medeweten en door toedoen van commandant Moulert uitgevoerde levensbenodigdheden.
De RvS zal beschikken in overeenstemming met de plakkaten van het land.

12 Van Haga is een brief d.d. Constantinopel [Istanbul] 15 juli ontvangen waarin hij meldt dat de kaimakan aldaar is gewurgd.
Behoeft geen resolutie.

13 Berck schrijft d.d. Venetië 21 aug. in antwoord op de brief van HHM d.d. 4 aug. over de 30.000 rijksdaalder die de koning van Denemarken levert aan de prins van Transsylvanië. HHM zouden hem Venetië kunnen laten verzoeken het bedrag rechtstreeks naar Constantinopel [Istanbul] over te maken.
HHM zullen hem antwoorden met een afschrift van de brief waarin hij wordt geïnformeerd over de veranderingen sinds 1 sept. en het inmiddels met Joost Brasser gesloten contract.

14 Ter vergadering zijn verschenen Philips Doublet met Ariaen Claessen, admiraal op de vloot van wijlen Boudewyn Heins, alsmede de fiscaal van die vloot, Le Febre. Zij hebben verslag gedaan van de reis van de vloot en zijn daarvoor bedankt.

15 Aan Slachmulder en Gerart van Berckel zal worden geschreven geen akkoord te sluiten inzake de gevangenen van de WIC zonder eerst HHM te informeren over de pretenties van de vijand op dit punt. Vervolgens dienen zij het antwoord van HHM af te wachten.

1 Dit is of Pieter Jansz. Keskens of Alexander de Reuver , allebei commies van de recherche te Gennep.