09/09/1626

09 - 09 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Schagen en Ter Cuijlen doen verslag van hun onderzoek naar de declaratie van Winant de Keiser.
De benodigde gegevens zullen voor nader onderzoek aan de declaratie worden toegevoegd.

2 Dingman Ariaenssen van Oversteech, schout te Uitwijk, mag tegen Bosch' licent en onder waarborg dat zij daar blijven, twee ploegpaarden invoeren.

3 Op verzoek van Joost Adriaenssen van Colster, raad ter Admiraliteit te Rotterdam, Cornelis Janssen Hartichvelt, raad en vroedschap aldaar, en consorten zal aan Joachimi worden geschreven behulpzaam te zijn bij het terugkrijgen van hun voor La Rochelle bestemde en door de Engelsen afgenomen schip.
Joachimi zal ook gevraagd worden te bevorderen dat Jacob van Banchem en consorten hun bij Elford afgenomen schip terugkrijgen en dat zijn kapitein wordt vrijgelaten.

4 De ontvanger-generaal voert aan dat de RvS graag wil weten tegen welk onderpand hij het geld voor de betaling van de nieuwe Engelse troepen moet lenen.
HHM menen dat de lening op het in Engeland te dragen consent dient plaats te vinden. Blijft dat uit dan zullen de provincies de lening moeten terugbetalen.

5 Jan Webster, agent van de Londense koopman George Rockes, krijgt mandement van revisie inzake een uitspraak van de Rotterdamse Admiraliteit d.d. 21 april.
Op zijn nader verzoek is Webster eveneens zes weken uitstel van de executie van de uitspraak verleend.

6 Twee raden van de Rotterdamse Admiraliteit compareren en brengen naar voren dat zij geen voorstel kunnen doen inzake de op komst zijnde vrijlating van gevangenen aangezien uit hun kwartier geen schepen naar de Levant varen. Tevens verzoeken zij HHM om duidelijkheid inzake artikel 21 van de verordening op de pacht [betreffende de verdeling van de boetes onder de pachters] aangezien het opmaken van de rekeningen daarop hangt.
Besloten wordt de kwestie morgen af te handelen.
De raden doen tevens mededeling van een schrijven van Mibassen over het geschut te Calais.
Zij zullen een kostenraming van de kanonnen maken en opsturen naar HHM. Tevens moeten zij de secretaris van Languerack alle informatie verstrekken die nodig is voor de afrekening van de schepen die in Franse dienst zijn geweest.
Een van de raden, Colster, wil opening van zaken opdat hij zich kan verdedigen tegen het verwijt dat hij probeert zijn bieren uit te voeren.
Als hem iets ten laste wordt gelegd, zal er geen beslissing worden genomen zonder hem eerst te horen.

7 Twee afgevaardigden van de Admiraliteit in het Noorderkwartier overhandigen de monsterrollen van de schepen Eendracht en Griffioen die onder L'Eremite hebben gevaren. Zij verzoeken de middelen om tot betaling over te kunnen gaan.
Eerst zullen de eerder in deze zaak gevallen besluiten worden nagezien.
Dezelfde afgevaardigden laten ook weten dat het College vaak wordt lastiggevallen door de vrouwen van de matrozen op het nog niet teruggekeerde schip Koning David.
Zij mogen de vrouwen van wie de man bij hun weten nog in leven is, nog twee maanden gage uitkeren.

8 Languerack schrijft d.d. Parijs 22 augustus.
Vereist geen resolutie.

9 In een brief d.d. Londen 1 aug. bericht Joachimi dat hij de Raad van de koning heeft laten weten ongelijk te hebben inzake de gewijzigde opvatting over de handel op Spanje.
HHM zullen terugschrijven dat hij de zaak blijvend in de gaten moet houden.

10 Naar aanleiding van het verslag dat Kelffken, Duick, Vosbergen en de andere heren hebben gedaan van hun bespreking met Quade is besloten een plan te ontwerpen dat toelating van de prins van Transsylvanië tot de alliantie mogelijk maakt.

11 Agent Valckenborch verzoekt zijn traktement te mogen behouden en de klerk Hendrick Verburch in zijn plaats te aanvaarden.
Zijn instructie zal worden gecontroleerd.

12 HHM blijven buiten het verzoek van Thomas van Bemmel. Hij vroeg de gedelegeerde rechters in de zaak van de Rotterdamse Admiraliteit te gelasten zijn naam uit het vonnis te laten.