15/09/1626

15 - 09 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Conform de resolutie van gisteren zijn de brieven bestemd voor zowel de koning van Denemarken als Aissema opgesteld, gelezen en goedgekeurd. Languerack en Joachimi zal worden geschreven Lodewijk XIII en Karel I tot bemoediging van Christiaan IV te bewegen.
Van Aissema is een brief d.d. Hamburg 26 aug. ontvangen met berichten over de nederlaag van de Deense koning.
Een afschrift van deze brief gaat naar Z.Exc. en de ambassadeurs in Frankrijk en Engeland.

2 De conform de resolutie van 9 sept. opgestelde onverbindende tekst inzake de deelname van de prins van Transsylvanië aan de alliantie is gelezen.
De griffier zal het document aan Quade overhandigen.

3 De ingezetenen van Steenbergen hebben gevraagd of de op zaterdag [12 sept.] toegestane uitvoer van paarden licentvrij mag geschieden.
De RvS zal advies worden gevraagd.
De RvS moet ook advies uitbrengen over het verzoek van Jan Gillis om drie paarden naar Biervliet te mogen brengen.
Adriaen Aertsen en Jan Anthonissen uit Zevenbergen en Adriaen Theunissen Francken uit [de polder] Bloemendaal mogen twee merries halen tegen Bosch' licent en onder waarborg dat zij niet elders terechtkomen.

4 De RvS heeft geadviseerd de ingezetenen van de stad Heusden wel de aanvoer van turf, hout, steenkolen, stenen, kalk en timmerhout toe te staan, maar, conform het besluit van HHM d.d. 15 okt. 1625, niet de inwoners van de dorpen in het Land van Heusden aangezien die zich aan de overzijde van de Maas bevinden. Wel mogen ze hun eigen gewas van het ene naar het andere dorp brengen, onder cautie.
HHM sluiten zich aan bij het advies.

5 Het verzoek van Diego Nunes Belmonte honderd centenaar buskruit, honderdveertig centenaar kogels, veertig centenaar sulfer, tien centenaar lonten en driehonderd pieken naar Barbarije [Marokko] te mogen vervoeren, is afgewezen.

6 De Bewindhebbers van de VOC te Amsterdam hebben geschreven Herman Crayvanger en Pieter van Santen die allebei rechter waren in de zaak Amboina [Ambon], te hebben toegestaan naar 's- Gravenhage te reizen.
Schagen, Ter Cuilen en Broersema zullen deze heren ondervragen over dezelfde punten als eerder voorgelegd aan Laurens Marschalck.

7 Kapitein ter vrije nering Jan Segerssen verzoekt uit naam van de Turkse galeislaven, afkomstig van de op de vijand veroverde galei, om een schip dat hen weer naar Algiers brengt.
HHM willen hierover niet beschikken, maar kennen wel elk der slaven 2 gld. toe.

8 De RvS dient te adviseren over het verzoek van Loef de Quaey, deurwaarder te Reeck en Velp in het Land van Ravenstein, een of twee ploegpaarden te mogen halen.

9 Kapitein Dorp schrijft d.d. de Braeck 8 september.
Vereist geen resolutie.

10 Orateur Haga schrijft d.d. Constantinopel [Istanbul] 25 juli.
Vereist geen resolutie.

11 Richart Jean de Neree, predikant van het regiment van de heer van Chastillon, verzoekt voortzetting van zijn traktement van 300 gld. per jaar. Het traktement is opgeschort vanwege een kwestie die de predikant heeft met de kapiteins en die voor een beslissing is voorgelegd aan de synode.
Het traktement zal worden voortgezet totdat de uitspraak er ligt.

12 Namens prinses Amelie van Nassau, hertogin van Landsberg, is te kennen gegeven dat het haar onmogelijk is de oorspronkelijke rentebrief te overleggen aangezien die wordt beheerd door de oudste van de zes dochters van Willem van Oranje. Gezien de rampzalige situatie in Duitsland weet deze keurvorstin van de Palts niet hoe zij aan de brief moet komen.
Teneinde de hertogin toch te kunnen ondersteunen zal worden afgezien van de in de resolutie van 21 juni gevraagde endossering. In plaats daarvan zal jaarlijks in de kwitantie die van de ontvangen rente wordt verstrekt, worden opgenomen dat zij bij resolutie van heden afgelost kan worden door betaling ineens van het zestienvoud der rente. De ontvangers die de rente betalen zullen dit ook telkens in hun rekeningen verwoorden. Besloten is de ontvanger-generaal de 4.000 gld. te doen lenen en de RvS ordonnantie te laten depêcheren voor de uitbetaling van dit bedrag aan de prinses of haar gemachtigde.

13 Naar aanleiding van het schrijven van de Amsterdamse Admiraliteit zal aan de Admiraliteit in het Noorderkwartier worden geschreven HHM een lijst met de opbrengsten van de lastgelden te sturen. Zij dienen dat geld aan ontvanger Houffisser te Amsterdam te doen toekomen. Hij zal het dan gebruiken voor de doelen waartoe de lastgelden oorspronkelijk zijn ingevoerd.

14 Van de Amsterdamse Admiraliteit is een brief d.d. 11 sept. ontvangen waarin zij verzoekt de boetes die zijn gesteld op het verlaten van het admiraalschap, in Hoorn, Enkhuizen en Harlingen op dezelfde manier te doen innen als in Amsterdam gebeurt.
De heren van Holland verzoeken een afschrift aangezien zij dit punt op hun agenda hebben gezet.

151 De Bewindhebbers van de VOC zal worden geschreven wat fraai linnen en dergelijke waren aan te schaffen ter waarde van 3.500 gld. om ten geschenke te kunnen geven aan de Perzische ambassadeur.

16 Aangezien de ambassadeur van Denemarken wil vertrekken, is de gedeputeerden die zich met de zaak [van Denemarken contra Frankrijk] bezighouden, verzocht een voorstel tot schikking dan wel beslissing voor te bereiden.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perzië I, 706.