16/09/1626

16 - 09 - 1626

Presentielijst:

Resoluties:

1 Naar aanleiding van het verzoek van de vrouwen van de mannen die als soldaat zijn uitgevaren onder L'Eremite en nog niet zijn teruggekeerd, staan HHM toe degenen die kunnen aantonen dat hun man nog in leven is van twee maanden soldij te voorzien. De vrouwen dienen zich voor de uitbetaling te wenden tot commies Van der Haer.

2 Slachmulder en Van Berckel schrijven d.d. Middelburg in Vlaanderen 13 sept. dat Kesseler weer naar Brussel is afgereisd omdat Pallache op 9 sept. daar nog niet was gearriveerd met zijn paspoort.
Slachmulder en Van Berckel zal een nieuw paspoort worden gestuurd voor gebruik in het geval Pallache nog langer wegblijft. Men zal eraan toevoegen dat er geen andere lijsten zijn dan die zij hebben meegenomen. Degenen die er niet op voorkomen moeten worden begrepen in de algemene clausule dat alle wederzijds gevangenzittende personen vrijgelaten zullen worden.

3 Simon Jacobs Louffhouwer uit Buiksloot verzoekt degenen die belast zijn met de onderhandelingen inzake de vrijlating van gevangenen op te dragen restitutie te bewerken van 1.500 gld. Dit bedrag is zijn borgen in Duinkerke namelijk afgeperst in weerwil van het verdrag over de eerste uitwisseling.
Het schrijven gaat naar Slachmulder en Van Berckel die het verzoek in overweging moeten nemen, maar de hoofdzaak er niet door mogen laten vertragen.

4 Mibassen schrijft d.d. Calais 10 sept. dat hij kapitein Villetard voor het onderhoud van zijn rekruten 200 gld. heeft verstrekt, maar dit bedrag nooit terug heeft kunnen krijgen.
De RvS zal worden gevraagd na te gaan of Villetard nog iets toekomt voor de rekruten en zo ja, dat Mibassen dan als eerste van dit geld zal profiteren.

5 Naar aanleiding van het verzoek van Maassluis de Kleine Visserij te helpen met een oorlogsschip zal de Rotterdamse Admiraliteit worden geschreven dit te doen in navolging van de resolutie d.d. 31 augustus. Indien er geen schip van de Grote Visserij beschikbaar is, dan zullen zij zolang een van de konvooischepen daartoe beschikbaar stellen.

6 De ingezetenen van het ambt Gennep verzoeken hun levensbehoeften volgens de ingeleverde lijst uit de stad [Gennep] te mogen halen.
De RvS dient advies te geven.

7 Commandant Moulert schrijft aan de RvS dat bijna dagelijks uit Nijmegen wel tachtig tot honderd zakken zout worden weggevoerd naar het Land van Kessel en van daar naar elders.
Aan de commandant te Nijmegen en de ambtenaren van de plaatselijke konvooien en licenten zal worden geschreven dit te beletten.

8 Eck en Antwerpen zijn gecommitteerd tot het horen van Gomes van Trier over bepaalde voorstellen ten dienste van het land.

9 De gezamenlijke inwoners van het Land van Heusden en het Land van Altena verzoeken te handelen conform de resolutie van [6 feb.]1en die van de Meierij van 's-Hertogenbosch niet toe te staan hop naar de Republiek te brengen.
Hierop zal worden toegezien als de inwoners van de Meierij een dergelijk verzoek indienen.

10 Pieter Pels, rentmeester van de domeinen van Z.Exc. bij Oosterhout en Dongen, verzoekt personen aan vijandelijke zijde geen paspoort te geven omdat hem dat wordt geweigerd op grond van zijn godsdienst.
De RvS wordt advies gevraagd.

11 In plaats van Noortwyck zal Antwerpen met Ter Cuilen proberen de zaak van de door ruiters op het terrein van de vijand verkregen parels te schikken.

12 Euskercken zal met brieven voor de koning, de koningin-moeder en enkele raden naar Frankrijk worden afgezonden. In het schrijven wordt gevraagd de liquidatie [van de schepen] zo spoedig mogelijk aan te vatten.

13 De zaak van Oost-Friesland is opnieuw besproken. Er zijn enkele personen genomineerd voor de bezending, maar de afhandeling is naar morgen verplaatst.

14 Het verzoek van de afgevaardigden van Oost-Friesland van het oordje opgeld te worden ontheven, is toegestaan. Er is nog geen overeenstemming bereikt over de vraag wie de kosten gaat dragen: de Generaliteit of uitsluitend Holland.

15 Aangezien de graaf van Oost-Friesland zich het meest verzet tegen de uitspraak van de Hoge Raad over de accijns op wijn en bier is besloten de Hoge Raad te vragen wat hij verstaat onder oude en nieuwe accijns.

16 Rumen compareert en vraagt een besluit over de onlangs ontvangen brief van de keurvorst van Brandenburg inzake de munt te Huissen. Met het oog op de voor 8 okt. afgesproken bijeenkomst over de liquidatie met de vertegenwoordigers van Neuburg vraagt hij bovendien de instructie voor de gedeputeerden van de keurvorst bekend te maken. Het schrijven d.d. 19 juli van de [ Kleefse] stadhouder en raden waarin dit punt en nog enkele andere zaken naar voren worden gebracht, heeft hij verwoord.
Rumen is verzocht de stukken in te leveren.

1 De griffier geeft 31 januari 1626, maar dat is de datum van het door de stad Heusden ingediende verzoek.