22/09/1626

22 - 09 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Over voormalig remonstrants predikant Rodingenus wordt gemeld dat hij geen deel heeft uitgemaakt van de samenzwering tegen Maurits. Hem wordt toegestaan gedurende zes weken in de Republiek te verblijven en overstaan van HHM de akte van stilstand te tekenen. Daarna mag hij zich hier vestigen, maar uitsluitend met toestemming van de magistraat van de door hem gekozen plaats en met die van de provincie.

2 Het verzoek van Hendrick Cannarts uit Hasselt in het Land van Luik, nogmaals als bij akte van Z.Exc. d.d. 29 juli met twee karren koopwaren naar de Republiek te mogen komen, is afgewezen.

3 Het verzoek van Wolter van Dalem en Hendrick Janssen, woonachtig in de Betuwe, hun ijzer, kolen, kalk, leien en aluin van Gennep en Boxmeer naar deze landen te mogen brengen, is afgewezen.

4 Adriaen Vlack heeft zijn boek over de telkunst1 opgedragen aan HHM.
Hij wordt beloond met 50 gld.

5 Cornelis Folperts, raad ter Admiraliteit te Rotterdam, compareert en wordt ondervraagd over de opdracht schepen door te laten, mogelijk door leden van dat College verstrekt aan de kapiteins. Hij antwoordt dat de kapiteins Zebert Wort en Jacob Stevens hem hebben gezegd dat Segwaert heeft gelast de schepen van Dordrecht niet te inspecteren. Hij voegt eraan toe dat zij nu ontkennen dit gezegd te hebben, maar ook dat de gedelegeerde rechters inlichtingen inwinnen over deze zaak.
Gezien dat laatste laten HHM het erbij.

6 Anna Maria van Wassenaer, dochter van de heer van den Bosch, krijgt paspoort om met haar bagage naar Brabant te reizen.

7 Berck schrijft d.d. Venetië 4 sept. dat de republiek Venetië de betaling van het subsidie nog steeds excuseert.

1 De volledige titel van de publicatie luidt: Eerste deel van de Nieuwe Telkonst, inhoudende verscheyde manieren van rekenen, waerdoor seer licht konnen volbracht worden de geometrische ende arithmetische questien. Eerst ghevonden van Joanne Nepero , heer van Merchistoun, ende uyt het Latijn overgheset door Adrianum Vlack. Waer achter bijgevoegt zijn eenige seer lichte manieren van rekenen, leerende alle ghemeene rekeninghen sonder ghebrokens afveerdighen. Mitsgaders nieuwe tafels van interesten, noyt voor desen int licht ghegeven. Door Ezechiël de Decker , rekenmeester, landmeter, ende liefhebber der mathematische kunst, residerende ter Goude. Noch is hier achter bijghevoeght de thiende van Symon Stevin van Brugghe. Het boek verscheen in 1626 te Gouda bij Pieter Rammaseyn .