24/09/1626

24 - 09 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Twee afgevaardigden van de Rotterdamse Admiraliteit en enkelen van de Grote Visserij brengen ter vergadering naar voren dat vijf vijandelijke schepen achttien buizen in brand hebben weten te steken. De bemanning is overboord gezet en de rest van de schepen uit elkaar gedreven. Men vraagt om maatregelen.
HHM besluiten de Rotterdamse Admiraliteit te machtigen tot het in zee sturen van alle oorlogsschepen die zich in het Goereese Gat en de Maas bevinden, ongeacht repartitie. Ook de twee voor de Engelse vloot bestemde schepen zullen ongeveer tien dagen op zee kruisen en dan naar Wight varen. De Zeeuwse Admiraliteit zal geschreven worden zich op dezelfde wijze in te spannen. De Admiraliteiten te Amsterdam en in het Noorderkwartier zullen de voor de kust van Vlaanderen en de Noordzee bestemde schepen sturen, voor zover beschikbaar. Commandant Dorp zal worden gewaarschuwd met de opdracht nog drie à vier schepen beschikbaar te stellen mits de kustbewaking niet in gevaar wordt gebracht.
Aangezien de vijand, naar verluidt, van plan is het fregat van het Noorderkwartier te overmeesteren op de kust van Vlaanderen, zal de Admiraliteit in het Noorderkwartier worden gewaarschuwd het vaartuig te versterken met ongeveer zeven musketiers.

2 Aangezien in de memorie van Carleton wordt gezegd dat de Engelse vloot voor een groot deel is uitgelopen, zal admiraal Reael schriftelijk worden bericht ook zee te kiezen.
Omdat in de memorie ook wordt gevraagd om een besluit over de absentie van de Engelse officieren, zal men antwoorden dat de resolutie in deze kwestie aan Joachimi is gezonden.

3 Manmaecker compareert op credentie van de Zeeuwse Admiraliteit d.d. 18 sept. en houdt de vergadering de financiële nood van het College voor. Als niet snel iets wordt gedaan, kan het bootsvolk niet meer uitvaren en dreigt er muiterij. De Admiraliteit heeft nog 1.353.726 gld. tegoed en verzoekt HHM door prompte subsidie alle problemen te verhelpen.
Met een besluit wordt nog gewacht.

4 Commies Casenbroot is ontboden en gevraagd waarom de kapiteins van het Deense regiment na de afrekening nog geld van het land toekomt, terwijl hij daarover eerder anders berichtte. Hij antwoordt in zijn eerste rapport te zijn uitgegaan van de Duitse regeling. De RvS heeft echter met de kapiteins, conform de hun gedane belofte, volgens de Deense regeling afgerekend.
HHM stellen het nemen van een besluit uit.