25/09/1626

25 - 09 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Van de gedelegeerde rechters in de zaak van de Rotterdamse Admiraliteit is een schrijven ontvangen waarin zij melden gereed te zijn voor het toedienen van recht en justitie, maar van HHM willen vernemen of zij eerst nog moeten adviseren over het in mei ingediende rekest van de vrienden van de gevangenen op de Voorpoort. Dat verzoek was aan HHM gericht, maar is vervolgens gerenvoyeerd aan de rechters.
HHM besluiten unaniem dat de rechters bij deze van die verplichting zijn ontheven en nemen aan dat zij overgaan tot de uitvoering van hun commissie.
In een rekest stellen de vrienden en verwanten van de gevangenen restitutie te hebben aangeboden van het bedrag dat het land zou toekomen. HHM wordt opnieuw verzocht op dit verzoek een besluit te nemen.
De zaak wordt ter beslissing van de gedelegeerde rechters gelaten.

2 HHM zullen Z.Exc. bedanken voor zijn zorg om 's lands welzijn en voor zijn waarschuwing voor de risico's van een aanslag op Groenlo. HHM vinden het verstandig met de belegering van deze stad te wachten. Bij een geschikte gelegenheid mag Z.Exc. naar eigen inzicht en met advies van graaf Ernst en de gedeputeerden te velde beslissen of en hoe de vijand toch nog afbreuk gedaan kan worden. Ook mag Z.Exc. naar eigen inzicht handelen inzake het graafwerk dat de vijand doet om de loop van de Rijn te verleggen. Ook zal geschreven worden dat zolang het leger te velde blijft, zo goed mogelijk op het beheer van wagens, schepen en andere benodigdheden zal worden toegezien.
De gedeputeerden te velde schrijven d.d. Vynen 22 sept. over het opslaan van hun legerkamp aldaar.
Vereist geen resolutie.
Aangezien zij ook aandringen op een besluit over het verzoek van Goch provisie uit de Republiek te mogen halen, zal de RvS advies worden gevraagd. Bij de Raad zal ook worden aangedrongen op het beschikbaar stellen van geld voor het leger.

3 De ambassadeur van de Deense koning mag voor driekwart vrij acht appelschimmels naar Frankrijk brengen.

4 Op het nader verzoek van agent Carleton de op 21 sept. toegestane uitvoer van kurassen en pistolen geheel vrij te laten zijn, hebben HHM besloten bij hun eerdere resolutie te blijven.

5 Christiaen Hanssen Voocht, uit Thonsberg in Denemarken, verzoekt met voorschrijven van de prins van Denemarken d.d. 18 april de Amsterdamse magistraat te schrijven. Die moet de reders van schipper Ickle Apkes uit Koudum ertoe bewegen de schuld aan Voocht te voldoen of met hem een regeling treffen.
Onder meezending van brief en rekest zal de magistraat van Amsterdam worden geschreven het verzoek grondig te bestuderen en te handelen naar bevind van zaken.

6 Op voorstel van de heren van Holland zijn Rantwyck, Santen, Nobel en Vosbergen gecommitteerd tot het opstellen van een geheime instructie voor Slachmulder en Berckel. Zij zullen daarmee in alle stilte vertrekken om de zaak niet te laten springen.

7 Op voorstel van de heren van Holland is goedgevonden de luitenant-admiraal van Holland met twee à drie raden ter Admiraliteit naar de kust van Vlaanderen te sturen om daar de zaken op orde te brengen. Leck zal worden opgeroepen en Z.Exc. krijgt bericht hem met dit doel uit het leger te laten vertrekken.

8 Craijvanger en Van Santen hebben verzocht, nu zij de voorgelegde vragen inzake Amboina [Ambon] hebben beantwoord, te mogen vertrekken. Als HHM dat niet goedvinden willen zij dat in hun onderhoud wordt voorzien.
HHM wachten nog met een beslissing.

9 De Rotterdamse Admiraliteit schrijft d.d. 21 sept. in antwoord op de brief van HHM d.d. 12 sept. over enkele punten uit de instructie, de functies binnen het College in het algemeen en het ontvangerschap in het bijzonder.
Met een besluit wordt tot morgen gewacht.
Een van Nobel afkomstige memorie is gelezen, maar HHM wachten met een beslissing over zijn verzoek hem bij resolutie te handhaven.