02/10/1626

02 - 10 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De heren van Holland hebben een memorie overgelegd inzake door wijlen Muis opgevoerde posten. Diens declaratie had betrekking op de indamming van het Lamsgat.
De memorie gaat naar de RvS voor een beslissing.

2 De collecteur van de verponding in 's- Gravenhage verzoekt betaling van de heffing over het huis waarin de koning van Bohemen woont. Het betreft de inmiddels verschenen jaren 1621 tot en met 1625 à 75 gld. per jaar.
Ordonnantie zal worden verleend over het tijdvak waarin de huur van het huis is betaald.

3 Robrecht Gysberts mag twee ploegpaarden naar Zevenbergen brengen tegen Bosch' licent en onder waarborg dat zij daar blijven.

4 Z.Exc. schrijft d.d. Vynen 28 sept. de luitenant van Pleuren terug te sturen voor aanstelling bij een compagnie van Willemstad op een klein extraordinaris traktement.
Hem wordt per lange maand 12 gld. toegekend. De RvS is verzocht hiertoe akte te verlenen.

5 HHM vragen de Admiraliteit in Rotterdam advies op een verzoek van Jan Webster om relief van de verlopen termijn voor de door hem aanhangig gemaakte zaak van revisie.

6 De RvS heeft laten weten in de zaak van kapitein Frisel het recht naar behoren hebben toegepast.
Diens verzoek om nietigverklaring van het vonnis van de RvS is afgewezen.

7 HHM schikken zich naar het advies van de RvS over de op 4 sept. door de polder Bloemendaal naar voren gebrachte klachten over de vijand. De ontvangers van de contributies in Brabant zal worden opgedragen de betrokkenen officieel bekend te maken dat de vijand zijn voornemen dient in te trekken. Gebeurt dat niet, dan volgen tegenmaatregelen en zal de schade op de bewoners van het Brabantse platteland worden verhaald.

8 De te Loevestein gevangenzittende predikanten hebben verzocht voorzien te worden van meer dan vierhonderd tonnen turf.
HHM stellen dat zij zich tot niet meer dan 8 st. per dag per persoon hebben verplicht.

9 Cornelis Jacobs van der Dussen klaagt over de Rotterdamse Admiraliteit . Die zou hem onvoldoende tegemoetkomen vanwege de 29 gevetweide ossen die hij in 1616 heeft aangehaald.
HHM vragen het College om een reactie.

10 Het verzoek van Thomas van Thiemes, baanderheer van Heukelom, naar zijn huidige verblijfplaats Bokhoven levensbenodigdheden uit de Republiek te mogen brengen, is afgeslagen.

11 De Perzische ambassadeur compareert. Hij deelt mee niet te willen vertrekken zonder afscheid te nemen en verzoekt, in het geval er iets is gebeurd wat HHM onaangenaam is geweest, hem dit te vergeven.
HHM antwoorden dat zich niets heeft voorgedaan waarvoor hij zich zou moeten verontschuldigen en wensen hem een goede reis.

12 Op verzoek van de Venetiaanse ambassadeur zal aan de Admiraliteit te Rotterdam worden geschreven zijn schip met bagage te laten konvooieren door een van de schepen die vanaf de Braeck naar Le Havre zouden varen. De luitenant-admiraal van Holland zal worden opgedragen een oorlogsschip naar Calais te sturen om ambassadeur Soranco, zodra hij daar is aangekomen, op te halen.

13 Jan van der Camer, schepen en raad van Haarlem, krijgt voorschrijven aan de koning van Zweden teneinde zijn in Danzig [Gdansk] opgeslagen laken vrij naar de Republiek te kunnen brengen.

14 De afgevaardigden van gerecht en kerkenraad van Spaarndam verzoeken financiële ondersteuning voor de bouw van een nieuwe kerk.
Is afgewezen.

15 Vosbergen heeft opnieuw aangedrongen op een besluit over de door Manmaker gevraagde steun voor het Zeeuwse Admiraliteitscollege opdat muiterij van de matrozen en vertrek van schepen worden voorkomen.
De provincies zal worden geschreven hun aandeel in de subsidies voor de oorlog te water en in de overige consenten op te brengen.

16 De gedeputeerden van Gelderland hebben een aan het stadsbestuur van Nijmegen gericht rekest van de plaatselijke kooplieden en factoors overhandigd. Daarin wordt geklaagd over het verlies aan handel omdat de licentmeester te Grave goedkoper goederen verlicent dan die te Nijmegen. Bovendien worden met regelmaat goederen met konvooi van Gennep naar Goch vervoerd.
De RvS dient te adviseren.

17 Van Joachimi is een brief d.d. 3 sept. ontvangen die geen resolutie behoeft.

18 Laurens Sweis, burger te Amsterdam, verzoekt conform de bijgevoegde brieven voor de koning van Polen en ook voor de stad Danzig [Gdansk] een hoeveelheid blauw marmer, tuf- en Bentheimer steen te mogen doorvoeren.
HHM achten dit bezwaarlijk, maar de Bentheimer steen mag wel worden uitgevoerd.

19 HHM lezen het rekest van Jean Gruauld. Hij verzoekt de arbitragezaak tussen Frankrijk en Denemarken niet te vervolgen zonder dat hij zich als partij met belangrijke stukken in de zaak heeft kunnen voegen. Omdat Gruauld bij de gecommitteerden van HHM uitsluitend bekend was als de man die uit naam van de koning stukken indiende, hebben zij dit gemeld aan de ambassadeur van Frankrijk. Die heeft geantwoord dat Gruauld niet van belang was, maar dat de door hem ingediende stukken in de arbitrage betrokken zouden kunnen worden.
Het rekest zal niet in behandeling worden genomen.