03/10/1626

03 - 10 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Jan Bercemei, ruiter in de compagnie van ritmeester Van der Wel, en Nys Claessen mogen vier respectievelijk twee paarden naar Bergen op Zoom brengen op een binnenlands paspoort.

2 Raden van State De Rover en Stavenisse dienen ter vergadering de staat in van de soldij van de vijf onder L'Eremite uitgevaren compagnieën. De totale som over negentien maanden bedraagt 120.460 gld. De raden verzoeken HHM vast te stellen waaruit dit bedrag dient te worden betaald aangezien zij dagelijks worden lastiggevallen door de soldaten.
De Admiraliteit te Amsterdam zal worden geschreven een staat op te sturen van hetgeen het buitgemaakte suikerschip heeft opgebracht. Ook dient het College door de gegevens bij de VOC op te eisen, een overzicht te verstrekken van de andere door de binnenlopende schepen opgebrachte buit.
De Rover en Stavenisse brengen ook naar voren dat HHM weliswaar hebben besloten tot betaling van de Engelse regimenten via een lening, maar dat zij niet hebben voorzien in de betaling van de in de garnizoenen gelegerde compagnieën.
Besloten wordt ook voor deze troepen voortaan de vervallen betalingen door middel van een lening te voldoen.
De raden van State hebben geconstateerd dat nog geen monstering van het leger heeft plaatsgevonden en dat de retranchementen op kosten van het land worden gemaakt terwijl die voorheen door de soldaten zelf werden aangelegd.
De gedeputeerden te velde zullen de monstering doen plaatsvinden en ook dienen zij uit te leggen hoe het zit met de retranchementen.
Tot slot voeren De Rover en Stavenisse aan dat de schippers die in het leger hebben gediend geen geld ontvangen van de kantoren voor de konvooien en licenten. Zij kloppen voor hun betaling bij de RvS aan. De Raad verzoekt HHM daarom in de betaling te voorzien.
HHM wachten nog met een besluit.

3 De Amsterdamse Admiraliteit stuurt met haar schrijven d.d. 30 sept. een paspoort mee dat op de secretarie van Amsterdam is verstrekt aan een schipper voor vervoer van goederen naar het leger. Na overleg van de gedeputeerden van Holland met hun principalen is gebleken dat uitsluitend de Admiraliteit bevoegd is tot de uitgifte van paspoorten, maar dat steden wel attestaties of burgerbrieven mogen verstrekken.
HHM schikken zich hiernaar en zullen de Admiraliteit aldus berichten.
De Amsterdamse Admiraliteit verzoekt ook middelen tot betaling van de matrozen van de vloot van L' Eremite.
HHM antwoorden dat die op dezelfde wijze zal moeten geschieden als is afgesproken voor de soldaten, namelijk via een geldlening.
Op de punten uit een andere brief van hetzelfde College1 d.d. 3 okt. is al eerder een besluit gevallen.

4 Na hervatting van de bespreking van de propositie van dr. Amama is besloten die voor advies aan de RvS te geven.

5 Marcelis Snellen mag op Bosch' licent en onder waarborg dat zij niet elders terechtkomen twee merries naar het Land van Altena brengen.

6 François van Houtsum, koopman te Antwerpen, mag zich met zijn vrouw Barbara Pieters en zijn bagage hier vestigen.

7 Hendrick Joriaens, voormalig chercher te Nijmegen, verzoekt pardon voor zijn deelname aan arminiaanse bijeenkomsten.
HHM wijzen dit af.

8 Jan Guillaume mag niet met zijn met ijzer en andere goederen uit Luik geladen schip vanuit Gennep naar de Republiek komen, niettegenstaande de schriftelijke bemiddeling van de magistraat van Dordrecht.

9 HHM hebben het advies gelezen dat de RvS conform de resolutie van 26 sept. heeft opgesteld inzake het plakkaat van retorsie.
De in het advies naar voren gebrachte argumenten voor het weer openstellen van de licenten zullen worden onderzocht door de heren die zich eerder met deze kwestie hebben beziggehouden.

10 Van Z.Exc. is een brief d.d. 29 sept. ontvangen waarin hij het verzoek van de Rotterdamse Admiraliteit haar vrije nominatie betreffende het ontvangerschap te mogen behouden, ondersteunt.
HHM wachten nog met een besluit.

11 Van de koning van Denemarken is een brief d.d. 9/19 sept. ontvangen waarin vraagt om ondersteuning met voetvolk. Hetzelfde wordt gemeld in een brief van Aissema d.d. 13/23 september.
De brieven gaan naar de gedeputeerden te velde voor een reactie van Z.Exc. en graaf Ernst.

12 Languerack schrijft d.d. Parijs 19 september.
De Admiraliteit te Middelburg zal worden gevraagd een schatting te maken van de drie kanonnen die door de gouverneur van Calais van het vergane schip van De Moor zijn gehaald opdat wellicht nog een vergoeding verkregen kan worden. Verder behoeft de brief geen besluit.

13 De heer van de Leck compareert en neemt afscheid in verband met zijn vertrek naar de kust van Vlaanderen.
HHM wensen hem een goede reis en delen hem mee de heer Soranzo na zijn aankomst te Calais met een oorlogsschip naar de Republiek te laten brengen.

14 Van agent Brederode is een brief d.d. Bazel 8/18 sept. ontvangen die geen resolutie vereist.

15 HHM besluiten conform het op 1 okt. bekendgemaakte advies van de RvS over het rekest van de prins van Polen. Hij mag tegen betaling van 's lands rechten enkele tapijten, schilderijen, twee klavecimbels en nog wat andere fraaie zaken die zich in acht kisten in Antwerpen 2 bevinden, doorvoeren.

16 Jan van den Kerckhoff, licentmeester te Appeltern, stuurt in navolging van de resolutie van 6 sept. een overzicht op van de paarden waarvan hij de uitvoer heeft toegestaan. Hij stelt dit met toestemming van de Rotterdamse Admiraliteit te hebben gedaan. Hij verzoekt HHM op dit en enkele andere punten een besluit te nemen.
HHM willen het advies van de RvS vernemen.

1 Volgens de aantekening in de marge zou het besluit de Admiraliteit te Rotterdam betreffen.
2 In S.G. 51 is Amsterdam doorgehaald.