07/10/1626

07 - 10 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Van Slachmulder en Berckel zijn twee brieven d.d. 3 en 4 okt. ontvangen over de stand van zaken in de conferentie over de uitwisseling van gevangenen.
Geantwoord zal worden tot een akkoord te komen inzake de in de Republiek gevangenzittende personen, inclusief de kolonels Disdorp en Grenu. Ook kunnen zij onderhandelen over het rantsoen van degenen die op de Maas gevangen zijn genomen, de gevangenen afkomstig uit Bahia de Todos os Santos en de jezuïeten die te Vlissingen en in 's- Gravenhage vastzitten. Inzake de gevangenen in Spanje en de Spaanse gevangenen hier te lande zullen Slachmulder en Berckel ook een akkoord mogen sluiten, op ratificatie.

2 Commandeur Dorp schrijft d.d. 2 okt. dat de schade op zee meevalt. Er zijn twee boeiers buitgemaakt, maar die voeren buiten hun konvooi.
Er valt geen besluit aangezien de heer van de Lecq richting kust vaart.

3 Kapitein Van der Elst alias Blaubeen verzoekt de toewijzing van een ruitercompagnie of in aanmerking te worden genomen voor de eerstvolgende vacerende plaats. Ondertussen verzoekt hij het traktement van een ritmeester te mogen ontvangen.
Na lezing van de brieven die Z.Exc. en de gedeputeerden te velde voor hem hebben geschreven, laten HHM appointeren dat hij bij gelegenheid aanbevolen wordt gehouden.

4 Louis de Geer verzoekt voorschrijven aan de koning van Denemarken voor het mogen doorvoeren van zijn wapens uit Bremen naar Zweden in het geval Christiaan IV die zelf niet wil houden.
HHM wijzen dit verzoek af.

5 Het verzoek van Elisabet van der Maden gedurende negen jaar sûreté de corps te mogen hebben, is afgewezen.

6 Jan Huet verzoekt voorschrijven aan de provincie Friesland teneinde zijn werk als solliciteur te kunnen voortzetten. Hij heeft voorschotten verstrekt aan de compagnieën van Meuillet, De Besco, Du Gonne, en La Rochette, aan zowel de luitenant-kolonel van markies van Courtomée als diens provoost Jean du Moulin en aan Pasquier Aubert, kwartiermeester van kolonel Haulterive.
HHM zullen de Staten van Friesland schrijven zo te beschikken dat de suppliant geen schade lijdt en niet vanwege zijn voorschotten aan de grond raakt.

7 Als gevolmachtigde in een zaak tegen de fiscaal van het Amsterdamse Admiraliteitscollege verzoekt Salomon Michielsen Soetens namens Willem Bouwensen Keert de Koeij dat commissarissen de partijen in Amsterdam of in 's- Gravenhage zullen horen.
HHM zullen hierover advies van de fiscaal van de Generaliteit inwinnen.

8 De Admiraliteit in Zeeland bericht in brieven d.d. 3 okt. de revisie van de zaak tussen de Bewindhebbers van de Westindische Compagnie en kapitein Backer te laten plaatsvinden op 19 oktober.
De revisoren zal dit worden bericht met het verzoek op die datum in Middelburg te zijn.

9 Een afvaardiging van de magistraten van Rotterdam, Schiedam en Brielle compareert en verzoekt Gans te benoemen tot fiscaal van het Admiraliteitscollege te Rotterdam . De gedelegeerde rechters hebben verklaard dat zij deze aanbeveling mogen doen. Wel zou het fiscaalschap gescheiden behoren te zijn van het optreden als raad [ter Admiraliteit].
HHM antwoorden dat hierop naar behoren zal worden toegezien.

10 De heer Georgi, ambassadeur van Venetië, en Christophoro Suriano melden ter vergadering dat hun regering Georgi als ambassadeur naar de Franse koning stuurt. In zijn plaats zal de heer Soranzo naar de Republiek worden gezonden, terwijl Suriano het ambt tot zijn komst waarneemt. Georgi overhandigt de voor Suriano geschreven credentie d.d. 22 aug., spreekt zijn dank uit voor de hem bewezen eer en verzekert HHM het welzijn van de Republiek altijd ter harte te zullen nemen.
HHM antwoorden Georgi graag langer te hebben gehouden, maar wensen hem geluk en succes met dit eminentere gezantschap. Zij verzoeken hem de Republiek hoog te houden en zich te bekommeren om de uitkering van het maandelijkse subsidie zodra de oorlog in Italië eindigt. HHM verklaren dat vanwege diens goede kwaliteiten Suriano hun aangenaam is.

11 Aangezien het leger geld nodig heeft, is besloten conform de eerdere besluiten de RvS het bedrag van de voor de Engelse regimenten benodigde soldij te laten lenen door de ontvanger-generaal. Ook zal de RvS alvast wat geld naar het leger sturen ter vermijding van voor het land schadelijke gevolgen.

12 Culenborch en de andere gecommitteerden doen verslag van het beraad inzake de arbitrage in de zaak tussen Frankrijk en Denemarken. Zij zijn tot een uitspraak gekomen die HHM, na lezing en onderzoek, overnemen.
Nadat de tekst van de uitspraak in het net is afgeschreven, zal die aan de ambassadeurs worden overhandigd. Er zal niet over kosten worden gesproken.1

1 Doorgehaald is: "Volgende de sententie hier geïnsereert".