08/10/1626

08 - 10 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De [gisteren voorgelegde] uitspraak is goedgekeurd. Aangezien Joan de Gruault acht dagen uitstel heeft verzocht, besluiten HHM bij de ambassadeurs van Frankrijk en Denemarken eerst te laten nagaan of zij de sententie toch willen hebben.

2 De vrienden van de gevangengenomen functionarissen van de Rotterdamse Admiraliteit mogen een of twee keer met hen spreken over de middelen waarmee de vonnissen kunnen worden nagekomen. Kinschot en Rosa moeten echter bij de gesprekken aanwezig te zijn en de cipier moet de gevangenen goed bewaken.
De bedragen waartoe deze gevangenen zijn veroordeeld zullen ten goede komen aan het kantoor van de Admiraliteit. Het College is gemachtigd het geld te innen - desnoods door middel van executie - en krijgt de beschikking over de inventarissen en borgtochten van de gevangenen. Het betreft, ten eerste, de inventaris van de onroerende goederen van mr. Barthalomeus van Segwaert, geschat op 3.442 gld. 7 st., met borgtocht van mr. Michiel Craienstein, schepen van Dordrecht en Andries Bouckert, koopman uit 's-Gravenhage; ten tweede, de akte van arrest op de brouwerij, onroerende goederen en de tuin buiten Delft van Van der Mast, met een borgtocht voor de meubelen à 3.000 gld.; ten derde, een inventaris van de goederen van David van der Heul, geschat op 5.533 gld. 10 st. 7 p., met een borgtocht voor de meubelen; ten vierde, drie obligaties van Nicolaij, samen 1.800 gld. waard, en nog een van 2.500 gld. die tenietgedaan is; ten vijfde, de inventaris van alle onroerende goederen van mr. Gerrit Berck, geschat op 5.059 gld. 11 st., met borgtocht en een akte van arrest op huizen met tuinerven in en buiten Rotterdam. De heren van Holland is voorts verzocht een onderkomen voor Van der Mast en Berck aan te wijzen.

3 De Gecommitteerde Raden van de Rotterdamse Admiraliteit nomineren d.d. Rotterdam 29 sept. hun collega-raad mr. Johan Gans en mr. Michael van den Brouck voor het fiscaalschap. Verzocht wordt de te benoemen fiscaal uitsluitend als advocaat te laten optreden, dan wel rekening te houden met art. 68 van de instructie dat de fiscaal toestaat deel te nemen aan het beraad in zaken waarin hij geen partij is.
HHM benoemen Van den Brouck en zullen morgen een besluit nemen over de rest van het schrijven.

4 Van Berck is een brief d.d. 18 sept. ontvangen die geen resolutie behoeft.
Naar aanleiding van zijn brieven d.d. 7 aug. en 3 sept. is besloten hem te antwoorden dat HHM hem nog graag [in Venetië] willen houden, maar als dat niet gaat kan hij in het voorjaar terugkomen.

5 De klerken ter griffie vragen ordonnantie van 252 gld. vanwege de zeven in haast gemaakte afschriften van de door de gecommitteerden van HHM genomen informatie in de zaak van de Rotterdamse Admiraliteit .
De klerken dienen zich te wenden tot de Admiraliteit teneinde het bedrag te verkrijgen uit de door de veroordeelden te betalen gerechtskosten.

6 Hendrick Lenerts mag op een binnenlands paspoort twee paarden naar Heusden brengen.

7 Van hoofdconsul Cornelio Witsen zijn twee brieven d.d. Aleppo 26 mei en 22 juni ontvangen waarvan de tweede, met berichten over de oorlog, geen resolutie behoeft. In het eerste schrijven meldt Witsen dat de Venetianen die met Nederlandse schepen aankomen, weigeren de heffingen te betalen en dat David de Willem op bevel van Jan Reinst hen daarin steunt. Witsen verzoekt HHM reders en schippers die onder de vlag van de Republiek goederen van Venetianen naar Aleppo vervoeren, te verplichten tot betaling van de over geld en goederen van Nederlanders geheven rechten van consulaatschap.
Met een beslissing wordt nog gewacht. Schagen en Alberts zullen de brief met de eerder ter hand gestelde stukken bestuderen.

8 Het Hof van Holland verzoekt de uitlevering van de jezuïet Nicolaus Borlinus die door de geweldige van de RvS is gevangengenomen, binnen de jurisdictie van het Hof.
De RvS zal hierover aangesproken moeten worden.

9 Beaumont is teruggekeerd uit het leger en bericht over de door de gedeputeerden te velde uitgevoerde reductie en afdanking van wagens, trekpaarden en schepen. Hij verzoekt zo spoedig mogelijk te regelen dat geld naar het leger wordt gezonden teneinde wanorde te voorkomen.
Gisteren is besloten dat de RvS daarvoor zal zorgen, maar die zal nogmaals daartoe worden aangespoord.
Beaumont rapporteert ook dat Z.Exc. het niet betalen van de Engelse officiers zeer bedenkelijk vindt, vooral waar het de luitenants en vaandragers betreft.
De RvS zal hiervan op de hoogte worden gesteld en ook van de pogingen tot bemiddeling voor luitenant-kolonel D'Estiou, een favoriet van kardinaal Richelieu. Inzake de gemelde nadere pogingen van kolonel Borlace en kapitein Bruncarts hun traktement betaald te krijgen over de tijd van hun afwezigheid, is besloten te blijven bij de eerdere afwijzing.
Ook wordt gerapporteerd dat Vernueil een schriftelijke uiteenzetting van de kwestie waarvoor de Franse koning hem en anderen wenst terug te roepen bij de fiscaal heeft ingeleverd. Kapitein Mauve zou van de hele zaak vanaf het begin niets hebben geweten en de andere betrokkenen zijn niet in het leger.
Over deze kwestie zal nader beraad volgen met de RvS, ook omdat de koning geen genoegen lijkt te nemen met het schrijven van HHM d.d. 7 september. Een nieuwe poging genoegdoening te verkrijgen lijkt onderweg te zijn.1

10 Nu het jaar ten einde loopt zal aan de Kleefse raden worden geschreven van de keurvorst de akte van neutraliteit voor onder meer de steden Kleef en Goch te verwerven zoals die al is verstrekt door de vorst van Neuburg. Men wil voorkomen dat de steden door het ontbreken van de akte opnieuw door de vijand worden ingenomen.

11 Conform eerdere resoluties zijn de lijsten van de dorpen in het markizaat van Bergen op Zoom veranderd en is bij akte gesteld dat zij overal hun goederen mogen halen mits die steeds worden geëndosseerd.

1 In S.G. 51 is het eerste besluit, de gedeputeerden te velde te schrijven met het verzoek informatie te nemen en op te sturen, doorgehaald.