10/10/1626

10 - 10 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De heren die gecommitteerd zijn tot de revisie in Zeeland hebben naar aanleiding van het op 7 okt. ontvangen schrijven van de Zeeuwse Admiraliteit verklaard niet voor 9 november beschikbaar te zijn.
Dit zal de Admiraliteit worden bericht.

2 Joos Heins en Jacques de Jonge, burgers uit Vlissingen, mogen op een binnenlands paspoort zeven merries naar Cadzand brengen.

3 Met de ter vergadering verschenen RvS wordt beraadslaagd over hetgeen door Beaumont vanuit het leger is meegedeeld.
Wat het geld voor het leger aangaat heeft de RvS de ontvanger-generaal naar Amsterdam gestuurd om het bedrag te lenen. Totdat hij is teruggekeerd laat men het erbij. Inzake de betaling van de Engelse officiers blijven HHM op advies van de RvS bij hun resolutie van 26 september. Slechts in geval van nood zal hun, luitenants en vaandragers inbegrepen, de helft van hun gage worden uitgekeerd. Ook in de kwestie betreffende markies van Thiaulx zal conform de eerdere resolutie worden geprocedeerd. Inzake Vernueil c.s. is besloten de Franse koning te tonen dat het de Republiek ernst is waar het de toepassing van recht en justitie betreft. De RvS is gemachtigd zich van de zaak op de hoogte te stellen en die naar behoren af te wikkelen. Z.Exc. zal worden verzocht Vernueil c.s. en ook de ingewonnen getuigenissen naar 's- Gravenhage te doen sturen en wel zo spoedig mogelijk opdat men een nieuwe sommatie van de koning voor is. Om de uitvoering van de besluiten te bevorderen zal een uittreksel van deze resolutie naar de gedeputeerden te velde gaan.

4 De Deense ambassadeur heeft, na audiëntie te hebben gevraagd en verkregen, namens zijn koning verzocht om ondersteuning met voetvolk voor het behoud van de Wezer voor de gemeenschappelijke zaak. Aangezien de soldaten van HHM nu terugkeren naar hun garnizoenen verwacht hij een positieve reactie op het verzoek.
De gedeputeerden in het leger zal worden geschreven deze zaak nog eens serieus met Z.Exc. en graaf Ernst in overweging te nemen.
De ambassadeur heeft uit de hem vandaag overhandigde uitspraak van HHM in de arbitragezaak opgemaakt dat zij zich de taxatie en schikking van de geleden schade en ook de rente voorbehouden. Hij verzoekt dit onderdeel nu aan te pakken.
HHM wachten nog met een beslissing.

5 De WIC ter Kamer Amsterdam schrijft d.d. 7 okt. dat zwaarwegende redenen betreffende het welvaren van de Compagnie hebben geleid tot het bijeenroepen van de Heren Negentien op 17 okt. teneinde op 19 okt. met het beraad te kunnen beginnen. HHM is verzocht afgevaardigden te sturen.
Hendrick van Eck en Schagen zullen de vergadering bijwonen.

6 De Rotterdamse Admiraliteit vraagt of zij de fregatten met vrijwilligers of bannelingen zal bemannen.
Als tijdelijke maatregel zal het College vrijwilligers gebruiken. Bij de eerstvolgende bijeenkomst van de afgevaardigden van alle Admiraliteiten zal een algemene maatregel worden getroffen.

7 In een schrijven d.d. 9 okt. vraagt het Rotterdamse Admiraliteitscollege of over paarden die via de Waal naar het Rijk van Nijmegen, het gebied tussen Maas en Waal of de Bommelerwaard worden gebracht geen licent zou moeten worden betaald en, zo ja, hoeveel dat dan zou moeten zijn. Ook vraagt het College of er niet eens een inspectie van de paarden zou moeten plaatsvinden.
HHM wilen het advies van de RvS vernemen.

8 Vanwege zijn afscheid zal de ambassadeur van Venetië worden vereerd met een gouden keten ter waarde van 2.000 gld. Zijn secretaris krijgt 200 gld.

9 De gedeputeerden te velde sturen d.d. 5 okt. een schrijven van het stadsbestuur van Wezel d.d. 3 okt. op waarin wordt verzocht een eind te maken aan het aanhouden, rantsoeneren en op vijandige wijze behandelen van zijn burgers onder voorwendsel van het plakkaat.
HHM beschikken nog niet.

10 Inzake het gisteren aangehouden punt van de door de gedelegeerde rechters gevelde vonnissen is besloten dat van alle vonnissen en akten kopie aan HHM zal worden overhandigd. Na lezing zal de griffier die achter slot en grendel bewaren. Uitsluitend na toestemming van HHM mag inzage of kopie worden verstrekt.
Fiscaal Berck zal te Loevestein en Van der Mast op het kasteel van Woerden worden opgesloten, elk conform zijn vonnis.

11 Michael van den Brouck heeft als fiscaal van de Admiraliteit te Rotterdam de eed afgelegd in handen van de president.

12 Naar aanleiding van het op 19 sept. ontvangen schrijven van de Zweedse koning is besloten Carl Carlssen van Cracou te committeren tot een reis naar Zweden om te bemiddelen tussen Z.M. en de stad Danzig [Gdansk]. De heren van Holland is verzocht de instructie op te stellen.

13 Die van Enkhuizen hebben de vraag voorgelegd wie het drietal ter vervanging van de in 1622 overleden Lucas Gerritsen en de afgelopen mei naar Oost-Indië gevaren Wibrant Schram moeten nomineren. Moeten dat de Bewindhebbers en de in januari nog niet afgetreden hoofdparticipanten van de VOC zijn of degenen die later hoofdparticipant zijn geworden?
Mede op verzoek van de Bewindhebbers ter Kamer Enkhuizen is Rantwyck en Antwerpen gevraagd deze kwestie te onderzoeken en HHM van advies te dienen.

14 Besloten is dat Jan Webster wat zijn termijn aangaat geen nadeel mag ondervinden zolang HHM nog in afwachting zijn van het advies van de Admiraliteit in Rotterdam op zijn verzoek om relief.

15 Op verzoek van de pachters van de konvooien en licenten is toegestemd in het herdrukken van de verordening op de stookkosten van schippers en matrozen van 26 juli 1597.