14/10/1626

14 - 10 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Van Z.Exc. is een brief d.d. 11 okt. ontvangen waarin hij mededeling doet van belangwekkende zaken. Spinola heeft 400.000 gld. naar Duinkerke gestuurd en Mansfeld trekt met alle schepen van het land ook die kant op. In Antwerpen zijn duizend matrozen gemonsterd met het doel een aanval te plegen op onder meer Walcheren en Cadzand. Beweerd wordt dat Mansfeld eerst met zijn schepen zeventig à tachtig kustschepen met drieduizend Spaanse rekruten aan boord tegemoet zal gaan om daarmee een aanval te doen op Engeland, Walcheren of Sluis. Mogelijk zullen ze ook nog de Elbe opvaren. [Bij de vijand] bestaat de vrees dat de schepen van HHM tezamen met die van de Engelsen dit jaar de zilvervloot zullen veroveren.
Teneinde de nodige maatregelen te kunnen treffen zal een afschrift van deze brief worden gezonden aan Joachimi, Lecq, de Gecommitteerde Raden van Zeeland en de gouverneur van Sluis. Tevens zullen enkele afgevaardigden van HHM naar de Admiraliteitscolleges in Holland gaan om te bewerken dat alle schepen van het land onmiddellijk naar de kust worden gezonden. Aan Beaumont, die nu in Zeeland is, zal hetzelfde worden gevraagd. Hendrick van Eck zal naar de Admiraliteit in Amsterdam gaan, Bleiswijck naar die in Rotterdam en Schagen naar de Admiraliteit in het Noorderkwartier . Bij deze Colleges zal ook worden aangedrongen op het onmiddellijk doen uitvaren van de voor de Engelse vloot bestemde schepen. Aan Lecq zal nog worden geschreven zorg te dragen voor een goede bezetting van de kust.
In het schrijven van Z.Exc. wordt ook nog melding gemaakt van de uitbreiding van de commissie van Pleuren. De bedoeling is nu al het vee dat onder sauvegarde weidt in het Land van Altena, Heusden, Werkendam en de Langstraat tot buit te maken, ook al het vee van de heemraden en ook de ossen die via Holland uit Denemarken zijn gekomen.
HHM willen op dit punt het advies van de RvS vernemen.

2 Afgevaardigden van de stad Wageningen verzoeken financiële steun voor de wederopbouw van hun verbrande huizen..
HHM laten apostilleren dat zij zich met hun verzoek tot de provincies mogen wenden.

3 De RvS dient te adviseren op het verzoek van Nicolaes Mollans schrijver en controleur van de pontgasten te mogen worden.

4 Naar aanleiding van diens memorie zal aan David Portius, de ingenieur van de administrator van Maagdenburg, 400 rijksdaalder worden uitbetaald door Doublet. Portius dient een ontvangstbewijs te verstrekken waarin is vermeld dat dit bedrag wordt afgetrokken van de 7.900 rijksdaalder die nog resteert van de assignatie van 11.000 rijksdaalder op het maandelijks subsidie van de Deense koning.

5 Op diens aanhoudend verzoek krijgt kapitein Van der Elst alias Blaubeen drie maanden verlenging van zijn traktement van 100 gld. per maand.

6 Van het stadsbestuur van Nijmegen is een brief d.d. 30 sept. ontvangen waarin wordt geklaagd over wandaden voor de stadspoorten van een onder het bevel van kapitein Besten optredend konvooi uit Gennep. De soldaten zouden van Moulert die van Nijmegen vrijelijk hebben mogen aanvallen.
Aan de gedeputeerden te velde zal worden geschreven hierover met Z.Exc. te spreken. Moulert en ook Besten dienen onmiddellijk naar 's- Gravenhage te worden gestuurd en het bevel over Gennep dient zo lang aan iemand anders te worden gegeven.

7 Namens Languerack is een memorie over door hem getrokken wissels ingeleverd.
De wissels die betrekking hebben op zijn ordinaris traktement zullen door de ontvanger-generaal worden geaccepteerd ten laste van de provincies waarop dat is gerepartieerd. De wissels die op extraordinaris uitgaven en reizen slaan komen ten laste van de Generaliteit en zullen worden gevorderd van de provincies naar gelang ieders quote.
De declaratie van de opgelden over de door Sommelsdyck getrokken wissels tijdens zijn extraordinaris gezantschap naar Frankrijk in 1625 en 1626 zal worden onderzocht door thesaurier-generaal De Bie. Het gaat om een bedrag van 1.150 gld. over zes wissels.

8 De RvS is ter vergadering ontboden om aanwezig te zijn bij het verslag over het beraad inzake de openstelling van de licenten. De voor- en tegenargumenten zijn ter sprake gebracht. De gedeputeerden van Holland delen mee door hun principalen te zijn gelast niet in te stemmen met een openstelling.
Besloten is nader advies aan de RvS te vragen.

9 De RvS zal tevens adviseren over de vraag of het nodig is een bezending te doen naar de nu bijeenzijnde Landdag in Friesland.

10 Aissema schrijft d.d. Lauenburg 23 sept. o.s. en stuurt een brief van de Deense koning d.d. 20 sept. mee. In die brief verzoekt de koning om met 50.000 gld. extra en ook nog troepen te worden geholpen.
Een besluit hierover is uitgesteld.