16/10/1626

16 - 10 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De RvS deelt ter vergadering mee wat inmiddels is gedaan aan de klachten over Moulert.
Besloten wordt te blijven bij de resolutie van 14 oktober. Zodra Moulert hier is aangekomen zal de RvS de zaak ter hand nemen en recht doen.
De raden rapporteren dat zij Veltriel hebben verzocht zijn indruk van de toestand in Friesland te berichten en in zijn schrijven aan te geven of een bezending vruchtbaar zou kunnen zijn. In afwachting van zijn brief zou de besluitvorming over de bezending kunnen worden opgeschort. De RvS heeft de provincie inmiddels wel per brief aangespoord de consenten op te brengen en vraagt HHM ook te schrijven. Ook zouden HHM Z.Exc. en graaf Ernst schriftelijk om advies in deze kwestie kunnen verzoeken.
Vooreerst wordt de reactie van Veltriel afgewacht.
Onder verwijzing naar zijn op 3 okt. door HHM besproken advies beveelt de RvS opening van de licenten aan.
De gedeputeerden van Holland brengen naar voren door hun principalen gelast te zijn vast te houden aan een strikte toepassing van het plakkaat van retorsie. Er moeten geen concessies worden gedaan en tegen de overtredingen dient streng te worden opgetreden. Het krijgsvolk te land en de kapiteins te water, de RvS en de Admiraliteiten moet deze aanpak schriftelijk worden meegedeeld. Zowel de patrouilleschepen als de ambtenaren van de Admiraliteiten zouden vaak van plaats dienen te wisselen. Op deze manier zou de regering van het plakkaat kunnen profiteren. Z.Exc. zou geschreven kunnen worden deze wijze van toepassing te bevestigen.
De overige provincies hebben uit het advies van de RvS afgeleid dat alleen de vijand van de voortzetting van het plakkaat profiteert, vooral zolang het licent op Calais nog niet is verhoogd. Zij hebben dit advies dan ook overgenomen en vragen Holland de daarin aangevoerde argumenten bij hun principalen onder de aandacht te brengen. Totdat dit gewest deze kwestie op zijn agenda heeft gezet - en in de hoop dat vervolgens eenparig een definitief besluit kan worden genomen - gaan de overige provincies akkoord met een strikte toepassing van het plakkaat. Zoals eerder door de heren van Holland is voorgesteld, zullen HHM op verzoeken van neutralen laten apostilleren dat door- en uitvoer zal worden toegestaan zodra de Infanta de handel van de neutralen met deze landen algeheel heeft opengesteld.
Unaniem is besloten, gelijk voorheen, de dorpen die onder HHM ressorteren uitsluitend op lijsten de toevoer van levensmiddelen en overige benodigdheden toe te staan.

2 Barbara Botlers, dochter van wijlen luitenant-kolonel Thomas Botler, vraagt financiële steun nu haar moeder is overleden en zij met haar schulden is blijven zitten.
Aangezien de moeder in de afgelopen jaren in totaal 400 gld. is toegekend, zal de dochter nog voor een laatste maal 100 gld. uitgekeerd worden.

3 De deurwaarder zal twee moren 12 gld. uitbetalen.

4 De RvS dient advies uit te brengen over het verzoek van de bestuurders van Steenbergen een akte te mogen ontvangen die gelijk is aan de op 2 sept. aan de dorpen van Brabant vergunde akte.

5 Voor Silvius zal van de op 7 okt. verschenen drie maanden traktement ordonnantie worden gepasseerd.

6 Het verzoek van Elisabet van der Maden om surseance van executie voor een periode van negen jaar is afgewezen.

7 Aan de Zeeuwse Admiraliteit zal worden geschreven kapitein La Rocque met het eerstvolgende schip dat op Calais vaart over te brengen.

8 Na de gisteren ontvangen brief van de koning van Frankrijk en [die van] Z.Exc. over markies D'Estiaux nader te hebben besproken, is besloten het advies van de RvS te vernemen.

9 Naar aanleiding van een verzoek om octrooi op het drukken van het boek Tyt Tresour van Merula is besloten dat de aanvragers eerst het werk moeten laten visiteren door de Theologische Faculteit te Leiden, op hun kosten.

10 In een anoniem schrijven wordt meegedeeld dat Raymont Muijs, chercher te Harderwijk, melding maakt van grote fraude bij het aangeven van konvooien en licenten.
Muijs zal worden gehoord.

11 Voor de pachters van de konvooien en licenten zal aan Mibassen worden geschreven Cornelis Gijsbertsen van Roijen te helpen voor zover 's lands dienst dat toelaat. De pachters sturen hem naar Calais om toe te zien op de inning van de pacht.

12 In een aan de Bewindhebbers van de VOC overhandigde memorie1 beklaagt Moussa Beeck zich over het vertrek van de schepen naar Oost-Indië. De Perzische ambassadeur verzoekt de Compagnie bij HHM te bevorderen dat zij hem naast aanbevelingsbrieven ook, op zijn kosten, een van hun dienaars meegeven op de reis naar Moskovië.
HHM staan dit toe en zullen aan de grootvorst gerichte brieven meegeven waarin wordt verzocht hem te laten passeren.

13 In een van het stadsbestuur van Heusden ontvangen brief wordt gevraagd die van de Meierij van 's-Hertogenbosch niet toe te staan hop naar de Republiek te brengen. Ook zouden de dorpen van Heusden bier naar behoefte moeten kunnen halen en daartoe zou hun akte moeten worden verlengd, zonder begrenzing in de tijd. Ook verzoekt het stadsbestuur de boeren in de slachttijd meer dan de op de lijst aangegeven hoeveelheid zout toe te staan.
Op het punt van de hop zal worden gelet als vanwege de Meierij een rekest wordt ingediend en inzake het bier en het zout zal de RvS eerst adviseren.

14 Melchior van Culenborch, in dienst van het land verminkt geraakt, wil geappointeerd worden.
De RvS zal gunstig op dit verzoek beschikken.

15 Du Quesne verzoekt zijn zaak nader te onderzoeken, niettegenstaande de uitspraak die HHM 9 okt. hebben gedaan.
De heren die de arbitragezaak onder zich hadden, is verzocht het rekest te bestuderen.

16 De RvS is advies gevraagd over het verzoek van de stad Xanten d.d. 8 okt. haar burgers toe te staan hun te Haffen, Mehr en Bislich gevetweide vee terug te mogen brengen voor verkoop aan de stadsbevolking.

17 In overeenstemming met de resolutie van 23 sept. heeft Nispen een conceptinstructie ten behoeve van de juridische actie tegen Claes Meinerts voor fiscaal Brienen opgesteld en ingeleverd.
Rantwyck, Antwerpen en Alberts zullen het ontwerp bestuderen en rapport uitbrengen.
Dezelfden zullen ook een nadere regeling bedenken voor de reizen, traktementen en in te leveren declaraties van de Generaliteitsmuntkamer .

18 Een namens Joost Brasser ingediende memorie meldt dat de tweede termijn van de voor de prins van Transsylvanië overgemaakte 30.000 rijksdaalder op verschijnen staat.
Doublet zal de termijn conform het op 8 aug. met Brasser gesloten contract overmaken.
Brasser heeft ook laten weten dat hij in overeenstemming met het op 15 januari met hem gesloten akkoord op 5 feb. te Hamburg aan Aissema 16.000 rijksdaalder beschikbaar heeft gesteld, maar dat de resident niet meer dan ongeveer 9.000 rijksdaalder nodig had. Een deel van zijn geld heeft daar dus ongebruikt gelegen. Hij vraagt de van Aissema ontvangen kwitantie voor 16.000 rijksdaalder door ontvanger Reael in het berekenen van de rente te laten beschouwen als op 22 feb. aan hem getoond.
HHM geven hiervoor toestemming en staan toe dat op de declaratie ordonnantie zal worden verleend.

19 Aan Languerack en Joachimi zal worden geschreven te bevorderen dat geld wordt overgemaakt voor Mansfeld teneinde te voorkomen dat zijn volk aan het muiten slaat of verloopt.

20 Bleiswyck heeft gemeld dat de Rotterdamse Admiraliteit heeft verklaard al haar schepen in zee te hebben, op een na. Dit schip is binnengevaren en zal men weer doen uitlopen.

21 Het Hof van Holland heeft HHM laten weten bevreesd te zijn voor ontsnapping van de gevangengenomen functionarissen van de [Rotterdamse] Admiraliteit .
De geweldige moet bezien of er een reëel gevaar van ontsnapping bestaat. Morgen zal over deze kwestie nader worden beslist.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perzië I, 714-716.