19/10/1626

19 - 10 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM hebben kennisgenomen van een brief van [Hendrick van] Eck en ook van het besluit dat de Admiraliteit te Enkhuizen heeft genomen over de propositie van Schagen. Zowel laatstgenoemde Admiraliteit als die te Amsterdam hebben hun schepen nu in zee.
Er valt geen nader besluit.

2 In een brief van de Zeeuwse Admiraliteit d.d. 14 okt. wordt ter voorkoming van bedrog in de uitvoer van levensmiddelen voorgesteld de dorpen te verplichten hun waren naar Geertruidenberg, Steenbergen of Bergen op Zoom te brengen en daarvandaan te laten halen per wagen of kar.
HHM willen het advies van de RvS vernemen. De heren van Holland hebben kopie van het schrijven gevraagd.

3 De RvS dient eveneens te adviseren over het voorstel van commies-generaal Eck d.d. 16 okt. de edellieden en anderen in het Rijk van Nijmegen in de slachttijd meer zout toe te kennen dan bij lijst is toegestaan.

4 In een schrijven d.d. Middelburg 14 okt. vraagt de Zeeuwse Admiraliteit of de partij die revisie eist naast de vacaties en scheepsvrachten ook de verteringen van de revisoren dient te betalen.
Men dient de instructie te volgen en die spreekt uitsluitend over de vergoeding van vacaties en scheepsvrachten.
Met een tweede brief van dezelfde datum stuurt het College een rekest mee van de reders van het schip De Hoope. Zij verzoeken restitutie van deze fluit die door Duinkerkers was genomen en verkocht, maar door staatse schepen is heroverd. De Zeeuwse Admiraliteit vraagt zich af of het schip aan de eerste eigenaar teruggegeven dient te worden. In een brief d.d. 7 okt. stelt de Admiraliteit in Noord-Holland hetzelfde probleem aan de orde naar aanleiding van de haar toegestuurde zaak van Cocheteur.
De bestaande plakkaten zullen worden nagezien.

5 Zodra Bartholomeus Segwaert afdoende borg heeft gesteld mag hij zijn vrouw en verwanten ontvangen zonder dat fiscaal Kinschot of griffier Rosa tegenwoordig zijn.

6 In een brief d.d. 16 okt. verzoekt de Admiraliteit in het Noorderkwartier te beslissen wie generaal van de konvooien en licenten moet worden. Het College beveelt Jacob Aelbertsen Cooman aan.
Met een beslissing wordt nog gewacht.

7 Conform het advies d.d. 23 sept. van de RvS over het op 1 sept. binnengekomen rekest van Joseph Hermanssen uit Woensel laten HHM apostilleren dat hij en de overige ingezetenen van Woensel zich dienen te houden aan het plakkaat van retorsie.

8 In een brief d.d. 16 okt. schrijven de gedeputeerden te velde over de ondersteuning van Denemarken met voetvolk, de zaak van kapitein Vernueil c.s., de betaling van de vier Engelse regimenten, geld voor het leger en de twee Franse kapiteins die op Zeeland zijn gerepartieerd. Ook melden zij aanstaande donderdag een monstering te doen plaatsvinden.
Na de RvS te hebben geraadpleegd besluiten HHM te antwoorden dat een definitief besluit over de steun aan Denemarken wordt uitgesteld totdat van Engeland is vernomen of het de vier regimenten naar dat land wil zenden. Inzake Vernueil c.s. gaan HHM akkoord met onmiddellijke schorsing, maar conform de eerdere resolutie moet de heren wel worden opgedragen te verschijnen voor de RvS alhier. Ook zal worden teruggeschreven dat men blijft bij het eerdere besluit over de betaling van de Engelse officiers en de uitkering van het weekgeld per soldaat. De door te voeren kortingen dienen uitsluitend het land ten goede te komen en staan los van de reeds door Calandrini verstrekte voorschotten. De RvS heeft inmiddels op zich genomen geld bij het leger te doen bezorgen. Ook in nabijgelegen plaatsen zal gemonsterd moeten worden.

9 In een schrijven van de Gedeputeerde Staten van Friesland wordt geklaagd over een tekort aan soldaten, zo laat de RvS weten.
Een afschrift van deze brief gaat naar de gedeputeerden te velde. Die dienen met Z.Exc. en graaf Ernst Casimir te bespreken of de provincie niet geholpen zou zijn met een verplaatsing van kapitein Slijp van Coevorden naar Weststellingwerf en met de legering van de gehele compagnie van Jan Franssen Adama in Ooststellingwerf.