20/10/1626

20 - 10 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Mr. Coenraedt Ruisch, oud-raad van Dordrecht, die op nominatie van Holland commissie ontvangt als raad ter Admiraliteit te Rotterdam , heeft de eed afgelegd.

2 Van de Gedeputeerde Staten van Friesland is een brief d.d. 6 okt. ontvangen waarin wordt ingegaan op de vertraagde inbreng van hun consenten. Zij hebben de gezamenlijke volmachten opgeroepen op 2 okt. in Leeuwarden te zijn en zullen hun op de eerste vergadering de brieven van HHM ter hand stellen in de hoop op een vruchtbaar besluit.
De Staten van Friesland zal gewezen worden op de consenten en in het bijzonder op de financiële steun voor de Admiraliteitscolleges. Daartoe zal ook de door Manmaecker overreikte laatste brief van de Zeeuwse Admiraliteit met het overzicht van de tekorten worden opgestuurd.

3 De RvS dient te adviseren over het verzoek van Cornelis Huibrechtsen Wassenaer, koopman te Rotterdam. Hij wil een paspoort voor zichzelf en zijn dienaar om in Brabant en Vlaanderen schulden in te vorderen.

4 Van Haga is een brief d.d. 22 aug. ontvangen die geen resolutie vereist.

5 De vrouwe van Gyssenborch verzoekt uit haar woonplaats Doel te mogen vertrekken met haar eigen vaartuig of wagen teneinde elders noodzakelijke handelingen te verrichten. Ook vraagt zij voor de bouw van haar huis en schuur stenen, kalk, pannen, hout en dergelijke materialen naar Princenhage te mogen brengen.
Adriaen van Malssum, heer van Onsenoort, verzoekt levensbehoeften uit Heusden te mogen halen.
Pieter Claessen, herbergier te Onsenoort, verzoekt wijn uit Heusden te mogen halen.
Op al deze verzoeken willen HHM eerst het advies van de RvS vernemen.

6 Van de door Jason Bilant ingediende declaratie over zijn in opdracht van HHM gemaakte reis naar Frankrijk op 12 dec. 1625 wordt ordonnantie gedepêcheerd. Het bedrag wordt verhoogd met 100 gld. die hij ontvangt vanwege zijn inspanningen gedurende deze reis. Wel dient hij op de declaratie te tekenen dat het geld te goeder trouw conform de opgave in de declaratie is voorgeschoten.
HHM besluiten in algemene zin de regel te stellen dat de indieners op hun aan HHM of de RvS overhandigde declaraties moeten ondertekenen dat zij te goeder trouw de daarin vermelde bedragen hebben besteed aan de in de declaratie opgenomen posten. De RvS zal worden aangezegd dit in het vervolg van de declaranten te verlangen.

7 Afgevaardigden van de stad Dordrecht komen de vergadering binnen met het bericht dat kapitein Pleuren van plan is de binnenwateren onveilig te maken en de aangrenzende gebieden met invallen wil bestoken.
De Admiraliteiten in Rotterdam , Amsterdam en het Noorderkwartier zal worden geschreven de conform de opdracht van 10 juni te bouwen fregatten geëquipeerd en bemand in zee te brengen. De Rotterdamse Admiraliteit zal in het bijzonder worden gevraagd tekorten in de bemanning van schepen en sloepen te verhelpen. Tevens dient zij degenen die met het oppertoezicht van de wacht op het platteland zijn belast, te machtigen de schepen weldra te monsteren. Als daar bezwaren tegen zijn dient het College die schriftelijk te melden.

8 Kapitein Isenach laat per rekest weten dat de Bewindhebbers van de WIC weigeren hem de 500 gld. te betalen die de Compagnie op grond van de brief van HHM van afgelopen september zou moeten uitkeren.
Van dit bedrag wordt ordonnantie gedepêcheerd op commies Van der Haer. Het bedrag wordt afgetrokken van het aan de Compagnie beloofde subsidie voor het onderhouden van zestienhonderd soldaten.

9 Raden van State Huigens en Stavenisse brengen ter vergadering naar voren dat Nijmegen verzoekt aan Oosterweel de sauvegarde op te zeggen nu de vijand dat aan Ooij heeft gedaan. De RvS acht dit bedenkelijk omdat Altena en Woudrichem aan Oosterweel zijn gekoppeld en stelt voor de sauvegarde op te zeggen aan de burgers van Antwerpen indien geen verlenging voor Ooij wordt gerealiseerd.
HHM sluiten zich bij het standpunt van de RvS aan.

10 Huigens en Stavenisse melden ook dat de declaratie van Blaubeen van dien aard is dat de RvS er geen beslissing over kan nemen.
De RvS moet proberen hem met 1.000 gld. tevreden te stellen.

11 Ernst Casimir heeft een brief van Philippus Ludovicus Piscator doorgestuurd waarin hij meldt de annotaties op de bijbelvertaling van wijlen zijn vader naar Hamburg te hebben gestuurd.
Aissema dient de annotaties te bemachtigen en met het eerste het beste oorlogsschip hiernaartoe sturen. De beloning van Piscator zal worden geregeld zodra de boeken hier zijn aangekomen.

12 Aangezien de betalingstermijn van de aan de Deense koning beloofde maandelijkse 50.000 gld. met meer dan een maand is vervallen, zal de ontvanger-generaal proberen het restant van augustus en de maand september op de subsidies van Frankrijk en Venetië te lenen en over te maken.