26/10/1626

26 - 10 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De Zeeuwse Admiraliteit schrijft d.d. 21 okt. dat de vijand op zee zeer rigoureus te werk gaat door scheepsvolk, passagiers en vissers overboord te zetten. Het College geeft in overweging admiraal Reael op te dragen retorsie toe te passen.
De gedeputeerden van Holland willen op dit punt pas morgen besluiten.

2 Voor de ambassadeur van Venetië zal aan de Rotterdamse Admiraliteit worden geschreven hem behulpzaam te zijn met een jacht op Lillo en zijn paspoort uit te breiden met de mogelijkheid voor verder transport te Lillo een schip uit Antwerpen te ontbieden.

3 Met brieven van de magistraat van Dordrecht verzoekt Margareta Gotschalx, dochter van wijlen kapitein Wor, een traktement voor haar zoontje.
HHM willen het advies van de RvS vernemen.

4 De extraordinaris afgevaardigden van het Kwartier van Nijmegen dringen erop aan de plattelandsbewoners zoveel zout toe te staan als zij door een verklaring van de officier aantonen nodig te hebben.
HHM vragen nader advies aan de RvS.

5 Thomas Scharper, schipper van de Robert uit Newcastle, verzoekt restitutie van schip en goed. Het vaartuig was door Duinkerkers genomen en op een rantsoen van 300 pond sterling gesteld, maar na drie uur door staatse oorlogsschepen veroverd en naar Enkhuizen gebracht. Daar wil men Scharper het schip slechts teruggeven tegen een derde deel van schip en goed.
HHM vragen het advies van het Admiraliteitscollege in het Noorderkwartier .

6 De [gevangenzittende] jezuïeten en hun provinciaal verzoeken elk een paspoort om vrij naar Brazilië te mogen reizen.
HHM laten op het rekest apostilleren dat zij zullen worden behandeld in overeenstemming met het uitwisselingsakkoord.

7 Languerack schrijft d.d. Poisy 11 oktober.
Behoeft geen resolutie.

8 Raden van State Huigens en Gruis compareren en brengen naar voren dat de RvS bezig is met het opstellen van de propositie aangaande de consenten voor 1627. De Raad zou graag beschikken over de financiële gegevens van de Admiraliteiten teneinde de petitie voor subsidiëring van de Colleges te kunnen formuleren.
De RvS krijgt alles wat op de griffie voorhanden is. Omdat het onttrekken van specifiekere gegevens aan de Admiraliteiten een tijdrovende zaak is, zal nu al een petitie van 1 miljoen gld. worden uitgeschreven. Van deze som is 600.000 gld. bestemd voor de equipage zoals die tot nu toe plaatsvindt en 400.000 gld. zal worden uitgekeerd in overeenstemming met de financiële nood van elk College.

9 Huigens en Gruis laten mede weten dat de RvS verzoekt de impost van 14 gld. op het zout ten laste van de panneman bij de Generaliteit te handhaven en Holland en Zeeland op dit punt te manen.
Aangezien Holland in deze kwestie het voorbeeld van Zeeland volgt, zal laatstgenoemde provincie worden aangespoord de zoutimpost aan de ontvanger-generaal te doen toekomen zoals Holland, Friesland en Groningen dat tot nu toe hebben gedaan. Holland zal worden verzocht dat te blijven doen en moet geen slechte voorbeelden volgen, maar die juist tegengaan.

10 Walta en Lyclama delen mee dat zij een brief hebben ontvangen waarin wordt gesteld dat de Landdag van Friesland de zaken zo heeft geregeld dat een bezending niet meer nodig is en juist meer kwaad dan goed zou veroorzaken.
Hierop valt geen nader besluit.

11 Duick brengt naar voren dat Z.Exc. hem heeft geschreven de kolonels Disdorp en Rugemont nu niet naar de Voorpoort te kunnen zenden aangezien zij nooit gevangen hebben gezeten, maar tegen cautie altijd in een herberg hebben verbleven.
Duick zal terugschrijven dat zij zijn ontboden om zo het rantsoen met de soldaten beter te kunnen vaststellen, niet om hen te bezwaren.

12 Van Joachimi is een brief d.d. Londen 26 sept. ontvangen.
Vereist geen besluit.

13 Tryntge Philips is voor de laatste keer 3 gld. reisgeld toegekend.

14 Ambassadeur Christiaen Thomassen is opnieuw gearriveerd en heeft, na audiëntie te hebben verzocht en verkregen, ter vergadering aangevoerd dat hij van de Deense koning nadrukkelijk opdracht heeft nogmaals aan te dringen op ondersteuning met enig voetvolk. De koning verzoekt het gewicht van de aangelegenheid in acht nemen. Hij hoopt niet bekend te hoeven maken dat hij zich van de gemeenschappelijk zaak moet losmaken omdat hij door iedereen in de steek gelaten wordt.
HHM stellen de besluitvorming uit. Aangezien Thomassen hier nu is ter behartiging van de publieke zaak zal hij gelijk andere ambassadeurs gedurende ongeveer drie dagen worden onderhouden.

15 Ter vergadering brengen gedeputeerden van het College van de Grote Visserij hun advies in over het rekest van de gevangenen te Duinkerke. De magistraten zouden onder de vrienden van de gevangenen bekend moeten maken dat zij de kosten van hun proviand dienen te betalen. Voor de onbemiddelde personen zouden de magistraten moeten betalen en die kosten korten op hun consenten. Eventueel zouden HHM voor de armen een inzameling in alle provincies kunnen toestaan.
HHM antwoorden dat het land deze kosten niet voor zijn rekening kan nemen, maar dat zij die kapitaalkrachtig zijn en hun schepen nog hebben deze kosten naar verhouding dienen te dragen. De gedeputeerden zullen dit met hun principalen bespreken.
De vertegenwoordigers van de Grote Visserij overhandigen ook een staat van de onkosten die afgelopen winter in opdracht van HHM zijn gemaakt voor het uitrusten van drie schepen ter bescherming van de doggers. Zij verzoeken betaling van het nog openstaande bedrag.
Met een beslissing wordt nog gewacht.