04/11/1626

04 - 11 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De Rotterdamse Admiraliteit verzoekt de boeken en rekeningen van de pas binnengelopen en op haar gerepartieerde Mauritius, Hollandia en een jacht te mogen ontvangen.
De Heren Zeventien zal worden geschreven de inmiddels verkregen boeken en rekeningen van deze schepen uit de vloot van L'Eremite op te sturen.

2 De Rotterdamse Admiraliteit stuurt een rekest door van Jacob Coppier van Calslagen die het bevel voert over Woudrichem. Hij heeft een schikking getroffen met Adriaen Govertsen uit Almkerk over via Capelle naar 's- Hertogenbosch vervoerd zout en verzoekt hem 150 gld. kwijt te schelden aangezien het geld al onder de soldaten is verdeeld.
De Admiraliteit dient de door haar tegen Govertsen aangespannen procedure voort te zetten. Haar zal een kopie worden toegestuurd van het schrijven van HHM aan de diverse commandanten geen schikkingen te treffen met overtreders van het plakkaat, maar die bij HHM of de RvS aan te klagen.

3 De Rotterdamse Admiraliteit schrijft d.d. 2 nov. in antwoord op het schrijven van HHM d.d. 8 okt. dat zij de vonnissen van de gedelegeerde rechters om verschillende redenen niet kan uitvoeren. Daarom stuurt zij, met uitzondering van de vier obligaties op Nicolai, de inventarissen en borgtochten weer terug.
De fiscaal en de ontvanger van de Admiraliteit is bij deze gelast het geld dat uit kracht van de vonnissen betaald moet worden, te innen. Zij moeten HHM bericht doen in het geval zij daarbij enige tegenstand ondervinden. De fiscaal moet tevens toezien op de toepassing van de overige bij vonnis voorgeschreven punten. Degenen die uit hun functie zijn ontheven dienen dat ook te blijven.

4 Thomas Thomassen mag geen potaarde uit Heel naar 's- Hertogenbosch brengen. Wel is hem toegestaan zijn knollen in te voeren.

5 Goossen van Thoren, waard van De Swaen in Nijmegen, laat weten dat kolonel Dirstort weigert de kosten te betalen van de zes ruiters die hem hebben bewaakt.
HHM laten apostilleren dat de kolonel niet bij de geweldige ondergebracht wilde worden en dus verplicht is de kosten van zijn bewaking op te brengen.

6 Aelbert Dirxen van Nieuborch, voormalig soldaat in Bahia de Todos os Santos, verzoekt de WIC op te dragen hem te betalen.
Is afgewezen.

7 Ondanks het negatieve advies van de RvS staan HHM Jan Willemsen van Sterbergen toe achtduizend pond lonten naar Hamburg uit te voeren, tegen cautie dat zij niet elders terechtkomen en tegen betaling van 's lands rechten.

8 HHM schikken zich naar het afwijzend advies van de RvS d.d. 27 okt. op het op 22 okt. ingediende verzoek van Elisabet de Hase.

9 De Kleefse raden sturen de akte van neutraliteit op die de keurvorst heeft toegekend aan de steden Kleef, Goch, Kranenburg etc.
De akte gaat naar Z.Exc. ter verzending aan de vijand. Een authentieke kopie blijft hier.

10 Namens de keurvorst van Brandenburg verzoekt Rumen een paspoort voor Jan van Marken, raad en secretaris van de Neuburgse rekenkamer, om gedurende zes maanden te mogen reizen in verband met ambtshalve af te handelen zaken.
HHM staan dit toe.

11 Omdat Hendrick de Vos blijft aanhouden, zal de superintendenten en ontvanger van de beden van Brabant nader advies worden verzocht.

12 Van Schagen is een brief d.d. Amsterdam 2 nov. ontvangen waarin hij zijn schoonzoon Willem Schagen aanbeveelt voor het vacerende ambt van commies-generaal van de konvooien en licenten. President Rode herhaalt dat de benoeming niet langer uitgesteld kan worden.
De kwestie zal morgen worden afgehandeld.

13 Slachmulder en Van Berckel rapporteren ter vergadering dat zij die van het Noorderkwartier hebben overgehaald morgen het geld voor de proviandkosten van de gevangenen uit hun ressort op te sturen. Zij vragen ook over een ruim bedrag te mogen beschikken voor de onvoorziene gevallen. Tevens willen zij een nadere instructie inzake de uitwisseling.
De heren krijgen 4.000 gld. Als zij behoefte hebben aan nadere instructies moeten zij daartoe iets op schrift stellen.

14 Aert Hendrixen krijgt een voorschot van 200 gld. op zijn traktement.

15 Bode Pieter Nicolai wordt beloond met 6 gld. omdat hij de mislukte aanval van de vijand op het fort bij Sluis heeft gemeld.

16 Carleton en Calandrini compareren en verzoeken de vier Engelse regimenten in de Maassteden onder te brengen tegen betaling van hun onderhoud en servitiën gedurende een herenmaand.
Na beraad met de RvS is besloten het aanbod te aanvaarden op voorwaarde dat bij uitblijven van een nader besluit van de Engelse koning de tweede helft van die maand zal worden gebruikt voor de afdanking van de troepen. De gedeputeerden te velde zullen Z.Exc. inlichten opdat de legering in de Maassteden kan plaatsvinden.

17 Rantwyck, Duick en Vosbergen doen verslag van hun bespreking met de predikanten die het oude testament vertalen. Zij hebben verteld wat inmiddels door elk afzonderlijk is gedaan en zij willen nu graag de nadere bedoelingen van HHM vernemen. Bovendien verzoeken zij HHM een besluit te nemen over de extra kosten die zij in Leiden moeten maken vanwege de plaatselijke duurte, huishuur, amanuensis, huisbrand, verlichting en boeken.
De predikanten dienen het oude testament vanaf het begin in vier stukken te verdelen en na afronding van elk stuk dit aan de revisoren voor te leggen. Binnen een af te spreken termijn dienen zij de revisie te verwerken en het afgeronde en ondertekende stuk naar HHM op te sturen. Dat zal dan daar worden bewaard totdat, na voltooiing van het gehele werk, de vertaling gedrukt kan worden. De predikanten mogen van de erfgenamen van de eerdere vertalers het tegen een jaarlijks traktement verrichte werk opeisen. Zij zullen naast hun gewestelijke traktement nog 600 gld. per jaar krijgen en daarnaast 300 gld. voor de huishuur en 200 gld. voor de amanuensis. De kosten die zij in hun bijeenkomsten moeten maken voor huisbrand, verlichting en boeken kunnen zij declareren. Voor Bogerman, die al een jaar in Leiden verblijft, zal van 1.100 gld. ordonnantie worden gedepêcheerd vanwege de hogere verblijfskosten en van 57 gld. 9 st. vanwege boeken en dergelijke. Voor Baudartius, die vanaf 14 april in Leiden verblijft, zal van respectievelijk 575 gld. en 62 gld. 19 st. ordonnantie worden gedepêcheerd.