06/11/1626

06 - 11 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De weduwe van ingenieur Geraert van Wennen verzoekt een traktement te mogen hebben. Haar man is gestorven tijdens de slag om Oldenzaal.
Over dit rekest wordt de RvS advies gevraagd.

2 Sommelsdyck compareert en brengt naar voren dat de RvS de brieven van de gedeputeerden te Emden en het schrijven van de graaf van Oost-Friesland heeft bestudeerd. De RvS acht de zaak van groot belang en wil iemand naar Z.Exc. sturen. Aangezien de RvS zwak is, zou iemand uit de vergadering van HHM moeten gaan.
Nadat is besloten eerst de mening van de RvS te horen, verschijnt die ter vergadering en adviseert twee afgevaardigden met Z.Exc. te laten overleggen hoe Emden voor de Republiek behouden kan blijven. Ook zou besproken moeten worden hoe te voorkomen dat de Veertigraad meer gezag aan zich trekt dan hem toekomt. In de tussentijd zou de graaf geschreven kunnen worden dat weer gedeputeerden naar Emden zijn gezonden omdat men vanaf mei tevergeefs op zijn komst heeft gewacht. In het schrijven zou hem verder verzocht kunnen worden met deze afgevaardigden in conferentie te treden onder de verzekering dat HHM niet uit zijn op het ondermijnen van zijn eer en hoogheid, maar juist rust en eenheid in het graafschap willen bevorderen en de goede betrekkingen met de graaf en zijn stenden in stand willen houden.
Walta en Sloot zullen het overleg met Z.Exc., Ernst Casimir en de gedeputeerden te velde voeren. Nadat zij verslag hebben uitgebracht zal over de brief aan de graaf worden beslist.

3 Op nominatie van de Staten van Holland d.d. 9 okt. zal voor Simon Reynssen, raad en vroedschap van Monnickendam, commissie worden gedepêcheerd als raad ter Admiraliteit in het Noorderkwartier . Hij heeft de eed afgelegd.

4 De Hamburgse gezanten Hendrick Luntzman en Johan Gant krijgen paspoort om met bagage en gevolg uit Brussel hiernaartoe te reizen.

5 Op verzoek van de Franse ambassadeur krijgen de markies van Bevron en de baron van Montoisier paspoort om met hun drie respectievelijk twee dienaren via vijandelijk gebied naar Frankrijk te reizen.

6 Beniamin ben Remio verzoekt een kist met een klavecimbel en wat andere goederen ter waarde van circa 400 gld. vrij van konvooi naar de koning van Marokko te mogen zenden.
De uitvoer mag voor driekwart vrij plaatsvinden nadat de kist door het Admiraliteitscollege is geïnspecteerd.

7 HHM willen het advies van de RvS vernemen over het verzoek van Anna Jacobs, weduwe van van Paul Leenderts. Zij wil de 870 gld. die nog resteert van de zoutpacht van 1612 jaarlijks op meidag met 100 gld. aflossen.

8 Conform het advies van de RvS laten HHM op het verzoek van de ingezetenen van het ambt Gennep apostilleren dat zij hun levensbehoeften mogen halen zodra de Infanta de handel van de neutralen met deze landen algeheel heeft opengesteld.

9 Op verzoek van D'Espaisses zal de Rotterdamse Admiraliteit een jacht naar Bergen op Zoom sturen om daar diens uit Frankrijk teruggekeerde echtgenote af te halen.

10 Varick wordt toegestaan mevrouw de prinses de hand te gaan kussen. Hij moet wel goed worden bewaakt teneinde bij de uitwisseling naar Sluis te worden gebracht.

11 Sommelsdyck voert aan dat de RvS voortdurend wordt lastiggevallen door het volk van de vloot van L'Eremite, maar geen middelen heeft om deze mensen tevreden te stellen.
Enkele voorstellen, waaronder het verlenen van decharges op de provincies, passeren de revue. Uiteindelijk is besloten conform de resolutie van 3 okt. nog eens aan het Amsterdamse Admiraliteitscollege te schrijven een staat op te sturen van hetgeen het door L'Eremite buitgemaakte suikerschip heeft opgebracht. De Admiraliteit moet eveneens van de VOC een overzicht opeisen van de in de Zuidzee buitgemaakte schepen.

12 Juffrouw Van Hoffdyck en anderen zal de kamerhuur worden betaald die nog uitstaat van de logies voor enkele leden van het gevolg van de buitengewone ambassadeurs van Venetië.

13 Eck en Rode rapporteren dat Chevais eerst 900 gld. eiste voor herstelwerkzaamheden en verponding, maar vervolgens bereid was dit te verwerken in de nieuwe huishuur van 1.600 gld. per jaar. Zij hebben 1.500 gld. geboden.
Beide heren zijn gemachtigd met hem tot een akkoord te komen.

14 Berckel voert ter vergadering aan van de Gecommitteerde Raden in het Noorderkwartier de schriftelijke mededeling te hebben ontvangen dat het geld voor de proviandkosten van de gevangenen uit de steden zal moeten komen. Ook suggereren zij Kesseler per expresse te laten weten dat zij van plan zijn op de afgesproken dag met hun gevangenen te verschijnen en de proviandkosten, ook van de minvermogenden, te zullen betalen. Daarbij moet hem verzocht worden hetzelfde te doen.
HHM laten deze brief richten aan de commandant van Geertruidenberg die hem door een trommelslager zal doen bezorgen. Slachmulder en Berckel zal akte van commissie worden gegeven teneinde het uitwisselingsakkoord te voltrekken en, conform de resolutie van 30 okt., een lijst van vrijgelaten gevangenen op te stellen of te doen opstellen.
Doublet is ter vergadering gelast conform de resolutie van 4 nov. het bedrag van 4.000 gld. voor Slachmulder en Berckel in orde te maken.

15 David Pallache mag de vergadering binnenkomen en brengt daar naar voren dat hij met Slachmulder en Berckel weer naar Vlaanderen zal vertrekken. Hij is van plan door te reizen naar Brussel om daar de belangen van de Republiek te behartigen inzake de openstelling van de licenten.
Hij mag de naam van HHM niet gebruiken of suggereren dat hij in hun opdracht handelt en hij mag geen kosten declareren. Pallache heeft dit toegezegd en stelt uitsluitend informatief te willen optreden.