13/11/1626

13 - 11 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM hebben de [gisteren ingediende] deductie [over de heerlijkheden in Vlaanderen] gelezen en vragen advies aan de RvS.

2 Van konvooimeester Repelaer is een schrijven ontvangen in antwoord op de brief van HHM d.d. 9 november. Hij heeft op verzoek van die van Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe niet aangetekend wat er is gehaald, omdat ieder die iets nodig heeft goederen in kleine hoeveelheden haalt. Zij zullen alles opgeteld op de lijst laten aftekenen.
Hem zal worden geantwoord zich aan de regels van het land te houden en niet in te gaan op particuliere verzoeken.

3 HHM hebben het advies van de RvS d.d. 11 nov. over de betaling van kapitein Bruncarts gelezen. Mede gelet op hetgeen de koning van Groot-Brittannië over deze zaak heeft geschreven en ook omdat HHM op de hoogte zijn van de ziekte van Bruncarts zal hem de zes maanden soldij worden uitgekeerd. De RvS zal ordonnantie doen passeren. Het aanbod van Bruncarts buiten kosten van het land een nieuw regiment Engelsen over te brengen wordt in dank aangenomen. Indien de Republiek gedwongen is nieuw volk aan te nemen zal aan het aanbod worden gedacht.

4 Jan Loes, soldaat in de compagnie van kapitein Engelbrecht Charles, verzoekt schadevergoeding van niet minder dan 300 rijksdaalder. Hij is bijna een geheel jaar door de vijand gevangen gehouden contra Rougemont.
Het rekest gaat naar de bij de uitwisseling betrokken commissarissen. Zij moeten proberen de schade vergoed te krijgen.

5 Corstiaen van Heuckelom klaagt dat enkele soldaten hem van het platteland willen weghalen.
De RvS zal over de klacht beslissen.

6 Hugo Antoni, voormalig commies in Bahia de Todos os Santos en veroordeeld tot drie jaar tuchthuis, is pardon verleend voor zijn poging de uitvoering van het vonnis te ontlopen. Ook is hij van dat vonnis ontheven en mag hij zich vrij en ongehinderd hiernaartoe begeven. Hij mag hier eveneens, zij het in alle stilte en bescheidenheid, verblijven.

7 De ingelanden en ingezetenen van Doel [Beveren], Sint Anna en Ketenisse verzoeken hun waren vrij uit de Republiek te mogen halen.
De magistraat van de stad Sluis verzoekt verlenging van het op 22 nov. 1621 verkregen recht op het inkomen uit de oude domeinen in het kwartier van Sluis.
Prior en conventuelen van het klooster van Sint Agatha in het Land van Cuijk verzoeken levensmiddelen te mogen halen.
De RvS zal over deze verzoeken advies uitbrengen.

8 Jan van Raveswaij, auditeur te Woudrichem, verzoekt pardon voor Adriaen Goverts die de vijand wat zout heeft geleverd.
Theophile Thibaut verzoekt mandement van revisie met clausule van relief inzake een door de Rotterdamse Admiraliteit op 22 maart 1625 uitgevaardigd vonnis ten gunste van notaris Cornelis Ingelo en Adriaen Adriaenssen Gouda, burger van Delft.
HHM willen over beide verzoeken het advies vernemen van de Rotterdamse Admiraliteit.

9 Elisabeth van Dorven, weduwe van Thomas Aertsen Rovers, mag voor de bouw van haar huis tegen Bosch' licent en onder cautie de in haar rekest gespecificeerde bouwmaterialen naar 's- Gravenhage doen brengen.

10 De magistraat van Zevenbergen is tegen Bosch' licent en onder cautie toegestaan een molensteen te halen.

11 Het verzoek van Pierre Marin om financiële ondersteuning is afgewezen.

12 Claes Janssen, die als extraordinaris bode met brieven voor Joachimi naar Engeland is geweest, is op zijn declaratie 138 gld. toegekend.

13 De Admiraliteit te Amsterdam schrijft d.d. 10 nov. haar schepen naar de kust te hebben gestuurd.
Vereist geen resolutie.

14 Berck schrijft d.d. Venetië 23 okt. op ontvanger Houffyser te Amsterdam 2.3581½ dukaten te hebben getrokken tegen 103 1/3 groten de dukaat op uso, te betalen per 23 dec. 1626.
Doublet zal de wisselbrief door Hoeffyser laten accepteren en betalen en hem dit bedrag vervolgens vergoeden.

15 Namens Estienne Goret en Thomas Chenu is aangedrongen op afhandeling van hun zaak.
Aangezien het Admiraliteitscollege te Dokkum de zaak niet afhandelt, zal de raden formeel worden geschreven conform de toezegging van hun gedeputeerden d.d. 's-Gravenhage 27 aug. te handelen door die uit te voeren binnen veertien dagen na uitgebrachte insinuatie.