17/11/1626

17 - 11 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Haga schrijft d.d. Contantinopel 19 sept. dat de Turken de belegering van Bagdad hebben opgegeven.
Behoeft geen resolutie, maar wel zullen de brieven van Haga van tijd tot tijd worden meegedeeld aan Camerarius.

2 Gillis Forbisseur, ruiter onder ritmeester Brochum, mag op een binnenlands paspoort twee paarden naar Bergen op Zoom brengen.

3 Het stadsbestuur van Amsterdam stuurt d.d. 14 nov. het aan hem gerichte verzoek door van reders en bevrachters van De Hoope. Hun schip wordt door de Admiraliteit in Noord-Holland beschouwd als rechtmatige buit en zij willen opschorting van de voorgenomen verkoping op 19 november.
De Admiraliteit zal het verzoek om opschorting ter hand worden gesteld en zij moet dit naar behoren behandelen.

4 Naar aanleiding van het verzoek van het stadsbestuur van Enkhuizen zal aan de Admiraliteit in het Noorderkwartier worden geschreven dat haar brief van 16 1 is gelezen, maar dat het College toch wordt geacht de kosten van de tweede equipage van het schip Orangieboom te betalen.

5 Jacob Duijffhuis verzoekt vrijlating gedurende drie maanden teneinde zijn zaken te regelen en rekening te doen aan het Admiraliteitscollege [te Rotterdam].
Op grond van de bijgevoegde brief van het College willen HHM eerst een reactie van zijn fiscaal.

6 Ambtman Johan Turck beklaagt zich over kapiteins die ingezetenen afpersen, rantsoeneren en gevangenzetten. Ondersteund met brieven van het Hof van Gelderland verzoekt hij een open akte waarin alle commandanten, kapiteins en overige legerofficieren wordt bevolen de ingezetenen die op enigerlei delict worden betrapt, onmiddellijk over te dragen aan de rechtsprekende overheid.
HHM willen de mening van de RvS vernemen.

7 De Franse ambassadeur brengt ter vergadering naar voren dat hem is geschreven opnieuw de zaak van D'Estiaux en Villetard aan te bevelen. Hij leest de betreffende passage voor.
HHM wachten met een besluit tot morgen.

8 De generaals van de Munt verzoeken ordonnantie van hun meer dan tien maanden geleden ingediende declaratie. Tevens vragen zij besluitvorming over de reeds lang geleden voorgelegde voorstellen voor een vast traktement in plaats van vacatiegeld en dergelijke.
Over het laatste punt valt nog geen besluit. Van de onderzochte en bijgestelde declaratie zal de generaals ordonnantie worden verleend met uitzondering van 344 gld. 13 st. die als ontvangen is opgenomen. Dit bedrag, de opbrengst van de naar de munt te Dordrecht gestuurde en daar geconverteerde gouden en zilveren cisaliën moet aan Doublet worden overhandigd. Die zal het bedrag als ontvangst inboeken en in zijn rekening verantwoorden. De Generaliteitsrekenkamer dient hierop toe te zien en krijgt daarom deze resolutie toegezonden. Griffier Aerssens is bij deze gedechargeerd van het bewaren van de cisaliën.

9 Walta en Huigens zijn teruggekeerd van hun reis naar het leger. Zij brengen het door Frederik Hendrik, Ernst Casimir en de gedeputeerden te velde - Essen, Schaffer en Burmania - inzake Emden ondertekende advies d.d. Arnhem 14 nov. over.
2Hoofdzaak is dat de stad Emden niet in vijandelijke handen valt en dus dienen HHM onmiddellijk twee heren te committeren die uit hun naam naar Oost-Friesland vertrekken. Daar moeten zij met de al aanwezige gedeputeerden bevorderen dat de compagnieën aldaar in garnizoen liggend zich gedurende zes maanden in dienst begeven van en betaald worden door HHM, zonder te spreken over de bestaande eed. Tevens moeten zij de kapiteins die al uitsluitend in eed van HHM staan, opdragen hun compagnieën in alle stilte te versterken tot circa tweehonderdvijftig man. Deze versterkingen moeten van buiten de stad worden gehaald.
In het geval deze twee maatregelen niet werken of onvoldoende zijn, zullen twee van de gecommitteerden daar of in de onmiddellijke nabijheid blijven. De overigen kunnen dan HHM verslag uitbrengen en adviseren over wat het best ter verzekering van Emden gedaan kan worden. Als nood en tijdsdruk dat vereisen, moet men van rapportage kunnen afzien. In die omstandigheden zou de deputatie gelast moeten zijn tot het nemen en doen uitvoeren van de voor het behoud van de stad noodzakelijk besluiten, zonder nader order te hoeven afwachten. Teneinde heimelijk en zonder oppositie hun last te kunnen uitvoeren zullen de gedeputeerden ondertussen de graaf van Oost-Friesland toestaan naar 's- Gravenhage te gaan. Tegelijkertijd zullen zij verklaren dat zij hem - of hij nu afreist dan wel voor de onderhandelingen in Oost-Friesland blijft - inzake de bezetting in alle billijkheid tevreden zullen stellen. De uitspraak wordt evenwel in de tussentijd intact gelaten, inclusief het punt van de bezetting tenzij die inmiddels zo vergevorderd is dat zij niet zonder grote schade voor het land kan worden opgegeven. De deputatie te Emden zou per post moeten worden gewaarschuwd en gepreadviseerd zich aan dit laatste punt te houden.
Het advies gaat naar de RvS voor een reactie.
Het advies gaat naar de RvS voor een nadere reactie. Walta en Huigens worden bedankt voor hun inspanningen.

10 Op de declaratie van onkosten gemaakt tijdens de reizen naar Rotterdam en Enkhuizen zal voor Schagen van 59 gld. 6 st. ordonnantie worden gedepêcheerd.

1 Resolutie 3 van 21 juli geeft 17 juli als datum.
2 Doorgehaald in S.G. 3185 en door een klerk ingeschreven in S.G. 3906.